ΜΠρ Κατερίνης 1/ 2012 – Πλήρης απαγόρευση καπνίσματος σε καφέ μπάρ σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή μισθώματος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Εμπορική μίσθωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος -. Απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού. Ραγδαία πτώση και μείωση της αγοραστικής κίνησης καταστήματος κατηγορίας «καφέ-μπαρ» κατ’ αποτέλεσμα της απαγόρευσης του καπνίσματος στον κύριο χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων του και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μόνιμη μεταβολή των συνθηκών, επελθούσα μετά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και τον συμβατικό προσδιορισμό του μισθώματος. Προφανής δυσαναλογία μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθώματος και της αγοραστικής κίνησης του καταστήματος. Απομείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος κατά ποσοστό 30% μέχρι τη συμβατική λήξη της μίσθωσης. Εν μέρει δεκτή η αγωγή με την οποία ζητείται η αναπροσαρμογή (μείωση) του μισθώματος σε εμπορική μίσθωση (καφετέρια). Η ενάγουσα μισθώτρια επικαλείται λόγω της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος σε καταστήματα της κατηγορίας «καφέ-μπαρ» αλλά και λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, έχει μειωθεί κατά πολύ η κατανάλωση και η κίνηση που προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση της ένδικης μίσθωσης και αποτέλεσαν δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής και του καθορισμού του μισθώματος, καθώς και ότι λόγω της απρόοπτης αυτής εξέλιξης είναι αδύνατον για αυτήν να αντεπεξέλθει στα βασικά έξοδα διατήρησης της ασκούμενης επιχείρησής της στο μίσθιο.

Αριθμός Απόφασης: 1/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ηλία Κοντογιάγνη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Κατερίνας και από την γραμματέα Σοφία Μιχαηλίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσίως στο ακροατήριο του στις 7-7-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «……….» και τον διακριτικό τίτλο «……………», που εδρεύει στην Κατερίνη και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της Δικηγόρου Βασιλείου Γεωργόπουλου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: (1 -3 ) κατοίκου Λάρισας, από τους οποίους η πρώτη και ο δεύτερος των εναγομένων παραστάθηκαν δια και η τρίτη εναγόμενη παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου τους Δικηγόρου Αναστασίου Κορδονούλη.

Η καλούσα – ενάγουσα ζηίεί να γίνει δεκτή η υπ αριθμό κατάθεσης 222/40/2011 αγωγή της, η οποία ορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 19-5-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο της 3-11-2011. Ήδη η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση, με την από 20-5-2011 κλήση της ενάγουσας, η οποία κατατέθηκε με αριθμό 1331/199/2011 στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδριάσεως και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς και νομίμως εισάγεται προς συζήτηση με την από 20-5-2011 υπ` αριθμό κατάθεσης 1331/199/2011 κλήση της καλούσας – ενάγουσας η από 27-1-2011 υπ` αριθμό κατάθεσης 222/40/2011 αγωγή της, μετά τη βίαιη διακοπή της δίκης, λόγω του θανάτου, την 1-2- 2011, του πρώτου εναγομένου Αναστασίου Γρηγοριάδη του Γεωργίου στη δικονομική θέση του οποίου υπεισήλθαν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, πρώτη και δεύτερος των καθ` ων η κλήση, οι οποίοι συνεχίζουν την ανοιγείσα ως προς αυτόν δίκη.

Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή “αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει δε στο δικαστή τη δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, ή εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα, που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή να την περιορίσει με βάση αντικειμενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις, που κρατούν στις συναλλαγές, στο επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής πίστης (ΟλΑΠ 927/1992). Επομένως, με βάση την πιο πάνω διάταξη, η οποία είναι εφαρμοστέα και επί των εμπορικών μισθώσεων, ενόψει του άρθρου 44 του ΠΔ 34/1995, ο μισθωτής εμπορικής μίσθωσης μπορεί να ζητήσει κατά το άρθρο 288 ΑΚ αναπροσαρμογή του οφειλόμενου αρχικού ή μετά από αναπροσαρμογή συμβατική ή νόμιμη (αντικειμενική) μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες η εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη – παρά την ανάγκη διασφάλισης των σκοπών του ως άνω νόμου και κατοχύρωσης της ασφαλείας των συναλλαγών, η οποία πρέπει πάντοτε να συνεκτιμάται – η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τη δυσαναλογίσ~των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη(ΟλΑΠ 9/1997). Μεταβολή των συνθηκών, με την έννοια του άρθρου 288 ΑΚ, μπορεί να αποτελέσουν η σημαντική αύξηση ή μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου και άλλων όμορων και ομοειδών ακινήτων, η υποτίμηση του νομίσματος, η από διαφόρους λόγους αυξομείωση της ζητήσεως των ακινήτων και άλλοι λόγοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το δικαστήριο οφείλει πρώτα να διαγνώσει, αν μεταξύ του οφειλομένου, κατά το σύστημα της συμβατικής ή αντικειμενικής αναπροσαρμογής, μισθώματος και εκείνου που μπορεί να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης μισθώσεως (“ελεύθερου”), υπάρχει διαφορά τόσο σημαντική, ώστε επιβάλλεται κατά τις αρχές της καλής πίστεως, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, η αναπροσαρμογή του πρώτου (οφειλομένου), και ύστερα, αν διαπιστώσει τέτοια διαφορά, να αναπροσαρμόσει το ίδιο αυτό μίσθωμα στο επίπεδο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη (ΑΠ 508/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 633/2007 ΝΟΜΟΣ). Κατά συνέπεια, για την αναπροσαρμογή του μισθώματος κατ` άρθρο 288 ΑΚ απαιτείται και, συνακόλουθα, αρκεί: α) Μόνιμη μεταβολή των συνθηκών κατά το διάστημα από τη σύναψη της επαγγελματικής μίσθωσης και τον αρχικό συμβατικό προσδιορισμό του μισθώματος και της αναπροσαρμογής του ή από το χρόνο της μεταγενέστερης (συμβατικής ή νόμιμης) αναπροσαρμογής μέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής, ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο και το απρόβλεπτο των λόγων που προξένησαν την εν λόγω μεταβολή, β) ουσιώδης απόκλιση (αύξηση ή μείωση) κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανάμεσα στο από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβαλλόμενο αφενός και στο αρχικά συνομολογημένο ή το μετν αναπροσαρμογή καταβαλλόμενο μίσθωμα αφετέρου, σε τρόπο ώστε η διατήρηση τούτου να επιφέρει ζημία στον ενάγοντα, η οποία υπερβαίνει τον αναλαμβανόμενο, με τον αρχικό ή μετά από αναπροσαρμογή ορισμό του μισθώματος κίνδυνο και γ) αιτιώδης σύνδεσμος (συνάφεια) ανάμεσα στη μεταβολή των συνθηκών και την ουσιώδη απόκλιση του μισθώματος, ώστε η αναπροσαρμογή να αποκλείεται αν η απόκλιση θα επερχόταν και χωρίς μεταβολή των συνθηκών (ΟλΑΠ 9/1997 ΕλλΔνη 1997, 757, ΑΠ 850/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 508/2010 ΝΟΜΟΣ). Το σχετικό δικαίωμα, που απορρέει από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 288 του ΑΚ, για αναπροσαρμογή του μισθώματος είναι διαπλαστικό, διότι αποτελεί διαμόρφωση της ενοχής στο προσήκον μέτρο, συνιστά δηλαδή διάπλαση ενός από τα στοιχεία της μισθωτικής σύμβασης, με συνέπεια η σχετική αγωγή και η απόφαση που αναπροσαρμόζει το μίσθωμα και ως προς το σημείο αυτό να είναι διαπλαστική. Αποτέλεσμα του παραπάνω χαρακτηρισμού είναι ότι το ασκηθέν δικαίωμα ενεργοποιείται από την επίδοση της αγωγής και μελλοντικώς, χωρίς αναδρομικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση είναι ενεργής (ΑΠ 588/1995 ΕΔΠ 1996, 114, ΑΠ 1427/1991 ΕΔΠ 1992, 105). Περαιτέρω, για τη θεμελίωση της αγωγής στο άρθρο 288 ΑΚ όταν την ασκεί ο μισθωτής πρέπει για το ορισμένο αυτής κατ` άρθρο 216§1ΚΠολΔ, εκτός των άλλων, να προσδιορίζεται το καταβαλλόμενο μίσθωμα και να αναφέρεται ότι αυτό είναι ανώτερο από εκείνο που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της εν λόγω διατάξεως, οπότε και έχει συμφέρον ο ενάγων – μισθωτής στη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος ή του ποσοστού της συγκεκριμένης αναπροσαρμογής. Επίσης οφείλει ο ενάγων να εκθέσει στα δικόγραφο της αγωγής ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες (οικονομικές, -νομισματικές κλπ) οι οποίες μετέβαλαν τις προϋποθέσεις εκπληρώσεως της συμβατικής παροχής στο μέτρο που είχε συμφωνηθεί και δικαιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές τη μείωση του μισθώματος ή του ποσοστού της συμφωνημένης αναπροσαρμογής (ΑΠ 2045/2006, ΑΠ 1487/2005).

Η ενάγουσα ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της, να αναπροσαρμοσθεί (μειωθεί) προσηκόντως, το καταβαλλόμενο από αυτήν μίσθωμα για το επίδικο μίσθιο (καφετέρια), που της έχουν εκμισθώσει οι εναγόμενοι, και να καθορισθεί αυτό στο ποσό των 2.362,50 ευρώ μηνιαίως, καθόσον, το καταβαλλόμενο σήμερα μηνιαίο μίσθωμα των 4.725 ευρώ, είναι υπερβολικά υψηλότερο από εκείνο που θα ήταν σύμφωνο με τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και το προσδιοριζόμενο από τις ειδικές συνθήκες, το οποίο, για τους αναφερόμενους στην αγωγή λόγους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω ποσόν των 2.362,50 ευρώ μηνιαίως. Ζητεί, επίσης, να ισχύσει η αναπροσαρμογή του μισθώματος από την επίδοση της αγωγής και εφεξής. Τέλος, ζητεί, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

Με το πιο πάνω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 14παρ.1περ.β` σε συνδ. με 16 σρ.1 και 29παρ.1 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών (άρθρα 647επ.ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη και στηρίζεται σης διατάξεις των άρθρων 288, 361, 388, 574ΑΚ 44 του ΠΔ 34/1995 και 176ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που δόθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που νομίμως και με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα γεγονότα1. Δυνάμει του από 11-3-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος οι εναγόμενοι εκμίσθωσαν στην ενάγουσα ένα ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 76τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού ……………….αριθμός 12, στην Κατερίνη. Η χρήση του μισθίου ορίσθηκε ως καφέ – μπαρ – ζαχαροπλαστείο. Η μισθωτική διάρκεια συμφωνήθηκε για οκτώ (8) έτη, αρχομένη από την 1-3- 2009 και λήγουσα στις 28-2-2017. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο χρηματικό ποσό των 4.725 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ` έτος κατά ποσοστό 5%. Κατά την άσκηση της υπό κρίση αγωγής το μίσθωμα ανερχόταν στο χρηματικό ποσό των 4.725 ευρώ) μηνιαίως. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και συγκεκριμένα από την 1-9-2010, τέθηκε σε ισχύ και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ο Ν. 3730/2008 περί «προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». Με τον νόμο αυτό, αναφορικά με τα καταστήματα κατηγορίας «καφέ – μπαρ», όπως είναι το ένδικο μίσθιο, απαγορεύτηκε πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, εντός αυτών. Η ρύθμιση αυτή είχε ως άμεση συνέπεια, ότι η αγοραστική κίνηση της ένδικης καφετέριας και η κατανάλωση των ειδών αυτής, σημείωσαν ραγδαία πτώση και μείωση, δεδομένου ότι απαγορεύεται πλέον το κάπνισμα στον κύριο χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων της. Πριν από την ανωτέρω εξέλιξη, η επιχείρηση της ενάγουσας παρουσίαζε μεγάλη κίνηση και κατανάλωση. Από την θέση σε ισχύ τόυ ανωτέρω νόμου, μεταβλήθηκαν οι συνθήκες. Η μεταβολή στις συνθήκες και η μείωση στην κατανάλωση των προϊόντων της επιχείρησης της ενάγουσας οφείλεται επίσης και στην τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία είναι γνωστή στο Δικαστήριο με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν δε αδύνατο να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της ένδικης σύμβασης. Τα ανωτέρω αποδειχθέντα γεγονότα σημαίνουν πρακτικά, ότι η κατανάλωση και η κίνηση του ενδίκου καφέ – μπαρ είναι κατά πολύ μειωμένες σε σχέση με την κατανάλωση και την κίνηση που προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση της ένδικης μίσθωσης και αποτέλεσαν δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής και του καθορισμού του μισθώματος. ’μεσο αποτέλεσμα αυτής της μείωσης στην κατανάλωση και στην κίνηση του ενδίκου καφέ – μπαρ, λόγω της απρόοπτης ως άνω εξέλιξης είναι, ότι η ενάγουσα αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στα βασικά έξοδα διατήρησης της ασκούμενης επιχείρησης της στο μίσθιο. Συνακόλουθα, αδυνατεί να καταβάλει το συμφωνηθέν ισχύον κατά την άσκηση της αγωγής μίσθωμα, ύψους 4.725 ευρώ. Το μίσθωμα αυτό αποδεικνύεται πλέον δυσβάστακτο για την ενάγουσα, ενώ είναι προφανώς δυσανάλογο με την περιορισμένη πλέον κίνηση του ενδίκου μισθίου. Η μεταβολή αυτή των συνθηκών έχει προσλάβει τον χαρακτήρα της μόνιμης μεταβολής των συνθηκών, που επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από τη σύναψη της ένδικης μίσθωσης και τον αρχικό συμβατικό προσδιορισμό του μισθώματος, έως τον χρόνο άσκησης της υπό κρίση αγωγής. Αποτελεί ουσιώδη απόκλιση (μείωση) κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, ανάμεσα στο μίσθωμα που θα ήταν το επιβαλλόμενο με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και το αρχικά συνομολογημένο και ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα, σε τρόπο ώστε η διατήρηση αυτού να επιφέρει ζημία στην ενάγουσα, η οποία υπερβαίνει τον αναλαμβανόμενο με τον αρχικό ορισμό του μισθώματος κίνδυνο. Η μεταβολή αυτή συνδέεται αιτιωδώς με την ουσιώδη απόκλιση του μισθώματος. Μεταξύ του οφειλομένου σήμερα μισθώματος και εκείνου που μπορεί υπό τις ανωτέρω συνθήκες να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης μίσθωσης, υπάρχει σημαντική διαφορά, γι αυτό και επιβάλλεται κατά τις αρχές της καλής πίστης, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, η αναπροσαρμογή του οφειλομένου κατά την άσκηση της αγωγής μισθώματος των 4.725 ευρώ, στο χρηματικό ποσό των 3.307,50 ευρώ κάθε μήνα (μείωση κατά 30%), το οποίο είναι εύ$ονΛ6ι δίκαιο υπό τις διαμορφωθείσες ήδη συνθήκες, αίρει τη δυσαναλογία και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο καταλήγει στο ανωτέρω ποσοστό αναπροσαρμογής (-30%), λαμβάνοντας υπόψη του ως πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία τα προσκομιζόμενα από την ενάγουσα ιδιωτικά συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης παρακείμενων του επιδίκου καταστημάτων και ιδίως το από 27-5-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του όμορου του επιδίκου καταστήματος, επί της οδού ………. 10, εμβαδού 70τ.μ. (6τ.μ. μόλις μικρότερο από το επίδικο), το μίσθωμα του οποίου συμφωνήθηκε, ένα έτος μετά τη σύναψη της επίδικης μίσθωσης και λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης, στο ποσό των 2.300 ευρώ μηνιαίως. Συνακόλουθα, πρέπει, να αναπροσαρμοστεί το οφειλόμενο μίσθωμα, ήτοι να μειωθεί, στο ύψος των 3.307,50 ευρώ κάθε μήνα, για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της υπό κρίση αγωγής προς τους εναγομένους έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο με βάση την συμβατική ρύθμιση της ετήσιας αναπροσαρμογής (5%). Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα ανωτέρω. Οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικαστούν στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας (άρθρο 178ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα για το ένδικο μίσθιο, στο χρηματικό ποσό των (3.307,50) τριών χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών, για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της υπό κρίση αγωγής προς τους εναγομένους έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο με βάση την συμβατική ρύθμιση της ετήσιας αναπροσαρμογής (5%).

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία καθορίζει στο χρηματικό ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κατερίνη στις 16/1/2012 στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.