ΠΠρ Αθ 4879/2012 – Παραβίαση του κανόνα της προτεραιότητας του εκ δεξιών κινούμενου οχήματος / αυτοκινητικό ατύχημα / μείωση εμπορικής αξίας του οχήματος του ενάγοντος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα – Παραβίαση προτεραιότητας – Δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος -. Αυτοκινητικό ατύχημα (σύγκρουση οχημάτων) που προκλήθηκε από την παραβίαση του κανόνα της προτεραιότητας του εκ δεξιών κινούμενου οχήματος. Δεν προέκυψε διόρθωση του δελτίου του επίδικου οδικού τροχαίου ατυχήματος ως προς την κατεύθυνση των εμπλεκόμενων στο ατύχημα οχημάτων. Μείωση εμπορικής αξίας του οχήματος του ενάγοντος.

Αριθμός Απόφασης 4879/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αναστάσιο Σάββα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευτυχία Κατσά, Πρωτοδίκη, Αργυρώ Καραγιάννη, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Σταυρούλα Γαλάνη.

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριο του, την 7η Οκτωβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1) … κατοίκου Μητρόπολης Καρδίτσας και 2) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, και υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανωνύμου ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Παύλο Ανδροβιτσανέα.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΙΖΙΝΕΤ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ’γγελο Κορομπέλη, βάσει δηλώσεως.

Η εφεσίβλητη άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την από 13-04-2007 και με αριθμό κατάθεσης 5115/2007 αγωγή της κατά της εκκαλούσας και ζήτησε να γίνει δεκτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με τη με αριθμό 1219/2009 οριστική απόφαση του, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή αυτή.

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως η εκκαλούσα άσκησε την από 31 -08-2009 και με αριθμό κατάθεσης 2120/2009 έφεση της. αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 222046/2009 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 4362/2009, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσίβλητου, κατόπιν δηλώσεως της, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242§2 ΚΠολΔ. δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε προτάσεις και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εκκαλούντων αναφέρθηκε στις προτάσεις, που κατέθεσε και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση έφεση των ηττηθέντων εναγομένων, κατά της με αριθμό 1219/2009 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε με τη δικονομική παρουσία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667, 670 – 676 ΚΠολΔ (681 Α’ ΚΠολΔ). ασκήθηκε εμπροθέσμως και συγκεκριμένα εντός της καταχρηστικής προθεσμίας των τριών (3) ετών (άρθρα 144, 145 παρ. 1 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), καθόσον από το φάκελο της δικογραφίας της υποθέσεως δεν προκύπτει επίδοση της αποφάσεως που περάτωσε την πρωτόδικη δίκη (βλ. δημοσίευση της εκκαλουμένης στις 25-02-2009 και άσκηση της εφέσεως στις 09-09-2009) και νομοτύπως, με κατάθεση του σχετικού δικογράφου (εφετηρίου) στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά την ίδια ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών (άρθρα 532, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την από 13-04-2007 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5115/18-04-2007 αγωγή, που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η ενάγουσα εταιρία και ήδη εφεσίβλητη, ισχυρίστηκε, ότι ο πρώτος εναγόμενος και ήδη πρώτος εκκαλών, οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ-… Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ιδίου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του στη δεύτερη εναγομένη και ήδη δεύτερη εκκαλούσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «Ευρωπαϊκή Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α.». προκάλεσε από υπαιτιότητα του και υπό τις συνθήκες που ειδικότερα περιγράφονται σ’ αυτήν (αγωγή), τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση οχημάτων), με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες φθορές και βλάβες στο με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΟ-… Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ιδίας, το οποίο κατά το χρόνο του συμβάντος οδηγούσε ο προστηθείς οδηγός …, με άμεσο επακόλουθο να υποστεί την περιγραφόμενη σ’ αυτήν ζημία. Με αυτό το ιστορικό ζήτησε, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι-εκκαλούντες, ως εις ολόκληρον ευθυνόμενοι, να της καταβάλουν, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, ως αποζημίωση το χρηματικό ποσό των 1.690.60€, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα από την επίδοση της αγωγής και να καταδικαστούν άπαντες οι εναγόμενοι στα δικαστικά της έξοδα. Οι εναγόμενοι δια των προτάσεων τους αρνήθηκαν το περιεχόμενο της αγωγής ως νόμο και ουσία αβάσιμο, υπέβαλαν ένσταση συνυπαιτιότητας κατά ποσοστό 95% του προστηθέντος στην οδήγηση οδηγού της ενάγουσας και άσκησαν ανταγωγή ισχυριζόμενοι ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ένδικης σύγκρουσης είναι ο οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΖΥΟ-… Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου … και ότι από τη σύγκρουση αυτή το υπ’ αριθμ κυκλοφορίας ΚΑΕ-… Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημίες για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται το ποσό των 2.237,416, ότι υπέστη μείωση της εμπορικής του αξίας η οποία ανέρχεται στο ποσό των 400€ και ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 300€. Ζήτησε, επομένως, να υποχρεωθεί η εναγομένη, με προσωρινά εκτελεστή, απόφαση, να καταβάλει σε αυτόν το συνολικό ποσό των 2.937,41€ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής. Επί της αγωγής αυτής, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δίκασε με τη δικονομική παρουσία των διαδίκων, εξέδωσε την εκκαλουμένη με αριθμό 1219/2009 οριστική απόφαση, με την οποία, αφού έκρινε ότι αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος ήταν ο πρώτος εκκαλών. Νικόλαος Κουκουζέλης, έκανε δεκτή εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη την αγωγή, απέρριψε την ανταγωγή και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν. με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, εις ολόκληρον στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των 1.490,60 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα από την επίδοση της αγωγής καθώς, επίσης, τους υποχρέωσε στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της, ποσού 200 ευρώ. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται ήδη οι εκκαλούντες. για τους αναφερόμενους στην έφεση τους λόγους, οι οποίοι ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητούν την κατά παραδοχή της εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση της εκκαλουμένης, προκειμένου να απορριφθεί η από 13-04-2007 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5115/18-04-2007 αγωγή της αντιδίκου τους και να γίνει δεκτή η από 27-11 -2008 ανταγωγή τους.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα …, ο οποίος εξετάστηκε επιμέλεια της ενάγουσας στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, από την ανωμοτί κατάθεση του πρώτου εναγομένου- αντενάγοντος, από τα νομίμως επικαλούμενα και προσκο μ ιζό με να από τους διαδίκους έγγραφα, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, μεταξύ των οποίων οι προσκομισθείσες μετ’ επικλήσεως φωτογραφίες (ΑΠ 10/1997 ΕλλΔνη 29.113), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 3, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4, 591 παρ. 1, 671 και 681 Α’ ΚΓΙολΔ), το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος, που συνέταξε ο επιληφθείς του συμβάντος Αρχιφύλακας …, και το οποίο ως δημόσιο έγγραφο αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς τα όσα εμπεριέχονται σε αυτό την αλήθεια των οποίων όφειλε να διακριβώσει ο συντάξας, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (336§4 Κ.Πολ,Δ.) και από τις ομολογίες των διαδίκων, που συνάγονται από τα δικόγραφα τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Την 07-02-2007 ο …, προστηθείς στην οδήγηση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΖΥΟ … Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου από την ενάγουσα-αντεναγομένη εταιρία περιορισμένης ευθύνης «ΝΠΖΙΝΕΤ Ε.Π.Ε.» έβαινε επί της οδού Λεβαδείας σην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Θηβών προς τις γραμμές του τρένου. Ενόσω ευρισκόταν στη συμβολή της οδού Λεβαδείας με την οδό Κεχαγιά ο οδηγός και ιδιοκτήτης του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΑΕ-… Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, το οποίο κατά το χρόνο εκείνο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και στη θέση της υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος το Ν.ΓΙ.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από ΑΤΎΧΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» έβαινε επι της οδού Κεχαγιά με κατεύθυνση από την οδό Αργυροκάστρου προς τις γραμμές του τρένου. Η προτεραιότητα των οχημάτων, που κινούνται επί των ανωτέρω οδών δεν ρυθμίζεται με πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) ΣΤΟΠ, παρά τα όσα αβάσιμα υποστηρίζει ο εναγόμενος- πρώτος εκκαλών οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΑΕ-3081 Ι.Χ.Ε., αφού κάτι τέτοιο δεν αναγράφεται στο δελτίο του οδικού τροχαίου ατυχήματος (δοθέντος ότι δεν έχει συνταχθεί σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος). Ως εκ τούτου η μεταξύ των κινούμενων στις ανωτέρω οδούς προτεραιότητα, εφόσον δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες ή ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες, καθορίζεται βάσει των κανόνων του άρθρου 26 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999). Ειδικότερα, στην §1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να καταβάλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακωλύσει την κυκλοφορία ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματος του ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα», στην §4 και §5 αυτού ορίζεται ότι «στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση» «στους κόμβους χωρίς σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από δεξιά». Στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ των περισσότερων κινούμενων οχημάτων ίσχυε ο κανόνες της προτεραιότητας του εκ δεξιών κινούμενου οχήματος. Ο οδηγός του υπ’ αριθμ. ΚΑΕ-… Ι.Χ.Ε., αυτοκινήτου οδηγώντας πλημμελώς, χωρίς να επιδεικνύει την απαιτούμενη σύνεση και να έχει διαρκώς τεταμμένη την προσοχή του, εισήλθε στην διασταύρωση των ανωτέρω οδών χωρίς προηγουμένως να παραχωρήσει την προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο προστηθείς οδηγός της ενάγουσας και κινούνταν εκ δεξιών του επί της οδού Λεβαδείας με κατεύθυνση προς Κεχαγιά και τις γραμμές του τρένου. Αντιθέτως, εισήλθε στον κόμβο εντελώς απρόσεκτα και αιφνίδια με αποτέλεσμα να επιπέσει με το εμπρόσθιο μέρους του αυτοκινήτου του επί του εμπρόσθιου μέρους του αυτοκινήτου της ενάγουσας. Υπό τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες των βλαβέντων οχημάτων, στις οποίες εμφαίνονται τα σημεία πρόσκρουσης, από το δελτίο τροχαίου οδικού ατυχήματος και τα όσα διαλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και από τις ομολογίες του πρώτου των εναγομένων, οποίος κατέθεσε ότι «τελευταία στιγμή το είδα, είχε κάδους», οι οποίες περιλαμβάνονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου αποδεικνύεται, ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ένδικης σύγκρουσης είναι ο πρώτος εναγόμενος. Η υπαιτιότητα του συνίσταται σε αμέλεια του, δηλαδή στη μη καταβολή από αυτόν της επιμέλειας και προσοχής, που ο μετρίως συνετός και ευσυνείδητος οδηγός θα κατέβαλε κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, κατά τους κανόνες της οδήγησης, της κοινής πείρας και της λογικής και συγκεκριμένα στο ότι δεν συμμορφώθηκε ως όφειλε, με τους κανόνες που διέπουν, την ασφαλή για τους χρήστες της οδού, κίνηση των οχημάτων και δεν παραχώρησε την προτεραιότητα στο εκ δεξιών του κινούμενο όχημα της ενάγουσας. Ο ισχυρισμός του πρώτου εναγομένου- εκκαλούντος ότι το όχημα της ενάγουσας δεν κινούνταν επί της οδού Λεβαδειάς, αλλά επί της οδού Μ. Μαυρογέννους, η οποία είναι πάροδος που καταλήγει σε αδιέξοδο, με πρόθεση να συνεχίσει την πορεία του στην οδό Κεχαγιά, είναι απορριπτέος ως ουσία βάσιμος δοθέντος ότι αφενός μεν στο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος η πορεία του οχήματος του ενάγοντος καταγράφεται, ότι ήταν από την οδό Λεβαδείας προς την οδό Κεχαγιά, αφετέρου δε ο ίδιος ο εναγόμενος εξεταζόμενος ανωμοτί ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατέθεσε ότι «κινούμουν στην Κεχαγιά παράλληλα με τις γραμμές πλησιάζοντας στη διασταύρωση με τη Λιβαδειάς», γεγονός από το οποίο σαφέστατα καταδεικνύεται, ότι για να ευρίσκεται με το όχημα του πλησίον της διασταύρωσης των οδών Κεχαγιά και Λεβαδειάς είχε ήδη περάσει τη διασταύρωση της οδού Κεχαγιά με την πάροδο Μ. Μαυρογέννους, αφού η οδός Λεβαδειάς είναι μετά την οδό Μ. Μαυρογέννους κατά την πορεία του οχήματος του εναγομένου-αντενάγοντος. Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται, επίσης, ότι ο πρώτος εναγόμενος- αντενάγων μετά το επίδικο συμβάν μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και ότι κατόπιν διευκρίνησης του προς τα αστυνομικά όργανα ως προς την αληθή πορεία του οχήματος της ενάγουσας αυτά προέβησαν σε διόρθωση του από 07-02-2007 δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος και ειδικότερα στο σημείο όπου αναγράφεται η κατεύθυνση του Α οχήματος αντί της οδού «Λεβαδειάς» ανέγραψαν το ορθό «πάροδος Μαντώς Μαυρογέννους». Επικαλείται δε με το εφετήριο δικόγραφο του το από 09-02-2009 δημόσιο έγγραφο διόρθωσης του από 07-02-2009 δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος, το οποίο κατά πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων δεν έλαβε υπόψη η εκκαλουμένη και στο οποίο αναγράφεται η αληθής πορεία των οχημάτων. Ωστόσο, σε κανένα σημείο του δικογράφου των προτάσεων του δεν αναφέρει, ότι μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και ότι προέβη σε διόρθωση του δελτίου τροχαίου ατυχήματος, ούτε επικαλείται άλλο έγγραφο διόρθωσης πλην του δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος. Επιπροσθέτως, από την επισκόπηση της προσαχθείσας μετ’ επικλήσεως φωτοτυπίας του από 07-02-2007 (και όχι 07-02-2009 όπως εσφαλμένα αναγράφουν οι εκκαλούντες στη σελ. 7 στον στοίχο 12 του δικογράφου της εφέσως τους) δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος προκύπτει ότι πράγματι στο χωρίο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και στο στοιχείο (α) όπου αναγράφεται η πορεία του οχήματος του Α οδηγού έχει διαγραφεί η λέξη «Λεβαδειάς» και αναγράφεται «πάροδος Μαντώς Μαυρογέννους». Εντούτοις, η επισημείωση αυτή δεν φέρει ημερομηνία και υπογραφή του αρμοδίου οργάνου που προέβη στη διόρθωση, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη από την οποία να προκύπτει ότι έγινε διόρθωση κατόπιν αιτήσεως και αιτήσει ποιου έγινε αυτή, ούτε άλλωστε διορθωτικό δημόσιο έγγραφο προσάγεται από τους εκκαλούντες. Η δε ημεροχρονολογία 09-02-2007 (και όχι 09-02-2009 όπως εσφαλμένα αναγράφουν οι εκκαλούντες στη σελ. 7 στον στοίχο 12 του εφετήριου δικογράφου) αφορά την ημερομηνία χορήγησης του φωτοαντιγράφου του δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος, αφού έχει τεθεί κάτω από τη σφραγίδα με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Πειραιάς 09-02-2007» το όνομα της υπαλλήλου που το χορήγησε το βαθμό της, τη στρογγυλή σφραγίδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και την υπογραφή της υπαλλήλου και δεν σχετίζεται με τυχόν ημερομηνία διόρθωσης του εγγράφου. Εξάλλου, ο πρώτος εναγόμενος εξεταζόμενος ανωμοτί κατέθεσε, ότι η διόρθωση αφορούσε την ύπαρξη ΣΤΟΠ (βλ. τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και όχι την πορεία του οχήματος της ενάγουσας, για την οποία εξεταζόμενος ουδέν σχετικό ανέφερε προς απόκρουση της αγωγής. Από την ένδικη σύγκρουση το όχημα της ενάγουσας με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΟ-… Φ.Χ.Ε., εργοστασίου κατασκευής SEAT, 10 φορολογήσιμων ίππων, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2004, η αξία του οποίου κατά το χρόνο της σύγκρουσης ανερχόταν στο ποσό των 6.000€, υπέστη ζημίες στο εμπρόσθιο μέρος αυτού. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών η ενάγουσα δαπάνησε συνολικά (κόστος ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής) το ποσό των 1.190,60€ (βλ. τα υπ’ αριθμ. 4045/2007 και 31890/2007 τιμολόγια και απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία «… Ο.Ε.). Περαιτέρω, αποδείχτηκε, ότι η αξία του αυτοκινήτου της ενάγουσας κατά το χρόνο του ατυχήματος ανήρχετο στο ποσό των 6.000€, λαμβανομένου υπόψη του κόστους τιμής κτήσης, που ήταν περίπου 10.0006, της παλαιότητας του, δοθέντος ότι πρόκειται για Φ.Χ.Ε. αυτοκίνητο τριών ετών και είναι λογικό να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου η αξία μεταπώλησης του. Σύμφωνα δε με τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως, είθισται το αγοραστικό ενδιαφέρον του κοινού για οχήματα, που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με συνέπεια να μειώνεται αντίστοιχα η εμπορική τους αξία. Εν προκειμένω η εμπορική αξία του οχήματος της ενάγουσας υπέστη μείωση κατά ποσοστό 5% της αξίας του κατά το χρόνο του συμβάντος, ήτοι κατά 3()0€. Κατόπιν τούτου θα η θετική ζημία, που υπέστη η ενάγουσα ανέρχεται στο ποσό των 1.490,606 (1.190,606+3006), απο ρ ρ ιπτο μένων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των εκκαλούντων. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε αποκλειστικά υπαίτιο της ένδικης σύγκρουσης των πρώτο εναγόμενο και απέρριψε την ένσταση συνυπαιτιότητας στην πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος του οδηγού του αυτοκινήτου της ενάγουσας καθώς και την ανταγωγή των εναγόμενο)ν και υποχρέωσε αμφότερους τους εναγόμενους στην καταβολή ποσού 1.490,606 ως αποζημίωση για τις υλικές της ενάγουσας καθώς και στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων ορθώς εφάρμοσε το νόμο και ουδόλως έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων. Επομένως, πρέπει να απορριφθούν οι προτεινόμενοι λόγοι έφεσης καθώς και η κρινόμενη έφεση στο σύνολο της. Τέλος, οι εκκαλούντες πρέπει να καταδικαστούν λόγω της ήττας τους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της (άρθρα 176, 183, 191 §2 Κ.Πολ,Δ.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την έφεση κατά το τυπικό και απορρίπτει αυτής κατά το ουσιαστικό της μέρος.

Επιβάλλει σε βάρος των εκκαλούντων τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 04-09-2012.

Δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιο)ν δικηγόρων τους, στις 19-09-2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.