ΜΠρΑθ 2293/2014 Προσωπικό Ο.Α. – Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Ποσό κοινωνικής ενίσχυσης – Αποζημίωση απόλυσης – Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων – Μη προσήκουσα καταβολή -.

ΜΠρΑθ 2293/2014

 

Προσωπικό Ο.Α. – Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Ποσό κοινωνικής ενίσχυσης – Αποζημίωση απόλυσης – Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων – Μη προσήκουσα καταβολή -.

 

Θέση επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Λύση με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας με απόφαση του εκκαθαριστή κατά την κρίση του. Θέσπιση μέτρων κοινωνικής προστασίας. Διάθεση ομολόγου επ’ ονόματι του ενάγοντα με μονομερείς ενέργειες του πρώτου εναγομένου χωρίς να δίδεται στον ενάγοντα δικαίωμα επιλογής. Μη καταβολή νόμιμης αποζημίωσης για την καταγγελία. Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου. Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων. Δέσμευση ομολογιούχων. Απόσβεση ενοχής. Προσήκουσα καταβολή. Κρίθηκε ότι τα ομόλογα δόθηκαν στον ενάγοντα χάριν και όχι αντί καταβολής του αιτούμενου ποσού, καθόσον αποτελούν άλλη διαφορετική παροχή και μάλιστα μη προσήκουσα, αλλά και επειδή δεν υπήρχε καμία συμφωνία μεταξύ των διαδίκων για εξόφληση όχι σε μετρητά αλλά με τον τρόπο αυτό.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 2293/2014

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Μιχαήλ-Άγγελο Γιαννακάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τον Γραμματέα Θεόδωρο Βλαχάκη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Δεκεμβρίου του έτους 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Του ενάγοντος: …, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός …, ο οποίος εμφανίσθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου, Αρετής ΠΑΤΡΑ.

 

Των εναγομένων: 1) Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (πρώην Οικονομίας και Οικονομικών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας αρ. 10, 2) Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό του, που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 40, 3) Του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Μεταφορών και Επικοινωνιών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό του, που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Αναστάσεως αρ.2, 4) Του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Εσωτερικών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό του, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 27, τους οποίους εκπροσώπησαν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι Ευάγγελος Τσάκαλος και Νικολέτα Παπαρούνη, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν παρίστανται για τα Υπουργεία, διότι δεν νομιμοποιούνται, 5) Του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στη Αττική (ʼλιμος), οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 8, τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Λουκάς, 6) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αρ. 96, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», που τέθηκε στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005 (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν.3710/2008) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5716/2009 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την εκκαθαρίοτρια αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9 την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Γεωργία Μητροπούλου.

 

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 10-6-2010 αγωγή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 108636/2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3262/2010, προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 15-2-2012, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 19-11-2012,οπότε κα« αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης αυτής και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της απόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Olympic_Airways_LogoΟ ενάγων εκθέτει στην υπό κρίση αγωγή του ότι εργαζόταν ως μηχανικός αεροσκαφών στην 6η εναγομένη «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», με την οποία είχε καταρτίσει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με το ωράριο και τους όρους που αναφέρεις το αγωγικό του δικόγραφο. Ότι η ως εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με την υπ’αρ. 5716/2009 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Ότι η σύμβαση εργασίας του καταγγέλθηκε αζημίως από την ως άνω εναγομένη την 15-12-2009, οπότε αυτός είχε συμπληρώσει με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 25 έτη 5 μήνες και 23 ημέρες. Ότι η ως άνω εναγομένη του χορήγησε την από 15-12-2009 βεβαίωση τακτικών αποδοχών στην οποία αναφερόταν ότι δικαιούται εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1717/2008 ύψους 95.720,31 ευρώ. Ότι στις 16-12-2009 υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ αίτηση περί καταβολής σε αυτόν του ως άνω ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, πλην όμως το ως άνω ποσό δεν του έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Ότι επικουρικώς το ως άνω ποσό του οφείλεται από το 1° εναγόμενο ελληνικό Δημόσιο με βάση το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ και επιπλέον, με βάση την εν λόγω επικουρική βάση, του οφείλεται και ίο ποσό των 2:0.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ότι άλλως και όλως επικουρικώς, με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας του που είναι 25 έτη 5 μήνες και 23 ημέρες, η 6η εναγομένη «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» του οφείλει αποζημίωση απόλυσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου ύψους 95.720,31 ευρώ.

 

Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, όπως νομίμως παραιτήθηκε από μέρος του αγωγικού κονδυλίου ύψους 35.000 ευρώ περιορίζοντας το αγωγικό αίτημα σε (95.720,31 – 35.000=) 60.720131 ευρώ με δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καταχωρηθείσα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η οποία διαλαμβάνεται και στις έγγραφες προτάσεις του ως προς το οποίο ποσό (των 35.000 ευρώ) η αγωγή θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα (άρθρα 223, 295 και 297 ΚΠολΔ),ο ενάγων ζητεί Α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 60.720,31 ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από τη παρέλευση διμήνου από την κατάθεση της αιτήσεως του στον ΟΑΕΔ, άλλως από τη επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, Β) άλλως και επικουρικώς να υποχρεωθεί το 1° εναγόμενο ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει το ποσό των (60.720,31 + 20.000=) 80.720.31 ευρώ ως αποζημίωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ(και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την παρέλευση του διμήνου από της υποβολής της αιτήσεως του στον ΟΑΕΔ, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και Γ) άλλως και όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί η 6η εναγομένη «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» να του καταβάλει το ποσό των 60.720,31 ευρώ ως νόμιμη αποζημίωση απόλυσης κατά τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από τη επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη.

 

Με το περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά, η αγωγή αρμοδίως εισάγεται καθ’ ύλην και κατά τόπον ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου [άρθρα 7, 9, 10, 16 παρ.2, 25 παρ.2 και 664 ΚΠολΔ], κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών [άρθρα 664-676 ΚΠολΔ]. Αναφορικά, όμως, με την παθητική νομιμοποίηση του 2ου,3ου και 4ου των εναγομένων παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα. Στο άρθρο 62 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες (Κ.Μπέη ΠολΔ αρ. 62 III 2, σελ. 324) ορίζεται ότι όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος…», δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου δε για νομικό πρόσωπο διάδικος είναι το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα όργανα που το εκπροσωπούν (Εφ. Θεσ. 257/71 Αρμ. 25.503). Επομένως, δεν έχει την ικανότητα διαδίκου, διαδικαστική δικονομική προϋπόθεση που κρίνεται κατά το χρόνο της συζητήσεως του εισαγωγικού δικογράφου στο ακροατήριο (Ολ ΑΠ 27/1987 Αρχ. Ν. 38,439, ΑΠ 465/1982 ΕΕΝ 50,2440, όργανο του Δημοσίου, είτε μονομελές (δημόσιος υπάλληλος κλπ), είτε συλλογικό (επιτροπή κλπ), είτε και σχηματισμός ή υπηρεσία αυτού, γιατί ποτέ δεν απονεμήθηκε σ’ αυτό με κάποια διάταξη νόμου τέτοια ικανότητα (βλ. σχετ. Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθρο 62, σελ. 127, σημ. 5) Στην προκειμένη περίπτωση το 2° ,3° και 4° εναγόμενα Υπουργεία, αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες του 1ου εναγομένου νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα (βλ. ΣτΕ 286/1997 ΔιΔικ 1998.667, ΣτΕ 813/1996 Διδικ 1997,218, ΣτΕ 1352/1997 ΔιΔικ 1997,876). Συνεπώς η υπό κρίση αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του 2ου, 3ου και 4ου εναγομένων Υπουργείων, τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω ελλείψεως της διαδικαστικής προϋποθέσεως της ικανότητας διαδίκου, η οποία ελέγχεται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης (άρθρ. 73 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά των λοιπών εναγομένων είναι ορισμένη [άρθρο 216 αρ.1 ΚΠοΑΔ] και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην προεκτεθείσα μείζονα σκέψη, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 648, 655, 656, 361, 340,341,345,346 του ΑΚ,1,4του Ν. 3717/2008 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 παρ. 4 του ν. 3871/2010 1του Ν.4050/2012.ΚΥΑ 143/2010 (ΥΑ 14360/583 ΦΕΚ Β 1062/13-7-2010) των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΚΥΑ 925/2011 (ΥΑ 925/54 ΦΕΚ Β 439/18-3-2011) των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της υπ’αρ. 2/10210/00234 Α/31-1-201 1 Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 2/10210/0023 A /31-1-2011 ΥΑ, υπ’ αρ. 5 και 10 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2012 και Μαρτίου 2012 αντίστοιχα και 105 του ΕισΝΑΚ και 914, 932 ΑΚ, ως προς την πρώτη επικουρική βάση, 1, 5, 6, 8 και 9 του Ν.3198/1955 ως προς τη δεύτερη επικουρική βάση και όσον αφορά τα παρεπόμενα αιτήματα στις διατάξεις των άρθρων 346 ΑΚ, 176 και 191 αρ: 2 ΚΠολΔ. Αντιθέτως, μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο είναι και το παρεπόμενο αίτημα της κήρυξης της παρούσας προσωρινώς εκτελεστής, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», στο κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, προσετέθη νέο άρθρο με αριθμό 14 Α και τον τίτλο «Ειδική εκκαθάριση Δημόσιων επιχειρήσεων», όπου στην παράγραφο 20 του ανωτέρω τεθέντος άρθρου 14 α όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 4199/2013 ορίζεται ότι « 2. Η παρ. 20 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 ανπκαθίοταται ως εξής: «Από τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου περί θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απαγορεύεται κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση αφορά τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που δημιουργήθηκαν πριν όσο και εκείνα που δημιουργούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 135 του ιδίου ως άνω Νόμου η ισχύς του ανωτέρω άρθρου άρχεται από την ψήφιση αυτού, ήτοι από την από την 1η Οκτωβρίου 2013.Πρέπει επομένως η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί εκ μέρους της ενάγοντος το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων {βλ. το υπ’αρ. 13682264/10-12-2013 διπλότυπο είσπραξης τύπου Β’ με τα επικολληθέντα ένσημα ΕΤΑΑ-ΤΥ-ΠΔΑ και το υπ’ αρ. 714231/10-12-2013 δικαστικό ένσημο Ταμείου Νομικών}.

 

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι [άρθρα 106, 335, 339, 341, 432, 670 και 674 του ΚΠολΔ, τα οποία έχουν εφαρμογή και στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, βλ. σχετ. ΑΠ 1351/2003 Δνη 45.1037 & ΑΠ 1150/2003 Δνη 46.405], αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων εργαζόταν ως μηχανικός σκαφών-κινητήρων συστημάτων και εσωτερικού αεροσκαφών στην 6η εναγομένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» με την οποία είχε καταρτίσει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με ωράριο εργασίας 8 ημερών ημερησίως από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή παρέχοντας την εργασίας του καθημερινά στις εγκαταστάσεις της, αρχικά στον αερολιμένα Ελληνικού και μετά την μεταφορά του στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Η ως άνω εταιρεία, δυνάμει της υπ’ αρ.5716/2009 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, τέθηκε στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14 α του 3429/2005, που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη διορισθείσα εκκαθαρίστρια αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα. Η! ως άνω σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε αζημίως από την 6η εναγομένη την 15-12-2009, οπότε ο ενάγων είχε συμπληρώσει συνολικό χρόνο υπηρεσίας 25 έτη 5 μήνες και 23 ημέρες, επιφυλασσόμενος όλων των νομίμων δικαιωμάτων του. Σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005, που προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 3710/2008 (στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του οποίου άρθρου 14 Α υπήχθη η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» δυνάμει της προρρηθείσας υπ’ αρ. 5716/2009 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών) «4. Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεων της ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών. Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνιστά πάντως σε κάθε περίπτωση, για τον εκκαθαριστή και μόνο, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε συμβάσεως της επιχείρησης. Ο εκκαθαριστής διοικεί, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την επιχείρηση. Ο εκκαθαριστής μπορεί να αποφασίζει την άμεση διακοπή ή το σταδιακό περιορισμό ή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όπως και τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης. Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και με συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, μπορούν, όλες ή μερικές από αυτές, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Εφετείου, κατά την κρίση του εκκαθαριστή και με αποφάσεις του εκκαθαριστή λαμβανόμενες προς το συμφέρον και τις ανάγκες της εκκαθάρισης, να λύονται με καταγγελία, ή και να αναστέλλονται, αζημίως για την επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές προϋποτίθεται ότι θα υιοθετηθούν μέτρα, όπως τα όσα στο επόμενο εδάφιο αναφέρονται. Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και ο εποπτεύων την επιχείρηση Υπουργός, με αποφάσεις τους οφείλουν να θεσπίζουν μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως ιδίως προγράμματα επιδότησης κατά της ανεργίας, παροχές για απώλεια εισοδήματος, εφάπαξ παροχές ή βοηθήματα, προγράμματα επιμόρφωσης, επανακατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, μεταφορά σε φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μοριοδότηση προς πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπέρ των εργαζομένων που συνδέονται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και υπέρ των εμμίσθων δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της επιχείρησης, των οποίων οι συμβάσεις λύονται ή αναστέλλονται κατά τα ανωτέρω, πλην περιπτώσεων καταγγελίας συμβάσεως για τέλεση ποινικού αδικήματος ή συνεπεία τελέσεως σοβαρής παραβιάσεως συμβατικής υποχρεώσεως. Οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις μπορούν να θεσπίζουν τα ίδια μέτρα και για συμβάσεις οι οποίες λύθηκαν ή ανεστάλησαν σύμφωνα με τα παραπάνω έως και έξι μήνες πριν από τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση». Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων και μέσα στο πλαίσιο το σχεδίου αποκρατικοποίησης-μεταβίβασης της Ολυμπιακής σε ιδιώτες ελήφθησαν τα ως άνω προαπαιτούμενα μέτρα κοινωνικής προστασίας υπέρ των εργαζομένων της Ολυμπιακής, οι οποίοι απολύθηκαν κατά τα προαναφερθέντα και δεν μεταφέρθηκαν στους διάδοχους εργοδότες. Τα μέτρα αυτά κονωνικής προστασίας των εργαζομένων της Ολυμπιακής (πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης, μεταφορά σε φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα κλπ), μεταξύ των οποίων και ο ενάγων, θεσπίστηκαν με το ν. 3717/2008 από τους τότε υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και συμπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν και στην ουσία διευρύνθηκαν με την από 16-11-2009 Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π), μέτρα τα οποία είχαν την έγκριση της επιτροπής της Ε.Ε, η οποία έκρινε ότι είναι συμβατά με την κοινή αγορά. Στις 19-11-2009 κατατέθηκε στη βουλή για έγκριση κατά το άρθρο 44 παρ. 1 Συντ. η ως ΠΝΠ με αιτιολογική έκθεση που στηρίζει την έγκριση και υπογράφεται από τους συναρμοδίους υπουργούς Οικονομικών, υποδομών, Μεταφορών και δικτύων και εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Συντ., ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, μπορεί, ύστερα από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, μέσα σε 40 ημέρες από την έκδοση τους ή μέσα σε 40 ημέρες/από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής (βλ. άρθρο 44 παρ. 1 εδ. γ Συντ.). Όπως προαναφέρθηκε, η ως άνω ΠΝΠ υποβλήθηκε στη βουλή για έγκριση στις 19-11-2009. Η έγκριση της, επομένως, έπρεπε να γίνει μέχρι την 19-2-2010. Επειδή, δε, τέτοια έγκριση δεν έγινε μέσα στη συνταγματική προθεσμία η ΠΝΠ έπαυσε να ισχύει. Η παύση ισχύος αναφέρεται στο μέλλον και η ενέργεια της ΠΝΠ παύει ex nunc και όχι ex tunc. ʼρα η ως άνω ΠΝΠ έπαυσε να ισχύει στις 19-2-2010 λόγω μη έγκρισης της από τη βουλή μέσα στην τρίμηνη συνταγματική προθεσμία και η παύση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 

 

Επομένως η ΠΝΠ όσο ίσχυσε (μέχρι την 19-2-2010) παρήγαγε κανονικά τα αποτελέσματα της (βλ. και ΑΠ 367/1997). Στο άρθρο 1 του Ν. 3717/2008, όπως αυτό συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την ως άνω ΠΝΠ ορίζονται τα εξής: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: “Σημερινοί Εργοδότες”: οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. “GALILEO HELLAS Α.Ε.”. *** Η εταιρεία με την επωνυμία “GALILEO HELLAS Α.Ε.” προστέθηκε στην παρ.1 με την παρ.1 άρθρου 1 της ΠΝΠ 16.9.2009 (ΦΕΚ Α 181). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ 36716/1211/30.12.2009 (ΦΕΚ Β’ 2565/ 30.12.2009) ισχύουν τα ακόλουθα: “Εγκρίνουμε την μείωση των ημερομισθίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 στα εκατό (100) για τους εκάστοτε απολυόμενους εποχικούς υπαλλήλους των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δραστηριότητες των “Σημερινών Εργοδοτών” της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, όπως ισχύει.” 2. “Αρχικοί Εργοδότες”: οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε, OLYMPIC CATERING Α.Ε, GALILEO HELLAS Α.Ε, OLYMPIC AIR CRUISES LTD (London -United Kingdom), OLYNET INC (New York City, United States of America) και CONSOLIDATED TRAVEL LTD (Sydney, Australia).3. “Τακτικό προσωπικό”: το με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, καθώς και οι με συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι των Σημερινών Εργοδοτών. “Στο Τακτικό Προσωπικό περιλαμβάνονται και οι κατέχοντες τη βαθμίδα του δόκιμου υπαλλήλου μέχρι κατν ανώτατο όριο την 1.3.2009, όπως επίσης και το προσωπικό που έχει προσληφθεί στο εξωτερικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου από τους Σημερινούς ή τους Αρχικούς Εργοδότες και είναι αποσπασμένο στους Σημερινούς Εργοδότες στην Ελλάδα μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία, καθώς και το προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά το έργο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτη επενδυτή.”*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρου 1 της ΠΝΠ 16.9.2009 (ΦΕΚ Α 181). 4          5. “Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές”: το ποσό που ισούται με το βασικό μηνιαίο μισθό και τα τακτικά μηνιαία επιδόματα τα οποία καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο και τα οποία ισχύουν με βάση συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή εξομοιούμενες με συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαιτητικές αποφάσεις την 1.10.2008, προσαυξημένο κατά 2,5%. Στα επιδόματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού. Πα τους δόκιμους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ορισμό του Τακτικού Προσωπικού αντί της 1.10.2008 λαμβάνεται η 1.3.2009. “Για τους διευθυντές εξωτερικού, που ανήκουν στο Τακτικό Προσωπικό, ως Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές που θα έπαιρναν στην Ελλάδα κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία, όπως κατά τα λοιπά αυτές ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, βάσει των εφαρμοστέων για την περίπτωση τους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων.”*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 προστέθηκε με την παρ.2άρθρου 1 της ΠΝΠ 16.9.2009 (ΦΕΚΑ 181). 6 7.”Κρίσιμη Ημερομηνία”: η ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης με την οποία καθεμία από τις Εταιρείες που είναι Σημερινοί Εργοδότες τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’), όπως ισχύει». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3717/2008 με τίτλο «Εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης «1. Στους ανήκοντες στο Τακτικό και Εποχικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις με την επιχείρηση λύονται ή καταγγέλλονται μετά την Κρίσιμη Ημερομηνία, καταβάλλεται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης της επόμενης παραγράφου 2 εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης το οποίο ισούται προς: α. Το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην καταγγελία της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, β. Για το λοιπό Τακτικό Προσωπικό, ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε από τους Σημερινούς Εργοδότες και τους Αρχικούς Εργοδότες, ως εξής: (ι) Για προϋπηρεσία μέχρι ενός έτους, ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.(ϋ) Για προϋπηρεσία πλέον του έτους και μέχρι τεσσάρων ετών, ποσό διπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, (iii) Για προϋπηρεσία πλέον των τεσσάρων ετών και μέχρι έξι ετών, ποσό τριπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.(ϊν) Για προϋπηρεσία πλέον των έξι ετών και μέχρι οκτώ ετών, ποσό τετραπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.(ν) Για προϋπηρεσία πλέον των οκτώ ετών και μέχρι δέκα ετών, ποσό πενταπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, (νϊ) Για συμπληρωμένη προϋπηρεσία δέκα ετών, ποσό εξαπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, (νϋ) Πα κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας πάνω αττό τα δέκα προστίθεται ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, με ανώτατο όριο ποσό ίσο με είκοσι τέσσερις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. γ. Για το Εποχικό Προσωπικό, ποσό το οποίο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση του ορισμένου χρόνου, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και του αναλογούντος φόρου. 2. Για την καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η καταγγελία ή λύση της σύμβασης και βεβαίωση από τον εκκαθαριστή περί του ύψους του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης που δικαιούται ο εργαζόμενος, όπου αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ποσού αυτού και η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μετά από τη μεταφορά των σχετικών κονδυλίων». Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις των ως άνω άρθρων του Ν. 3717/2008, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την άνω ΠΝΠ ο ενάγων ανήκει στο τακτικό Προσωπικό της 6ης ενάγουσας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», η δε καταγγελία της εργασίας του έγινε από τη νόμιμη εκπρόσωπο της -διορισθείσα εκκαθαρίστρια την 15-12-2009, ήτοι μετά την κρίσιμη ημερομηνία (2-10-2009 : ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία τίθεται η εταιρεία-σημερινή εργοδότρια στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005, που προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 3710/2008).Προκειμένου ο ενάγων να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, τη σχετική αίτηση για την καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, που δικαιούται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 (δεδομένου ότι ο ενάγων ανήκει στο τακτικό Προσωπικό της εκ των σημερινών εργοδοτών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», η σύμβαση, δε, εργασίας του ενάγοντος καταγγέλθηκε μετά την κρίσιμη ημερομηνία, ήτοι την 15-12-2009) εκδόθηκε η από 15-12-2009 βεβαίωση της εκκαθαρίστριας ανώνυμης εταιρείας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 5 και 4 παρ.2 του ν. 3717/2008 με σκοπό τον καθορισμό του ύψους του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, που δικαιούται και στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία του ενάγοντος, η ειδικότητα του (μηχανικός σκαφών, κινητήρων συστημάτων και εσωτερικού αεροσκαφών), οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3717/2008, όπως αυτή συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την από 16-9-2009 ΠΝΠ, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης ως και αυτό το εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης που δικαιούται. Συγκεκριμένα, στην ως άνω βεβαίωση αναφέρεται ότι οι τακτικές αποδοχές του ενάγοντος της 1-10-2008 ανέρχονταν σε 3.906,95 ευρώ και ότι το εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2717/2008, το οποίο δικαιούται ανέρχεται σε 95.720,31 ευρώ. Πράγματι, με δεδομένο ότι οι συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας του ενάγοντος έως και 15-12-2008 είναι 25 έτη, 5 μήνες και 23 ημέρες, το εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης που δικαιούται ο ενάγων με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3717/2008 ανέρχεται σε [ 3.906,95 ευρώ (τακτικές αποδοχές) Χ 21 = 82.045,98 ευρώ +1/6 (13.674,33 ευρώ) =] 95.720,31 ευρώ Στη συνέχεια και σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων ο ενάγων υπέβαλε εντός διμήνου από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του , ήτο» την 16-12-2009, στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ το τόπου κατοικίας του την υπ’αρ. πρωτ. 11978/16-12-2009 αίτηση του περί καταβολής σε αυτόν του ως άνω εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης εκ 95.720,31 ευρώ, το οποί κατά τα ανωτέρω δικαιούται, συνυποβάλλοντας με την αίτηση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω νόμο, αλλά και με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ α) την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του, β) την ανωτέρω βεβαίωση της εκκαθαρίστριας εταιρείας περί του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ αυτού ως και αυτού του ποσού,, γ) επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο αριθμός μητρώου του ενάγοντος στον κύριο ασφαλιστικό του φορέα και δ) αντίγραφο λογαριασμού της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος (ΙΒΑΝ), στον οποίο εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Έναντι του ως άνω ποσού, το 1° εναγόμενο ελληνικό δημόσιο κατέβαλε στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 35.000 ευρώ και συγκεκριμένα ποσό 15.000 ευρώ την 26-7-2010 και ποσό 20.000 ευρώ την 19-4-2011, και επομένως η ως άνω οφειλή περιορίσθηκε στο ποσό των (95.720,31-35.000=) 60.720,31 ευρώ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» προστέθηκε 5η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν. 3717/2008 όπου ορίζεται ότι «5 Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με τη έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης τους». Έτσι εκδόθηκε η υπ’αρ. 2/10210/0023 Α/31-1-2011 Υ.Α του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1 % για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυμένου του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, μεταξύ των οποίων και ο ενάγων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε μονομερώς από το 1° εναγόμενο ελληνικό δημόσιο, με σκοπό την εξόφληση των οφειλών του προς τους απολυμένους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008, η έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 139.430.089,87 ευρώ, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1 % ετησίως, με ημερομηνία έκδοσης 31-1-2011 και ημερομηνία λήξης 30-6-2012. Μεταξύ άλλων στην Υ.Α αναφέρεται ρητώς ότι τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται σε άυλη μορφή, με κωδικό αριθμό (ISIN) GR 106003792, ότι εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 100 % της ονομαστικής τους αξίας και ότι η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Επίσης αναφέρεται ότι οι τίτλοι του ομολογιακού δανείου θα διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, η οποία θα τους διανείμει στους δικαιούχους και ότι για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια στην Εθνική Τράπεζα. Έτσι, με μονομερείς ενέργειες του 1ου εναγομένου και χωρίς να δίδεται δικαίωμα επιλογής στον ενάγοντα και μετά την άσκηση από αυτόν της υπό κρίση αγωγής, διατέθηκε επ’ονόματί του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, ομόλογο σε άυλη μορφή με κωδικό αριθμό (ISIN) GR …, ονομαστικής αξίις 60.720,31 ευρώ, ήτοι ποσού ίσου με το υπολειπόμενο εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης (95.720,31 – 35.000=60.720,31 ευρώ), η εξόφληση του οποίου (τίτλου)θα γινόταν στην ονομαστική του αξία στις 30-6-2012.0 ως άνω τίτλος δεν ήταν προϊόν επιλογής του ενάγοντος, δεν τον απέκτησε μέσω επενδυτικής επιλογής ούτε κατόπιν συμφωνίας του με το 1° εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, ούτε τον χρησιμοποίησε ή τον εκποίησε. Ο ενάγων όμως δεν έλαβε από την 6η εναγομένη εργοδότρια του τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, καθώς ο ν. 3717/2008, προκειμένου να νομιμοποιήσει την αζήμια καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε αυτήν (μεταξύ των οποίων και ο ενάγων), προέβλεψε την ισόποση καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο του «εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης», για την εξασφάλιση του οποίου και χάριν εξοφλήσεως και ενώ τελούσε ήδη σε υπερημερία ως προς το χρόνο καταβολής του αποφάσισε μονομερώς την έκδοση του ως άνω ειδικού ομολογιακού δανείου, δια του άρθρου 49 παρ. 4 του Ν. 3871/2010. Συνεπώς το ως άνω ομόλογο (άϋλος τίτλος), που διατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε εξασφάλιζε επί της ουσίας την οφειλή της αποζημίωσης απόλυσης του ενάγοντος και των άλλων απολυμένων συναδέλφων του, γεγονός που άλλωστε αναφέρεται ρητά κατά τα προαναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3717/2008. Στη συνέχεια εκδόθηκε ο ν. 4050/2012 «Κανόνες τροποποίησης τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων», ο οποίος κατά την αιτιολογική έκθεση κύριο σκοπό είχε τη διασφάλιση μιας ομοιόμορφης και αποτελεσματικής αναδιάταξης του ελληνικού χρέους σε βιώσιμα επίπεδα με τη συμμετοχή των ιδιωτών, σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου των κρατών μελών της ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011. Σύμφωνα με το Ν.4050/2012, ως «τίτλος» νοείται ομόλογο, ομολογιακό δάνειο ή άλλος τίτλος δανεισμού, σε φυσική ή άυλη μορφή, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίου α) εκδότης ή εγγυητής είναι το Ελληνικό Δημόσιο, β) η αρχική διάρκεια κατά το χρόνο πρώτης έκδοσης του υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και γ) η ημερομηνία εκδόσεως είναι προγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2011. Ως «επιλέξιμος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2….ως «Ομολογιούχος» νοείται ο φορέας      του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2198/1994 στους λογαριασμούς του οποίου, είναι καταχωρημένοι επιλέξιμοι τίτλοι, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην πρόσκληση της παραγράφου 2 ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν.4050/2012 το υπουργικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού οικονομικών, αποφασίζει τη έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων από τους Ομολογιούχους, προσδιορίζει τους επιλέξιμους τίτλους και επί ανταλλαγής ορίζει το κεφάλαιο ή το ονομαστικό ποσό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρεκια, το αγγλικό ή άλλο δίκαιο που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και εξουσιοδοτεί τον ΟΔΔΗΧ να εκδώσει μία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου. Με την πρόσκληση καλούνται οι Ομολογιούχοι των επιλέξιμων τίτλων που ορίζονται σε αυτήν να αποφασίσουν, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, αν δέονται την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως προτείνεται από το Ελληνικό δημόσιο και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού. ʼλλωστε, στην παρ 4 του άρθρου 1 του Ν.4050/2012 ορίζεται ότι «4. Η συμμετοχή Ομολογιούχου στη διαδικασία διενεργείται με όλο ή μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιλέξιμων τίτλων που κατέχει, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων απαιτείται συμμετοχή στη διαδικασία (απαρτία) τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου όλων των επιλέξιμων τίτλων που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση («συμμετέχον κεφάλαιο») και ενισχυμένη πλειοψηφία υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συμμετέχοντος κεφαλαίου.». Επιπρόσθετα, η παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4050/2012 αναφέρει ότι «9. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση των Ομολογιούχων, όπως βεβαιώθηκε από τον Διαχειριστή της Διαδικασίας, ισχύει έναντι πάντων, δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων και των επενδυτών των επιλέξιμων τίτλων και υπερισχύει οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης ή συμφωνίας. Σε περίπτωση ανταλλαγής των επιλέξιμων τίτλων, με την καταχώριση στο Σύστημα των νέων τίτλων επέρχεται αυτοδικαίως ακύρωση των επιλέξιμων τίτλων που ανταλλάσσονται με νέους τίτλους και κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που οποιαδήποτε στιγμή αποτελούσαν μέρος αυτών, αποσβέννυται». Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 5 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)της 24πς Φεβρουαρίου 2012 άρχισε η διαδικασία τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και καθορίστηκαν οι όροι ανταλλαγής τους. Κατά το άρθρο 1 παρ. 3 της ως άνω ΠΥΣ «Η τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων θα γίνει με ανταλλαγή τους με νέους τίτλους έκδοσης του ελληνικού δημοσίου και με νέους τίτλους (ή ισοδύναμα τους για την εφαρμογή αλλοδαπών κανονισμών) έκδοσης του ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Οι νέοι τίτλου που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτελούνται σωρευτικά από α) νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και β) τίτλους των οποίων η απόδοση θα συνδέεται με το Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν (τίτλοι ΑΕΠ).Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 «Τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου: α) θα έχουν ετήσιο επιτόκιο ως ακολούθως :αα) 2% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2013 έως και το έτος 2015, ββ) 3%για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2016 έως και το έτος 2020,γγ) 3,65 % για την πληρωμή τοκομεριδίου του έτος 2012,δδ) 4,3 % για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2022 έως και το έτος 2042, β) θα λήγουν από το έτος 2023 έως και το έτος 2042,γ) θα διέπονται από/τρ αγγλικό δίκαιο. Όσον οίφορά το κεφάλαιο των νέων ομολόγων, για κάθε 1.000 ευρώ ανεξόφλητου κεφαλαίου 315 ευρώ (31,5 του ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιμων τίτλων)». Ενώ κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 «Οι τίτλοι ΑΕΠ οι οποίοι θα χορηγούνται σωρευτικά με τα νέα ομόλογα της προηγούμενης παραγράφου: α)δεν θα έχουν κεφάλαιο, β) θα έχουν απόδοση υπολογιζόμενη επί ονομαστικού ποσού ίσου με το ονομαστικό κεφάλαιο των νέων ομολόγων της προηγούμενης παραγράφου. Το ονομαστικό ποσό θα μειώνεται ετησίως από το έτος 2024 έως τη λήξη των τίτλων, γ)η απόδοση των τίτλων ΑΕΠ θα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από :αα)την εκάστοτε ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, πέραν των προακθορισμένων προβλέψεων και ορίων και ββ)το ύψος του ονομαστικού ΑΕΠ. Η απόδοση θα έχει ανώτατο όριο 1%, δ) θα λήξουν το έτος 2042, ε) θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο». Από το συνδυασμό της παραγράφου 2 του άρθρου της υπ’ αρ. 5 ΠΥΣ και του πίνακα του Παραρτήματος αυτής προκύπτει ότι μεταξύ των επιλέξιμων τίτλων που προτάθηκαν προς τροποποίηση εντάσσονται και οι προπεριγραφέντες τίτλοι που δόθηκαν σους απολυμένους της Ολυμπιακής, ήτοι και ο προαναφερθείς τίτλος του οποίου φερόταν να είναι δικαιούχος και κάτοχος ο ενάγων, ονομαστικής αξίας 60.720,31 ευρώ. Στη συνέχεια, με την υπ’αρ. 10 ΠΥΣ της 9ης Μαρτίου 2012 εγκρίθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της 4050/2012, η απόφαση των ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως η απόφαση αυτή βεβαιώθηκε με την από 9-3-2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα η ως άνω Πράξη διαπιστώνει την επίτευξη της απαιτούμενης από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4050/2012 απαρτίας ως προς τη συμμετοχή των ομολογιούχων στη διαδικασία λήψεως απόφασης περί ανταλλαγής των επιλέξιμων τίτλων και της απαιτούμενης στο νόμο άρθρο 1 παρ. 4 Ν.4050/201 ζ) ενισχυμένης πλειοψηφίας, υπερβαίνουσας τα 2/3 υπέρ της τροποποίησης Επίσης, κατά την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4050/2012, η εν λόγω υπ’αρ. 10 ΠΥΣ, από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύει έναντι πάντων, δηλαδή δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων και των επενδυτών των επιλέξιμων τίτλων, την υπ’αρ.2/20964/0023 Α/12 (ΦΕΚ 682/9.3.2012) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, υλοποιήθηκε η τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων και εκδόθηκαν νέοι τίτλοι ομολόγων κα» τίτλοι ΑΕΠ του ελληνικού δημοσίου. Κατά, δε, το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης «Για τα φυσικά πρόσωπα-κατόχους των νέων τίτλων της ελληνικής δημοκρατίας με μορφή ομολόγων θα εκδοθεί ISIN τύπου Β («ISIN Β»).Τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη κάτοχοι επιλέξιμων τίτλων με ISIN Β θα πάρουν αυτόματα νέους τίτλους του ελληνικού δημοσίου με μορφή ομολόγων με ISIN Β…». Μετά ταύτα με μονομερείς ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου ο ενάγων φερόταν δικαιούχος και κάτοχος άλλων νέων ομολόγων (μετά το PSI), το τελευταίο εκ των οποίων λήγει το έτος 2042. Όπως μάλιστα κατέθεσε ενόρκως στο ακροατήριο η μάρτυρας απόδειξης Αντωνία Μπίθα του Παναγιώτη, «η απώλεια είναι 54%» (βλ. σελ. 10 των πρακτικών), εννοώντας ότι το συνολικό ποσό των ως άνω ομολόγων υπολείπεται κατά ποσοστό 54% από την επίδικη οφειλή. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 416 του ΑΚ «Η ενοχή αποσβήνεται με καταβολή». Καταβολή είνα» η προσήκουσα εκπλήρωση της οφειλόμενης παροχής. Αποτέλεσμα της καταβολής είναι η άμεση και αυτοδίκαιη απόσβεση της ενοχής. Προσήκουσα είναι η εκπλήρωση, όταν ο δανειστής λαμβάνει ό,τι κατά τη σύμβαση ή το νόμο, δικαιούται να απαιτήσει από τον οφειλέτη, όταν μεταξύ της οφειλομένης και καταβληθείσης παροχής υπάρχει ταυτότητα. Επί χρηματικών χρεών, η εκπλήρωση των οποίων γίνεται με μετρητά χρήματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην μεταβίβαση ι*ίνητών (ΑΚ 1034 επ.). Το βάρος αποδείξεως ότι έγινε η καταβολή και ότι ήταν η προσήκουσα φέρει ο επικαλούμενος την απόσβεση της ενοχής οφειλέτης. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 419 ΑΚ «Ο δανειστής δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί αντί καταβολής άλλη παροχή. Αν όμως δεχθεί τέτοια παροχή, η ενοχή αποσβήνεται. Καταβολή υπάρχει όταν δίνεται το οφειλόμενο. Αν για την απόσβεση του χρέους ο οφειλέτης προσφέρεται να καταβάλει άλλη, διάφορη από εκείνη που οφείλεται, παροχή, ο δανειστής δικαιούται να την αποκρούσει αζημίως, ανεξάρτητα αν η άλλη αυτή παροχή είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από τη οφειλόμενη. Δόση αντί καταβολής είναι η συμφωνία μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, με την οποία καταβάλλεται άλλη(διάφορη) παροχή για την απόσβεση της ενοχής. Πρόκειται για σύμβαση αμέσου εκτελέσεως, τούτο διότι για την απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής και την αντικατάσταση της από τη νέα δεν αρκεί η γυμνή συμφωνία των μερών, μόνη η σύμπτωση των βουλήσεων τους (υποσχετική δικαιοπραξία), αλλά απαιτείται και η δόση της άλλης παροχής. Αν τούτο δεν συμβαίνει, αν δηλαδή δεν επέρχεται άμεση ικανοποίηση του δανειστή, πρόκειται υπόσχεση και όχι δόση αντί καταβολής. ʼρα, η καταβολή πρέπει να είναι η προσήκουσα, δηλαδή να λαμβάνει ο δανειστής ό,τι πράγματι δικαιούται, δεν υποχρεούται, δε, αυτός (δανειστής) αν δεχθεί άλλη παροχή, ανεξάρτητα εάν είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από τη οφειλόμενη (δόση αντί καταβολής), εκτός αν κατά συμφωνία των μερών ο δανειστής δέχεται την άλλη παροχή προς εξόφληση της προηγούμενης. Στην επίδικη περίπτωση δεν καταβλήθηκε στον ενάγοντα σε μετρητά όλο το ποσό της εφάπαξ κοινωνικής ενίσχυσης και υπολείπεται να του καταβληθεί το ποσό των 60.720,31 ευρώ. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το προαναφερόμενο αρχικό ομόλογο λήξεως 30-6-2012, πολλώ δε μάλλον τα τελευταία ομόλογα (μετά το PSI) δόθηκαν στον ενάγοντα χάριν και όχι αντί καταβολής του αιτούμενου ποσού των 60.720,31 ευρώ, καθόσον αφενός αποτελούν άλλη, εντελώς διάφορη παροχή και μάλιστα μη προσήκουσα, αφετέρου ουδεμία περί τούτου συμφωνία υπήρχε μεταξύ των διαδίκων να γίνει η εξόφληση, όχι σε μετρητά αλλά με τον προαναφερόμενο τρόπο, πολλώ δε μάλλον στην προκειμένη περίπτωση όπου στην έκδοση των προααφερόμενων ομολόγων προέβη μονομερώς το 1° εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

Κατ’ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή περιορίσθηκε, να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του 1ου, 5ου και 6ης των εναγομένων και να υποχρεωθούν οι 1ος ,5ος και 6η των εναγομένων, να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον ενάγοντα το ποσό των 60.720,31 ευρώ νομιμοτόκως από τη επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, διότι η ερμηνεία των κανόνων δισκίου που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής(άρθρ. 179 τελευτ. περίπτ. ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη κατά το μέρος που στρέφεται κατά του δεύτερου (2ου), τρίτου (3ου) και τέταρτου(4ου) των εναγομένων.

 

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων.

 

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Υποχρεώνει τους πρώτο (1ο), πέμπτο (5ο) και έκτη (6η) των εναγομένων, να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον ενάγοντα το ποσό των εξήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (60.720,31 ευρώ) νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

 

Συμψηφίζει τα μεταξύ των διαδίκων, δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 04 ΙΟΥΛ. 2014 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Πηγή: www.dsanet.gr

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.