Ιστορικό

Νόμος 4411/2016 (Εξάλειψη αξιοποίνου)

76

Άρθρο 8: Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα κατωτέρω εγκλήματα:

Άρθρο 81Α  – ρατσιστικό έγκλημα

Άρθρο 142  – προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης

149  –   κατασκοπεία

154  –  προσβολή τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων

155  –   προσβολή συμβόλων ξένου κράτους

157 παρ 3 β  –   δημόσια περιύβριση βουλής

158 παρ 1 και 2  –   νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

162  –  εξαπάτηση εκλογέων

163  –   παραβίαση μυστικότητας της ψηφοφορίας

164 –  παρ 1 νόθευση εκλογής

165 παρ 1 και 2  –  δωροδοκία κατά τις εκλογές

166  –  διατάραξη εκλογής

173 παρ. 1 –  απόδραση κρατουμένου

175 –  αντιποίηση

177 – παραβίαση κατάσχεσης

178 – παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

181 – προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους

182 – παραβίαση περιορισμών διαμονής

192 – διατάραξη ειρήνης των πολιτών

193 παρ.1 – έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

200 – διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

201 – περιύβριση νεκρών

215 – παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών

218 παρ. 3 – πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως

221 παρ 1 και 2 – ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις

222 – υπεξαγωγή εγγράφων

228 παρ. 1 – παραπλάνηση σε ψευδορκία

230 – ψευδής εν γνώσει παράσταση τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος

234 – παραβίαση μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

241 – παραβίαση οικιακού ασύλου

251 παρ. 1 και 2 – παραβίαση δικαστικού απορρήτου

255 – αθέμιτη συμμετοχή σε  πλειστηριασμό, μίσθωση,  δημοπρασία  ή  σε οποιαδήποτε άλλη πράξη στην οποία ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα

259 – παραβίαση καθήκοντος

261 – παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή

286 παρ. 2 – παραβίαση από αμέλεια των κοινώς αναγνωρισμένων  τεχνικών κανόνων ή πρόκληση από αμέλεια δυνατότητας κινδύνου

334 παρ. 1 – διατάραξη οικιακής ειρήνης

337 – προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

345 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ – γενετήσια αιμομιξία ως προς κατιόντες και μεταξύ αμφιθαλών και ετεροθαλών

346 παρ. 1 – ασέλγεια μεταξύ συγγενών

352Β – προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

358 – παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή

359 – εγκατάλειψη εγκύου

360 παρ. 3 – παραμέληση εποπτείας ανηλίκου από εκείνους που έγιναν γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες σύμφωνα με το 122ΠΚ

362 – δυσφήμηση για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου,

375 παρ. 1 εδάφιο α’ – υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

377 – κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση,

389 παρ. 1 – απατηλή πρόκληση βλάβης

397 παράγραφοι 1 και 2 – καταδολίευση δανειστών

398 – χρεοκοπία

399 παράγραφοι 1 και 2 – παρακώλυση άσκησης δικαιώματος

403 παράγραφοι 1 και 2 – παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη

 406 – παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις

Β) Άρθρο 2 παρ.11 β του Ν. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις.  “Όποιος εισάγει παράνοµα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιπτ. γ’, στ’, ζ’, θ’ και ια’ και 3 του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 περιπτ. γ’ και δ’ του άρθρου 1 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον εκατό (100.000) χιλιάδων δραχµών”.

Γ) Άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος

Με φυλάκιση τριών µηνών έως δύο έτη και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος: α) προκαλεί ρύπανση ή υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων ή β) ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια τη άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθµίζει το περιβάλλον

δ) Άρθρο 5 του N. 2803/2000 Απάτη ελάσσονος αξίας σε βάρος οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 

ε) Άρθρο 45 παρ 1 δ και θ εδ α του Ν. 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

  Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, κατά παράβαση των σχετικών νομοθετικών, διοικητικών ή κανονιστικών διατάξεων και κανόνων, εφόσον για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.

Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση και τα προκύψαντα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, η ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως δύο ετών

Στ) Ν. 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

Ζ) Άρθρο μόνο παρ. 1 του N. 690/1945 μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών

Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες, συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας, πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 – συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας – τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα.

Η) ‘Αρθρο 28 του N. 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (Α΄218), την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

 

Θ) Άρθρο 29 του N. 703/1977 Περί ανταγωνισμού

Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές µία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προµηθευτή, ακόµη και ως προς ένα ορισµένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναµη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην ε- φαρµογή διακριτικής µεταχείρισης ή στην αιφνίδια και α- δικαιολόγητη διακοπή µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων. Όποιος ατοµικώς ή ως εκπρόσωπος νοµικού προσώπου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευ- ρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω όρια χρηµατικής ποινής διπλασιάζονται.

Και το άρθρο 44 του Ν. 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Όποιος συνάπτει συμφωνία, λαμβάνει απόφαση ή εφαρμόζει εναρμονισμένη πρακτική κατά παράβαση του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται με χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, με τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 5 μέχρι 10 ή δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. 2. Όποιος προβαίνει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος ή του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται με χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 3. Αν μια επιχείρηση υπαχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25 και εν συνεχεία απαλλαγεί πλήρως από την επιβολή προστίμου, τότε οι υπαίτιοι ή συμμέτοχοι των πράξεων της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από κάθε ποινή. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε μειωμένο πρόστιμο κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατ’ άρθρο 84 Π.Κ. και στους δράστες των πράξεων αυτών επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ.

Ι) το άρθρο 6 του N. 456/1976 (περι φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων)

ΙΑ) το άρθρο 41 ΣΤ του N. 2725/1999 (αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις) .   Mε φυλάκιση μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,

β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.

  1. Mε φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

α) χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, λόγω του αποτελέσματός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,

β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτή,

γ)απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταύτοτητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.

 

ΙΒ) το άρθρο 59 εδάφιο α’ του N. 3028/2002,  Για την προσταστία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Όποιος μεταβιβάζει την κυριότητα ή την κατοχή μνημείου ή αποκτά την κυριότητα ή αποδέχεται να περιέλθει στην κατοχή του μνημείο χωρίς την αναγκαία από το νόμο άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν πρόκειται για αρχαίο μνημείο που δεν έχει δηλωθεί νόμιμα.

ΙΓ) το άρθρο 13 του N. 3402/2005 αναδιοργάνωση συστημάτων αιμοδοσίας-ποινικές κυρώσεις

 

Όποιος προβαίνει σε συναλλαγή με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.

ΙΔ) το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

  1. Το μέλος της οικογένειας το οποίο προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου μέλους της, με ιδιαίτερα ταπεινωτι­κό λόγο ή έργο που ανάγεται στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
  1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ­μόζονται αντίστοιχα και όταν ο δράστης εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας, η δε πράξη του στρέφεται σε βάρος προσώπου, το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του φορέα αυτού.

 ΙΕ) το άρθρο 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/ 2010,

Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ 200 Β΄) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΙΣΤ) το άρθρο τρίτο του N. 1788/1988 Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης-ποινικές κυρώσεις παραβατών ωραρίου

Ο εργοδότης ή ο κατά νόμο υπεύθυνος που δεν τηρεί τις διατάξεις αυτού του ν., και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ή για το ωράριο των εργαζόμενων και τους στερεί από την εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης λόγω πενθημέρου ή το διάλειμμα, τιμωρείται με τις ποινές του άρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα κατά τη διαδικασία του αυτόφωρου.

ΙΖ) του νόμου 927/1979 περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις

Άρθρο 9

1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων

81Α – έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

235 – δωροληψία υπαλλήλου

236 – δωροδοκία υπαλλήλου

237 – δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών

242 – ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ

256 – απιστία σχετικά με την υπηρεσία

258 – υπεξαίρεση στην υπηρεσία

259 – παράβαση καθήκοντος

358 – παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή

390 – απιστία

και των νόμων 927/1979 περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις και άρθρου 16 του Ν 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»

Επιμέλεια: Σταματίνα Μπαταγιάννη, ασκούμενη δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.