Ιστορικό

Γαλλικό λεξικό νομικών όρων

 

Μετάφραση βασικών νομικών εννοιών από γαλλικά σε ελληνικά

*της Σταματίνας Μπαταγιάννη

 

Loi:νόμος

procédure, procès, action en justice: Αγωγή

Demande d’annulation=Αίτηση ακύρωσης

Abolir = καταργώ

émettre=προβάλλω

abus de pouvoir =κατάχρηση εξουσίας

Amender,modifier – amendment,modification = τροποποιώ- τροποποίηση

abroger = ακυρώνω (πράξεις της διοίκησης)

faire appel de/ se pourvoir en appel = κάνω έφεση / εφεσιβάλλω

appellant,partie appelante= εκκαλών

nommer = διορίζω

appliquer= εφαρμόζω, ισχύω

arbitrage  = διαιτησία

s administrer, gérer = διοικούμαι

lancer une procédure/ intenter un procès, une action en justice= ενάγω

au tribunal  = ενώπιον δικαστηρίου

déférer qqn à la justice= παραπέμπω κάποιον στη δικαιοσύνη

poursuites judiciaires = νομικές διαδικασίες

rupture de contrat = παραβίαση σύμβασης

courtage= μεσιτεία

accablant= επιβαρυντικός

Demande basé sur= αίτημα βασισμένο σε

Fusion d’entreprises= συγχώνευση εταιριών

L’habilité a pouvoir assister au procès= ικανότητα παράστασης στη διαδικασία

Contrepartie= αντιπαροχή

Contractuel obligation = συμβατική υποχρέωση

créanciers de la fraude= καταδολίευση δανειστών

lié = νομικά δεσμευτικός

Entrer en vigueur= ισχύω

Condamner= καταδικάζω

clauses contradictoires= αντίθετες διατάξεις

décret= διάταγμα

Définir= ορίζω

Discrimination – distinction = διάκριση

Directive = οδηγία

Omission d’ une action dûe= παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας

Tirer une lettre de change= εκδίδω συναλλαγματική (tiré = αποδέκτης συν/κής)

éligible pour= πληροί τις προϋποθέσεις για

imposer = επιβάλλω/ορίζω

Le pouvoir exécutif = εκτελεστική εξουσία

Institution financière = χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Amende = πρόστιμο

Remplir les conditions = πληρώ τις (νόμιμες) προϋποθέσεις

Clauses fondamentales= θεμελιώδεις διατάξεις

Convention de travail= σύμβαση εργασίας

Impartialité= αμεροληψία

En faveur de= υπέρ

En fonction de= ανάλογα με

En fois de quoi= εις πίστωσιν του παρόντος

Inférieur # supérieur  = κατώτερος από # ανώτερος από

Contrevenir à la lois = παραβαίνω το νόμο

héritage= κληρονομιά

institution = θεσμικό όργανο

Droits de propriété intellectuelle = δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

fracture= τιμολόγιο

Jugement,verdict= απόφαση, ετυμηγορία

Le pouvoir  judiciaire= δικαστική εξουσία

Juridiction, compétence= δικαιοδοσία

Jury = ένορκος

emprisonnement à perpétuité = ισόβια κάθειρξη

plaider = διάδικος

Legiférer = νομοθετώ

le pouvoir législatif = νομοθετική εξουσία

Acte notarié= συμβολαιογραφική πράξη

serment= όρκος

réclamation = ένσταση / rejet de la réclamation = η ένσταση απορρίπτεται

Opposition = αντιπολίτευση

Sur le fond= επί της ουσίας

sanction= ποινή, κύρωση

Plaignant -requérant = ενάγων / défendeur= εναγόμενος

pouvoir= πληρεξούσιο (specifique = ειδική, limité= περιορισμένη)

Préambule= προοίμιο- εισηγητική έκθεση νόμου

prédominer= υπερισχύω

stipuler= προβλέπω

disposition= διάταξη

ratifier– ratification = επικυρώνω – επικύρωση

Numerο d’enregistrement = αριθμός μητρώου

Restriction = περιορισμός

Bien immeuble= ακίνητη περιουσία

légitime défense= αμυνόμενος

certifié= επικυρωμένο

gestion d’affaires= διοίκηση αλλοτρίων

Acte unilatéral  = μονομερής δικαιοπραξία

enrichissement sans cause= αδικαιολόγητος πλουτισμός

conformément à la loi = σύμφωνα με το νόμο

A sa discrétion= στη διακριτική του ευχέρεια

Action prémédité= πράξη εκ προθέσεως τελεσθείσα

Violation = παραβίαση

Sont introduits = εισάγονται

Sont conferés a= απονέμονται

reconnaissance de dette abstraite = αφηρημένη αναγνώριση χρέους

 

Επιμέλεια: Σταματίνα Μπαταγιάννη, ασκ. δικηγόρος ΔΣΠ.

 

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.