Προστασία από Πλειστηριασμό της Κύριας Κατοικίας

Θέμα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από πλειστηριασμό ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  1339278

Επειδή τώρα τελευταία γίνεται πολύ λόγος περί των υποχρεώσεων των δανειοληπτών, έναντι των τραπεζών, έτσι ώστε οι οφειλέτες να προβούν σε κάποιες ενέργειες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από τυχόν δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:

1ον : όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ) ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι έχουν πάρει προσωρινή διαταγή διατήρησης της υφιστάμενης περιουσιακής τους κατάστασης. Σε περίπτωση που τους επιδοθεί διαταγή πληρωμής έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά αυτής, επικαλούμενοι την προσωρινή διαταγή που τους έχει χορηγηθεί.

2ον : Για να ξεκινήσει η διαδικασία πλειστηριασμού (οποιοδήποτε ακινήτου) πρέπει να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή να έχει εκδοθεί τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση (δηλαδή να υπάρχει εκτελεστός τίτλος μετά επιταγής προς εκτέλεση). Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για ληξιπρόθεσμο δάνειο πρέπει πρώτα να επιδοθεί εξώδικο καταγγελίας της σχετικής δανειακής σύμβασης. Η διαταγή πληρωμής προσβάλλεται σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της επιδόσεως με ΑΝΑΚΟΠΗ και αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Εάν δεν ευδοκιμήσει η σχετική αίτηση αναστολής κατά της διαταγής πληρωμής και ακολουθήσει πρόγραμμα πλειστηριασμού μπορεί και αυτό να προσβληθεί με ΑΝΑΚΟΠΗ και αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Στη δεύτερη περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί τις σχετικές ευεργετικές διατάξεις που προστατεύουν την κύρια κατοικία, ακόμα και αν έχει εμπορική ιδιότητα.

Με βάση τα ανωτέρω, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τα οριζόμενα στο Ν.4224/2013 από μέρους των δανειοληπτών ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ή ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ας σημειωθεί ότι και για τους παραπάνω δανειολήπτες που δεν έχουν υπαχθεί στο Νόμο «Κατσέλη» και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος τους, δεν τίθεται θέμα ιδιαίτερης ανησυχίας, παρά μόνο εάν την διαταγή πληρωμής την έχει ακολουθήσει πρόγραμμα πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.

Παρόλα αυτά καλό είναι ΟΛΟΙ οι δανειολήπτες να ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ) για να έχουν προστασία στο σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσία τους και μετά την λήξη του εν λόγω Νόμου (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) η οποία και ισχύει μέχρι και τις 31.12.2014.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.01.2014 ΕΑΝ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ για όσους δανειολήπτες δεν υπαχθεί στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπει ο σχετικός Νόμος για την προστασία της κύριας κατοικίας.
ΝΟΜΟΣ: 4224/2013 ΦΕΚ τεύχος πρώτο αρ. φύλλου 288 31/12/2013

Άρθρο 2: Αναστολή πλειστηριασμών

1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου.

1β. Το παρόν άρθρο δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που:

α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α ́ 151).
Σημείωση : ο σχετικός νόμος προστατεύει ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΕΥΡΩ και ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ EXOYN ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΞΕΝΑ FUNDS.
ΠΟΙΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ:

β. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ,
ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/ 1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ που επιδιώκουν την σχετική προστασία

2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή (δηλαδή στην τράπεζα) με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α ́ 67),
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου μέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΟΦΕΙΛΕΤΗ
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει:
βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και
βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται,
ΔΗΛΑΔΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
βε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α ́/βάθμιας ή Β ́/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομι− κές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα ́ της υποπαραγράφου 1β του παρόντος άρθρου.

Για τους οφειλέτες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α ́143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήμερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.