ΜΠρ Αθ 1570/2012 – Με την μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής – Μερική παραίτηση -Αοριστία αγωγής -. Με την μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής, που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια ή κεφάλαια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά μόνο εφόσον διευκρινίζεται σε ποιά κονδύλια ή κεφάλαια αφορά ή όταν περιορίζεται κατά σαφή δήλωση του ενάγοντος αναλόγως κατά ποσοστό του ολου αιτήματος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων ή κεφαλαίων.

1570/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Παναγιώτη Κωστή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Μαρία Βασδέκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 30η Μαΐου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας : …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Γκουβά.

Της εναγομένης : Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη Σαμαρτζή.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-4-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στην γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 77303/2012 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1734/2012, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 Κ.Πολ.Δ. η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117 πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου και ορισμένο σαφές αίτημα. Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία δε αυτή με την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε μπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίμηση αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία του άρθρου 111 Κ.Πολ.Δ., των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Εξ άλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 παρ.1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να περιορίσει το αίτημα της αγωγής και ότι ο περιορισμός αυτός συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το αίτημα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την παραίτηση, όμως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής, που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια ή κεφάλαια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά μόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποια κονδύλια ή κεφάλαια αφορά, ή όταν περιορίζεται κατά σαφή δήλωση του ενάγοντος αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος, και επέρχεται έτσι αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων ή κεφαλαίων (Ολ.Α.Π. 30/2007 ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 1314/2009 ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμένω η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της ισχυρίζεται ότι η εναγομένη είναι εμπορική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Ότι προσελήφθη στην εναγομένη την 16-1-2006 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, έχοντας ένα χρόνο προϋπηρεσία σε άλλο ζαχαροπλαστείο προκειμένου να της παρέχει την εργασία της ως πωλήτρια, ταμίας στο ζαχαροπλαστείο-φούρνο που διατηρεί στην Κηφισιά Αττικής . Ότι η εναγομένη την 20-11-2011 κατήγγειλε την σύμβαση εργασίας της μη καταβάλλοντος της αποζημίωση καταγγελίας εκ ποσού 6.139,28 ευρώ που έπρεπε να της καταβληθεί. Ότι η εναγομένη της οφείλει για διαφορές μηναίων αποδοχών υπολογιζόμενων ημερομισθίων την Κυριακή και των προσαυξήσεων κατά 75% του ημερομισθίου δύο Κυριακών που εργαζόταν το ποσό των 13.635,01 ευρώ. Ότι η εναγομένη της οφείλει για εργασία την ημέρα του Σαββάτου το ποσό των 7.087,70 ευρώ. Ότι η εναγομένη της οφείλει για μη χορήγηση επειδή εργάστηκε Κυριακές άλλης ημέρας αναπαύσεως το ποσό των 3.420,20 ευρώ. Ότι η εναγομένη της οφείλει για ώρες υπερεγασίας το ποσό των 3.790,02 ευρώ. Ότι η εναγομένη της οφείλει για διαφορές επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδομάτων Αδείας και αποδοχών αδείας, καθώς και αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας έτους 2011 το ποσό των 8.351,96 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλλει το ποσό των 42.424,14 ευρώ, νομιμοτόκως από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλιο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και σύμφωνα με το αιτητικό της αγωγής. Με δήλωση στα πρακτικά που διευκρινίστηκε με τις προτάσεις η ενάγουσα μετέτρεψε όλα τα κονδύλια της αγωγής σε αναγνωριστικά εκτός των κάτωθι κονδυλίων: 1) της αποζημίωσης απολύσεως λόγω καταγγελίας ποσού 6.139,28 ευρώ, 2) της αποζημίωσης κατά την ημέρα Σάββατο ποσού 7087,70 ευρώ, 3) της αποζημίωσης για εργασία την ημέρα Κυριακή και της μη χορήγησης άλλης ημέρας αναπαύσεως την εβδομάδα ποσού 3402,20 ευρώ και 4) της αμοιβής για υπερεργασία πέρα του συμβατικού ωραρίου ποσού 3420,20 ευρώ, συνολικού ποσού 20.031,38 ευρώ. Μετά όμως το άνω περιορισμό καθίσταται αόριστα τα κονδύλια, καθ’όσον και αυτά αποτελούνται από επιμέρους κονδύλια, που αφορούν την αποζημίωση για εργασία κατά την ημέρα Κυριακή και της μη χορήγησης άλλης ημέρας αναπαύσεως την εβδομάδα και της αμοιβής για υπερεργασία πέρα του συμβατικού ωραρίου, καθ’όσον διαφορετικό ποσό ζητεί η ενάγουσα με την αγωγή και διαφορετικό ποσό διατηρεί καταψηφιστικό ως προς αυτά χωρίς να διευκρινίζει ποια επιμέρους κονδύλια των κονδυλίων αυτών παραμένουν καταψηφιστικό και ποια αναγνωριστικά. Η αοριστία αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι το συνολικό καταψηφιστικό ποσό που ζητεί με τις προτάσεις είναι το ποσό των 20.031,38 ευρώ που δεν αντιστοιχεί στην πρόσθεση των άνω καταψηφιστικών κονδυλίων ούτε όμως και των αντιστοίχων κονδυλίων που ζητεί με την αγωγή. Σε κάθε περίπτωση η αγωγή είναι και κατ’ ουσίαν αβάσιμη όσον αφορά την υπερεργασία όπως θα αναφερθεί κατωτέρω. Περαιτέρω, κατά τα λοιπά, η αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 14 παρ. 2, 16 παρ. 2 και 663 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, εκτός του αιτήματος της καταβολής και ημερομισθίου την Κυριακή πέραν της προσαυξήσεως του 75% ως προς το οποίο αίτημα η αγωγή είναι μη όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω. Στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 648επ., 904 Α.Κ., 2 επ. του α.ν. 539/45, 3 παρ. 16 του ν. 4504/66, 1 του ν. 1082/80 και της ΥΑ 19040/81. Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατά ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσα και της χωρίς όρκο κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης που εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά συνεδριάσεως, τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, και την υπόλοιπη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής: Η εναγομένη είναι εμπορική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Η ενάγουσα προσελήφθη στην εναγομένη την 16-1-2006 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, έχοντας ένα χρόνο προϋπηρεσία σε άλλο ζαχαροπλαστείο προκειμένου να της παρέχει την εργασία της ως πωλήτρια στο ζαχαροπλαστείο-φούρνο που διατηρεί στην Κηφισιά Αττικής και ασκώντας τα καθήκοντα της πωλήτριας μη δικαιούμενη το επίδομα ταμειακών λαθών. Η ενάγουσα εργάστηκε στο άνω κατάστημα της εναγομένης έως την 20-11-2011 οπότε η τελευταία της κατήγγειλε την σύμβαση εργασία της. Οι αποδοχές της ενάγουσα καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής της σχέσεως υπάγονταν στην εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Υπαλλήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων η εναγομένη όμως δεν τις κατέβαλε τις νόμιμες αυτές αποδοχές με βάση την εκάστοτε προϋπηρεσία της κατά του παρακάτω αναφερόμενους μήνες και της οφείλει τα εξής: 1) διαφορές μηνιαίων μισθών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2007 εκ ποσού 25,60 ευρώ για καθένα εξ αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 153,60 ευρώ), 2) διαφορές μηνιαίων μισθών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου , Απριλίου , Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2008, εκ ποσού 22,55 ευρώ για καθένα εξ” αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 180,40 ευρώ), 3) διαφορές μηναίων μισθών των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου , Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2008, εκ ποσού 52,04 ευρώ για καθένα εξ αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 208,16 ευρώ), 4) διαφορές μηνιαίων μισθών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2009, εκ ποσού 76,63 ευρώ για καθένα εξ αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 613,04 ευρώ), 5) διαφορές μηνιαίων μισθών των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2009, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 2010, εκ ποσού 122,65 ευρώ για καθένα εξ αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 1103,85 ευρώ). 6)(Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου του έτους 2010, εκ ποσού 219,29 ευρώ για καθένα εξ αυτών των μηνών (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 877,16 ευρώ), 7) διαφορά μηνιαίου μισθού του μηνός Αυγούστου του έτους 2011 εκ ποσού 730,40 ευρώ, 8) διαφορά μηνιαίου μισθού του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 εκ ποσού 264,15 ευρώ, 9) διαφορά μηνιαίου μισθού του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 εκ ποσού 669,15 ευρώ, 10) αναλογία μηνιαίου μισθού του χρονικού διαστήματος από 1-11-2011 έως 20-11-2011 εκ ποσού 753,37 ευρώ . Συνεπώς η εναγομένη οφείλει συνολικώς για τις άνω αιτίες το ποσό των 5.553,28 ευρώ . Επίσης η ενάγουσα εργαζόταν και δύο Κυριακές ήτοι κάθε δεύτερη Κυριακή τον μήνα κατά το διάστημα της εργασιακής της σχέσεως εκτός εξαιρέσεων που εργάστηκε μία Κυριακή και θα αναφερθούν κατωτέρω. Συνεπώς οφείλεται στην ενάγουσα η προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου για την εργασία αυτών των Κυριακών (και όχι επιπλέον ημερομίσθιο διότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωνα για άλλη ημέρα ανάπαυσης η οποία αν δεν δοθεί τότε του καταβάλλεται το 1/25 του μηνιαίου μισθού Βλ. Α.Π. 150/2007 ΝΟΜΟΣ) ήτοι οφείλονται τα εξής στην ενάγουσα: 1) το ποσό των 47,42 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2007 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 284,52 ευρώ), 2) το ποσό των 48,84 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2007 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 195,36 ευρώ), 3) το ποσό των 50,55 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2008 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 404,40 ευρώ), 4) το ποσό των 52,32 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2008 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 209,28 ευρώ), 5) το ποσό των 55,22 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2009 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 441,76 ευρώ), 6) το ποσό των 57,98 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2009, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου του έτους 2010 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 521,82 ευρώ), 7) το ποσό των 63,78 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου του έτους 2010 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 255,12 ευρώ), 8) το ποσό των 33,24 ευρώ για την μία Κυριακή του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, 9) το ποσό των το ποσό των 33,24 ευρώ για την μία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, 10) το ποσό των 33,24 ευρώ για την μία Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 και 11) το ποσό των 33,24 ευρώ για την μία Κυριακή του χρονικού διαστήματος 1-11-2011 έως 20-11-2011. Συνεπώς η εναγομένη οφείλει στην ενάγουσα για την άνω αιτία το ποσό των 2.445,22 ευρώ. Εξάλλου, η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά τα Σάββατα ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης λόγω εξάντλησης του πενθημέρου, απαγορευμένη από κανόνα δημόσιας τάξης είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ’ άρθρο 904 Α.Κ. Η ωφέλεια συνίσταται στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλλε σε άλλον μισθωτό, τον οποίο θ’ απασχολούσε εγκύρως υπό τις ίδιες συνθήκες με τον ακύρως εργασθέντα κατά τον ως άνω χρόνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές περιστάσεις του τελευταίου( Α.Π.193/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ). Εν προκειμένω η ενάγουσα εργαζόταν καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής σχέσεως της τα Σάββατα εκάστου μηνός συνεπώς της οφείλεται το 1/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε Σάββατο ως αποζημίωση, χωρίς να υπολογίζονται οι προσωπικές περιστάσεις της ήτοι προϋπηρεσία επίδομα γάμου κ.λ.π. και τη οφείλονται τα εξής λόγο εργασίας τα Σάββατα: 1) το ποσό των 122,09 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 732,54 ευρώ), 2) το ποσό των 125,87 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου , Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2007 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 503,48 ευρώ, 3) το ποσό των 130,44 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του έτους 2008 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 1043,52 ευρώ), 4) το ποσό των 135 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου , Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2008 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 540 ευρώ), 5) το ποσό των 137,70 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2009 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 1101,60 ευρώ), 6) το ποσό των 144,59 ευρώ για καθένα εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου , Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2009, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου , Μαΐου 2010 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 1301,31 ευρώ), 7) το ποσό των 187,96 για καθένα εκ των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2010 (συνολικό ποσό για τους μήνες αυτούς 751,84 ευρώ, 8) το ποσό των 115,22 ευρώ για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2011, 9) το ποσό των 172,83 ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011 και 10) το ποσό των 115,22 ευρώ για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2011. Συνεπώς η εναγομένη οφείλει στην ενάγουσα για την άνω αιτία το ποσό των 6.377,56 ευρώ. Περαιτέρω στις τακτικές αποδοχές που αποτελεί το μισθό υπολογισμού των επιδομάτων υπολογίζεται και η ανωτέρω προσαύξηση του 75% κα, ενώ δεν υπολογίζεται η αμοιβή κατά την ημέρα του Σαββάτου (Α.Π. 193/2011 ο.π.). Με αυτές τις παραδοχές η εναγομένη οφείλει στην ενάγουσα τα εξής όσον αφορά τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας: 1) διαφορά επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2007 εκ ποσού 36,96 ευρώ, 2) διαφορά επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2008 εκ ποσού 104,36 ευρώ , 3) διαφορά επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2009 εκ ποσού 180,63 ευρώ, 4) διαφορά επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2010 εκ ποσού 122,65 ευρώ, 5) διαφορά αναλογίας επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2011 εκ ποσού 14,89 ευρώ, 6) διαφορά επιδόματος Πάσχα έτους 2007 εκ ποσού 8,89 ευρώ, 7) διαφορά επιδόματος Πάσχα έτους 2008 εκ ποσού 36,55 ευρώ, 8) διαφορά επιδόματος Πάσχα έτους 2009 εκ ποσού 65,92 ευρώ, 9) διαφορά επιδόματος Πάσχα έτους 2010 εκ ποσού 90,31 ευρώ, 10) διαφορά επιδόματος Πάσχα έτους 2011 εκ ποσού 90,40 ευρώ, 11) διαφορά επιδόματος αδείας έτους 2007 εκ ποσού 18,48 ευρώ, 12) διαφορά επιδόματος αδείας έτους 2008 εκ ποσού 52,18 ευρώ, 13) διαφορά επιδόματος αδείας έτους 2009 εκ ποσού 90,32 ευρώ, 14) διαφορά επιδόματος αδείας έτους 2010 εκ ποσού 61,33 ευρώ, 15) επίδομα αδείας έτους 2011 εκ ποσού 587,19 ευρώ. Συνεπώς η εναγομένη οφείλει στην ενάγουσα για τις άνω αιτίες το ποσό των 1561,06 ευρώ. Εξάλλου δεν επιδικάζονται διαφορές αποδοχών αδείας για κανένα έτος καθ’ όσον η ενάγουσα ζητεί για τα ίδια έτη διαφορές μηνιαίων μισθών χωρίς να αφαιρεί από τα έτη αυτά κάποιον μήνα που αντιστοιχεί στην άδεια αναψυχής έτσι οδηγούμαστε σε 13 μισθούς κατ’ έτος ενώ δεν επικαλείται ότι δεν έλαβε την άδεια αναψυχής σε κανένα έτος για να δικαιούται σωρευτικά και τις αποδοχές αδείας. Επίσης δεν αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα προέβη σε ώρες υπερεργασίας, ακόμη και η μάρτυρας της ενάγουσας καταθέτει για ώρες επιπλέον το Σάββατο, οι οποίες όμως δεν υπολογίζονται για τον εβδομαδιαίο υπολογισμό της υπερεργασίας . Περαιτέρω στην ενάγουσα κατά την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της δεν καταβλήθηκε αποζημίωση καταγγελίας εκ ποσού 4110,33 ευρώ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (6.377) ευρώ και πενήντα έξι ( 56 ) λεπτών του ευρώ, που αντιστοιχεί στη αποζημίωση για την εργασία της ενάγουσας τα Σάββατα, νομιμοτόκως για κάθε κονδύλιο εκάστου μηνός από την επομένη της τελευταίας ημέρας του αντίστοιχου μήνα και το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό δέκα (4110) ευρώ και τριάντα τριών (33) λεπτών του ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής όπως ζητεί η ενάγουσα [Συνολικώς το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ( 10.487) ευρώ και ογδόντα εννέα (89 ) λεπτών του ευρώ ( 6.377,56+4.110,33=10.487,89 )] και να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα (9.559 ) ευρώ και πενήντα έξι ( 56 ) λεπτών του ευρώ, νομιμοτόκως ως εξής : α) όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν διαφορές μηνιαίων μισθών από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου η ενάγουσα παρείχε τις υπηρεσίες της στην εναγομένη, β) όσον αφορά το κονδύλιο της αναλογίας μηνιαίου μισθού του χρονικού διαστήματος από 1-11-2011 έως 20-11-2011 από την επομένη της καταγγελίας , ήτοι από την 21-11-2011, γ) από την επομένη της 31 ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν διαφορές επιδομάτων Χριστουγέννων των ετών 2007, 2008, 2009, 2010 και διαφορά αναλογίας επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2011 (καθ’ όσον έτσι ζητεί όσον αφορά το τελευταίο η ενάγουσα), δ) από την επομένη της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν διαφορές επιδομάτων αδείας των ετών 2007, 2008, 2009, 2010 και επίδομα αδείας έτους 2011 (καθ’ όσον έτσι ζητεί όσον αφορά το τελευταίο η ενάγουσα), ε) από την επομένη της 30ης Απριλίου του αντίστοιχου έτους όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν διαφορές επιδομάτων Πάσχα των ετών 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 και στ) από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής όσον αφορά το ποσό των 2.445,22 ευρώ που αφορά την προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου για την εργασία την Κυριακή (Ολ.Α.Π. 39/2002 ΝΟΜΟΣ, Ε.Ιων. 14/2007 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ούτε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στον διάδικο που νίκησε και γι αυτό δεν πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση ως προ της καταψηφιοτικής της διάταξη. Τέλος η εναγομένη πρέπει να καταδικαστεί να πλήρωσε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας (άρθρο 178 και 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά (10.487) ευρώ και ογδόντα εννέα (89) λεπτών του ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Αναγνωρίζει ότι η εναγομένη είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα (9.559) ευρώ και πενήντα έξι (56) λεπτών του ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Καταδικάζει την εναγομένη να πληρώσει μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, που ορίζει στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 11-9-2012

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.