ΜΠρ Ηρακλ 454/2012 – Για την πληρότητα της αίτησης του ν. 3869/2010 δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του χρέους, η οικονομική του κατάσταση κατά το χρόνο ανάληψη του χρέους και οι μεταβολές που επήλθαν κατά το χρόνο μετά την ανάληψη του χρέους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Έφεση – Μηνιαίες καταβολές -. Απόρριψη κατ’ ουσίαν εφέσεων πιστωτριών τραπεζών κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας ρυθμίστηκαν τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του επί τετραετία. Για την πληρότητα της αίτησης δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του χρέους, η οικονομική του κατάσταση κατά το χρόνο ανάληψης του χρέους και οι μεταβολές που επήλθαν κατά το χρόνο μετά την ανάληψη του χρέους. Δεν απαιτείται να επιδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη μαζί με την αίτηση και η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Απόρριψη ισχυρισμού για παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Κατά την εκούσια δικαιοδοσία στη δίκη στο εφετείο μπορούν να προβληθούν νέοι ισχυρισμού και να προσκομισθούν νέα αποδεικτικά μέσα χωρίς περιορισμό.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αικατερίνη Ντόκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Μαρία Ανυφαντάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, για να δικάσει: Α] την έφεση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2587/ΤΜεφ/50/2012, Β]την έφεση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑ 4302/ΤΜεφ/64/2012 και τους πρόσθετους λόγους με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4350/ΤΜεφ/66/2012 κατά της με αριθμό 189/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε με την εκουσία δικαιοδοσία, μεταξύ :

Α]ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: της κυπριακής δημόσιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, όπως μετονομάσθηκε από “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, που έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, με την εμπορική επωνυμία “ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” και “MARFIN EGNATIA BANK”, με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και διεύθυνση αλληλογραφίας στο Μαρούσι Αττικής, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αδαμάντιου Στεφανάκη, που κατέθεσε προτάσεις,

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νίκου Πευκιανάκη, που κατέθεσε προτάσεις, 3] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Εμμανουήλ Φραγκιαδάκη, που κατέθεσε προτάσεις, 4] ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ …, κατοίκου Ηρακλείου, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Δαριβιανάκη, που κατέθεσε προτάσεις

Β] ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νίκου Πευκιανάκη, που κατέθεσε προτάσεις, ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ – ΚΑΘΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΗΣ: 1] ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : …, κατοίκου Ηρακλείου, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Δαριβιανάκη, 2] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. που εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ : ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Εμμανουήλ Φραγκιαδάκη, 4] ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: της κυπριακής δημόσιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD”‘, όπως μετονομάσθηκε από “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, που έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, με την εμπορική επωνυμία “ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.” και “MARFIN EGNATIA BANK”, με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και διεύθυνση αλληλογραφίας στο Μαρούσι Αττικής, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αδαμάντιου Στεφανάκη, που κατέθεσε προτάσεις.

Ο εφεσίβλητος-αιτών κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΓΑ 860/2011 αίτηση του περί υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Επί της αιτήσεως του αυτής εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία η με αριθμό 189/2012 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι ως άνω εκκαλούντες – μετέχοντες στην πρωτοβάθμια δίκη πιστωτές με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 44/7.4.2012 έφεση που κατέθεσε η … εκκαλούσα και με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 45/9.5.2012 έφεση, που κατέθεσε η Β εκκαλούσα στο Γραμματέα του παραπάνω Ειρηνοδικείου, καθώς και με το με αρ, καταθ. 4350/ΤΜεφ/6/2012 δικόγραφο πρόσθετων λόγων έφεσης που κατέθεσε η Β εκκαλούσα στο Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμό 6860Γ και 6861 Γ/18 7.2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών … και τη με αρ. 6392ΣΤ/15.5.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, τις οποίες νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούσες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των κρινόμενων εφέσεων και των πρόσθετων λόγων, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε στην εφεσίβλητη ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.”, η οποία, όταν εκφωνήθηκαν οι υποθέσεις από το οικείο πινάκιο στη σειρά τους, δεν παραστάθηκε. Κατά συνέπεια, πρέπει αυτή να δικαστεί ερήμην. Η συζήτηση όμως θα προχωρήσει σαν να ήταν και η ως άνω εφεσίβλητη παρούσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 764 παρ.2 ΚΠολΔ.

Οι ένδικες εφέσεις κατά της με αριθμό 189/29.3.2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας επί της με αριθμ. καταθ. 860/2011 αίτησης του νυν εφεσίβλητου-αιτούντος, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρ. 17 ΚΠολΔ όπως διαμορφώθηκε με το άρθρ. 4 ν.3994/2011), καθώς δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίζονται, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται ότι έχει χωρήσει επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να διερευνηθεί το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, εφαρμοζομένου του νόμου που ίσχυε κατά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης απόφασης (άρθρ. 14 ν. 3869/2010, 495, 516, 518 παρ.1, 533 παρ.2, 741 ΚΠολΔ).

Με την από 14.6.2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 860/2011 αίτηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ο αιτών και ήδη εφεσίβλητος …, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, καθώς και ότι βρίσκεται, σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονταν στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση πιστωτών, ζήτησε τη ρύθμιση του χρέους του, κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υπέβαλε. Κατά την ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου διαδικασία κατέστησαν διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευση τους, οι πιστωτές του αιτούντος, ήτοι οι δύο εκκαλούσες και οι δύο εφεσίβλητες τράπεζες με τις επωνυμίες “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.” και “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” εκ των οποίων δεν παρέστη στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου μόνο η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.”. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με τη με αρ. 189/2012 απόφαση του δέχθηκε την αίτηση, καθόρισε τις μηνιαίες επί μία καταβολές του αιτούντος προς τους καθών στο ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως, (προκειμένου να καταβληθεί συνολικά το ποσό των 12.000 ευρώ εκ της συνολικής οφειλής ποσού 61.719,23 ευρώ), διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών του ως εξής: στην “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.” κατά ποσοστό 5,85%, ήτοι το ποσό των 14,63 ευρώ μηνιαίως, στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.” κατά ποσοστό 27,97%, ήτοι το ποσό των 69,92 ευρώ μηνιαίως, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ποσοστό 16,20%, ήτοι το ποσό των 40,50 ευρώ μηνιαίως και στη “MARFΙN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD” ποσοστό 49,98%, ήτοι το ποσό των 124,95 ευρώ μηνιαίως, ενώ διέταξε τη διά δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου πώληση του με αρ. κυκλοφορίας …. ΙΧΕ αυτοκινήτου του αιτούντος, μάρκας MERCEDES C200, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 8.000 ευρώ, όρισε δε εκκαθαριστή τον … με καθήκοντα την πρόσφορη εκποίηση του αυτοκινήτου και τη σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών από το προϊόν αυτής, μετά την προηγούμενη αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης, κατ’ αρθ. 975 ΚΠοΛΔ.

Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι εκκαλούσες. Ειδικότερα: Α] η εκκαλούσα -μετέχουσα στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστώτρια «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», όπως μετονομάσθηκε από «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 44/7.4.2012 έφεση, που κατέθεσε στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, ζητά να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να απορριφθεί η αίτηση, άλλως να μεταρρυθμισθεί με λόγους που αφορούν κακή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Β] Η εκκαλούσα -μετέχουσα στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστώτρια «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 45/9.5.2012 έφεση, που κατέθεσε στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, καθώς και με το με αρ. καταθ. 4350/ΤΜεφ/6/2012 δικόγραφο πρόσθετων λόγων που κατέθεσε στο Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με λόγους που αφορούν κακή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ζητά να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να απορριφθεί η αίτηση. Οι ως άνω εφέσεις και οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει νά συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και προς αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.

Με το δεύτερο λόγο της υπό στ. Α έφεσης η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένως απέρριψε σιωπηλώς τον ισχυρισμό της περί συμφωνίας διακανονισμού της οφειλής του αιτούντος, κατόπιν της από 31.8.2009 αίτησής του για ρύθμιση, που έχει ως έννομη συνέπεια την απόρριψη της ένδικης αίτησης ως απαράδεκτης. Ο λόγος αυτός δεν είναι νόμιμος διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί η προηγούμενη αποτυχία προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης, με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλου φορέα που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη, προϋπόθεση που συνέτρεχε στην προκειμένη περίπτωση χωρίς να ενδιαφέρει εάν στο παρελθόν είχε γίνει συμφωνία διακανονισμού οφειλής με κάποιον πιστωτή και αναχρηματοδότηση της οφειλής του σύναψη νέου δανείου.

Με τον τρίτο λόγο της υπό στ. Α έφεσης η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η αίτηση έπρεπε να απορριφθεί ως αόριστη διότι δεν προέκυπταν από το περιεχόμενό της τα γεγονότα που καθιστούσαν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αιτούντος και στοιχειοθετούσαν μόνιμη οικονομική του αδυναμία, ούτε εάν κατά την περίοδο σύναψης των συμβάσεων δανειοδότησης διέθετε τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Ως προς το δεύτερο σκέλος του, ο ισχυρισμός δεν είναι νόμιμος, καθώς για την πληρότητα της αίτησης δε χρειάζεται να αναφέρονται οι λόγω για τους οποίους ο α… οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του χρέους, η οικονομική του κατάσταση κατά το χρόνο ανάληψης του χρέους και οι μεταβολές που επήλθαν κατά το χρόνο μετά την ανάληψη του χρέους (Αθαν. Κρητικό -Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εκδ. 2012, σελ. 106). Περαιτέρω, από το περιεχόμενο της αίτησης του αιτούντος προκύπτει ότι σε αυτήν αναφέρονται τα εισοδήματά του, το γεγονός ότι ήταν άγαμος και δεν είχε πτωχευτική ικανότητα, ειδικότερα αναφέρεται ότι απολύθηκε από την εργασία του ως οδηγός τουριστικών λεωφορείων το Νοέμβριο του 2009, ότι έκτοτε απασχολείτο εποχιακώς μόνο κατά το διάστημα από 1η Μαίου έως 30 Οκτωβρίου, με μηνιαίες αποδοχές ποσού 1148,58 ευρώ, ότι το υπόλοιπο διάστημα λάμβανε μόνο το επίδομα ανεργίας ποσού 420 ευρώ μηνιαίως, ότι κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονταν στο ποσό των 1600 ευρώ, αναφέρεται η κατάσταση της περιουσίας του, επισυνάπτεται κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, συνολικού ποσού 61.719,23 ευρώ, αναφέρεται η αποτυχία προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης, ενώ περιλήφθηκε στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Από τη σύγκριση των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος με τις δανειακές του υποχρεώσεις που αναφέρονται στο δικόγραφο της αίτησης προκύπτει ότι αυτός τελεί σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων. Επομένως η ένδικη αίτηση περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία κατά αρθ. 118 ΚΠολΔ, και 1 και 4 του Ν. 3869/2010 και ο σχετικός λόγος έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος.

Με τον πρώτο λόγο της υπό στ. Β έφεσης η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η ένδικη αίτηση έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, όπως και πρωτοδίκως είχε προτείνει, διότι σε αυτήν δεν αναφέρονται εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες ο αιτών περιήλθε την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης, που μετέβαλαν τα εισοδηματικά του δεδομένα και τον οδήγησαν σε πιθανή αδυναμία πληρωμής, ούτε αναφέρεται κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί κατά τρόπο ορισμένο το κόστος διαβίωσης του αιτούντος στο ποσό των 800 ευρώ. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος διότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι αναγκαία για την πληρότητα της ένδικης αίτησης, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω.

Με το δεύτερο λόγο της υπό στ. Β έφεσης η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι εσφαλμένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της περί απαραδέκτου της ένδικης αίτησης, λόγω έλλειψης της διαδικαστικής προϋπόθεσης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3889/2010, διότι ο αιτών δεν της επέδωσε κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας του και των εισοδημάτων του. Ο λόγος αυτός δεν είναι νόμιμος, διότι μετά την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης με το άρθρο 85 στ. Α αρ.3 του Ν. 399672011 (ΦΕΚ τ.Α αρ.φ. 170/5.8.2011), δεν απαιτείται να επιδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη μαζί με την αίτηση και η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ενώ η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις επιδόσεις που έγιναν πριν την τροποποίηση που έλαβε χώρα με την ανωτέρω διάταξη (βλ. Αθαν. Κρητικό ο.α., σελ. 121).

Με τον τρίτο λόγο της υπό στ. 8 έφεσης, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι εσφαλμένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της περί ανειλικρινούς δήλωσης, διότι ο αιτών στην ένδικη αίτηση συμπεριέλαβε ως έξοδα διαβίωσης του και τα έξοδα διαβίωσης της μητέρας του και των αδελφών του, τα οποία δεν είναι εκ του νόμου συνεκτιμώμενα διαστρεβλώνοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική του κατάσταση και για το λόγο αυτό έπρεπε η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ο λόγος αυτός πέραν του ότι προβάλλεται αλυσιτελούς, καθόσον το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δε συμπεριέλαβε στις δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και τις δαπάνες διαβίωσης της μητέρας του και των αδελφών του, πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως μη νόμιμος, διότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 επιβάλλει στον οφειλέτη την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα του, ενώ οι βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του σταθμίζονται σε κάθε περίπτωση από το Δικαστήριο (αρθ 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010).

Με τον πρόσθετο λόγο έφεσης η εκκαλούσα της υπό στ. Β έφεσης ισχυρίζεται ότι ο αιτών παρέβη περαιτέρω το καθήκον ειλικρινούς δήλωσης διότι στην αίτηση του και στην από 6.7.2011 υπεύθυνη δήλωσή του, που κατέθεσε ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου δήλωσε ότι έχει στην ιδιοκτησία του το με αρ. κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES C200. Ο ισχυρισμός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου. 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, προβάλλεται δε παραδεκτώς ως πρόσθετος λόγος έφεσης με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και επιδόθηκε στους εφεσίβλητους τριάντα ημέρες πριν τη συζήτηση, καθώς αφορά κεφάλαιο της έφεσης που έχει ήδη προσβληθεί με την έφεση. Ο ισχυρισμός του εφεσίβλητου αιτούντος ότι απαραδεκτως προτείνεται το πρώτον σε δεύτερο βαθμό δεν είναι νόμιμος διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 765 ΚΠολΔ, κατά την εκουσία δικαιοδοσία, στη δίκη στο εφετείο μπορούν να προβληθούν νέοι ισχυρισμοί και να προσαχθούν νέα αποδεικτικά μέσα, χωρίς περιορισμό. Ωστόσο ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος διότι δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών προέβη στην ανωτέρω δήλωση εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, καθόσον ο ίδιος εσφαλμένως θεωρούσε πως το ως άνω αυτοκίνητο του είχε μεταβιβασθεί κατά πλήρη κυριότητα. ʼλλωστε ο ίδιος δεν είχε έννομο συμφέρον να δηλώσει ότι έχει στην κυριότητα του ένα περιουσιακό στοιχείο, που στην πραγματικότητα δεν του ανήκε, αντίθετα ο σκοπός θέσπισης της εν λόγω διάταξης είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα των πιστωτών από την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Εξάλλου, παρέλκει η εξέταση του έκτου λόγου της υπό στ. Β έφεσης με τον οποίο η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένως εκτίμησε την αξία του ανωτέρω αυτοκινήτου στο ποσό των 8.000 ευρώ, ενώ έπρεπε να δεχθεί ότι ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ο αιτών δεν έχει καταστεί κύριος του εν λόγω αυτοκινήτου.

Με τους λοιπούς λόγους των κρινόμενων εφέσεων ήτοι με τον πρώτο λόγο της υπό στ. Α έφεσης και με τους τέταρτο και πέμπτο λόγους της υπό στ. Β έφεσης οι εκκαλούσες παραπονούνται για κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Από την επανεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Ο αιτών, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, είναι άγαμος, ηλικίας 35 ετών και ζει σε μισθωμένη οικία στο Ηράκλειο Κρήτης, καταβάλλοντος ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 350 ευρώ. Απασχολείται ως οδηγός τουριστικών λεωφορείων. Δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και στερείται πτωχευτικής περιουσίας. Από την 1.5.2010 εργάζεται εποχιακώς, υπό την ανωτέρω ιδιότητα, για το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα λαμβάνει μόνο το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011, τα εισοδήματα του κατά το έτος 2010 ανήλθαν στο ποσό των 11.043,19 ευρώ, ήτοι μηνιαίως στο ποσό των 920,26 ευρώ. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα ή οιαδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, ενώ, όπως προκύπτει από τη νομίμως επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τον αιτούντα με ημερομηνία 14.9.2012 βεβαίωση της εταιρίας “… ΕΠΕ”, που εδρεύει στο Ηράκλειο και έχει ως αντικείμενο την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η τελευταία έχει παρακρατήσει την κυριότητα του με αρ. κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES C200, που αγόρασε ο αιτών.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ.Κρητικό “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” σελ. 98 επ), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων: 1] στην “Τράπεζα PROBANK Α.Ε.” από προσωπικό δάνειο το ποσό των 3.612,97 ευρώ, 2] στην “Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” από σύμβαση δανείου το ποσό των 17.262,10 ευρώ, 3] στην “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” α] από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 6.695,78 ευρώ, β] από πιστωτική κάρτα το ποσό των 86,36 ευρώ, γ] από πιστωτική κάρτα το ποσό των 53,81 ευρώ και δ]από πιστωτική κάρτα το ποσό των 3.159,65 ευρώ και συνολικά το ποσό 9.995,60 ευρώ, 4] στην “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, όπως μετονομάσθηκε από “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 30.848,56 ευρώ.

Κατά το παρελθόν ο αιτών, εξεπλήρωνε τακτικά της δανειακές οφειλές του, πλην όμως μετά την απασχόληση του ως εποχιακού εργαζομένου και τη μείωση των αποδοχών του αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του και να μην επαρκεί το εισόδημα του για την ικανοποιηπκή ρύθμιση των οφειλών του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, οι ανωτέρω αποδοχές του αιτούντος ως εποχιακού εργαζομένου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει για το υπόλοιπο διάστημα, αποτελούν το μοναδικό του εισόδημα και δεν επαρκούν  για την εξυπηρέτηση των ως άνω οφειλών του, αφού δε δύναται να παρακολουθήσει το ληξιπρόθεσμο των χρεών του και να προβεί στη σχετικώς άμεση ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, μείωση των εισοδημάτων του, δεν διαφαίνεται να αναστρέφεται ενόψει της παρούσας οικονομικής κατάστασης και της συνεχιζόμενης αύξησης του ποσοστού ανεργίας. Αφού δε ληφθούν υπόψη η παροντική ρευστότητα του οφειλέτη σε σχέση με τις οφειλές του καθώς και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της οικονομικής του κατάστασης, χωρίς να διαφαίνεται αναπλήρωση των εισοδημάτων του από άλλη πηγή, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των (ληξιπροθέσμων) οφειλών του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αφού δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, απορριπτόμενου του τέταρτου λόγου της υπό στ. Β έφεσης.

Επομένως, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος πρέπει να γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία (άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται όχι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, συμμέτρους διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση του τα ίδια έκρινε ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε και ο περί του αντιθέτου πρώτος λόγος της υπό στ. Α έφεσης και ο πέμπτος λόγος της υπό στ. Β έφεσης πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Συνεπεία όλων των ανωτέρω η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της μη υπάρχοντος άλλου λόγου έφεσης προς εξέταση. Τα δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, ενόψει της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2587/ΤΜεφ/50/2012 έφεση, τή με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4302/ΓΜεφ/64/2012 έφεση και τους με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4350/ΤΜεφ/86/2012 πρόσθετους λόγους, ερήμην της εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ.”, που εκπροσωπείται νόμιμα και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τις εφέσεις κατά το τυπικό τους μέρος και

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτές κατ’ ουσία.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ μεταξύ των διαδίκων τη δικαστική δαπάνη του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Ηράκλειο την 31-10-2012 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.