ΕιρΠερ 18/2012 – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα , Αοριστία αίτησης , Απαράδεκτη λόγω αοριστίας αίτηση για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ (Ν. 3869/2010) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Ανδρονίκη Μανιουδάκη και τη γραμματέα Άννα Κουτσομίχου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: …, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αντιγόνης Λαμποβιτιάδη, ενώ συμπαρίσταται και η ασκούμενη δικηγόρος Κωνσταντίνα Μάγγου.

Των καθ’ ων η αίτηση: 1) της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CΙΤΙΒΑΝΚ INTERNATIONAL PLC», που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου με νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα επι της οδού Όθωνος αρ. 8 στην Αθήνα, ως ειδική διάδοχος της εταιρείας «CΙΤΙΒΑΝΚ Ν.Α- κατάστημα Ελλάδος», που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικόλαου Νακόπουλου 2) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «DINERS CLUB OF GREECE FINANCE COMPANY ΑΕ» και με το διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB» εδρεύουσα στην Αθήνα επι της Λεωφ.Συγγρού αρ 52-54 νόμιμα εκπροσωπούμενη που παραστάθηκε δια του ιδίου πληρεξουσίου δικηγόρου, θεωρούμενες ως ενιαίος πιστωτής σύμφωνα με την ενοποιημένη βεβαίωση οφειλών που εκδίδουν ως τράπεζα CITIBANK 3) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ 86 νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεώργιου Ελευθεριάδη 4) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, νόμιμα εκπροσωπούμενη που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Τζίφα

5) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Όθωνος αρ. 8 νόμιμα εκπροσωπούμενη που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Καλλιόπης Ευαγγέλου και 6) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ ΑΕ» νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν εμφανίστηκε Ο αιτών με την από 17/06/2011 και με αριθμό κατάθεσης 48/11 αίτηση του που απευθύνεται προς το δικαστήριο τούτο και της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η στην αρχή αναφερομένη και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την διαδικασία αυτή, πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς κατά τρόπο σαφή, ωρισμένο και ευσύνοπτο. Αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα πραγματικά γεγονότα, όσα κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα πού αξιώνεται ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά την δημοσία τάξη. Η αοριστία δε αυτή, δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1296/83 NOB 32, 1028, ΑΠ 915/80 NOB 29, 296 ΕΑ 6322/95, ΕλλΔ/νη 1998, 613, ΕφΔωδ 66/96, ΕπισΕΔ 1997, 138, ΠΠΑ 2960/96, ΔΕΕ 1997, 72). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σαφώς συνάγεται ότι στο δικόγραφο (αίτηση) του ως άνω άρθρου πρέπει ν’ αναφέρονται ότι: ο αιτών (φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος) έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία υπάγονται στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου (Ν. 3869/10), ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του συζύγου του από την εργασία του αλλά και από λοιπές πηγές, ποιοι είναι οι πιστωτές με πλήρη στοιχεία, ποιες είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών. Άλλως, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα ανωτέρω, τα οποία κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά την δημοσία τάξη (βλ. Δ. Μακρή κατ’ άρθρο ερμηνεία Ν. 3869/2010).

Από τη με αριθμό 3189/23.6.2011 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς…, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ». Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, το Δικαστήριο, ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, ο οποίος δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του, ύψους (129.475,80) ευρώ, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Πλην όμως στο δικόγραφο της αιτήσεως, ο αιτών δεν αναφέρει πληρότητα και σαφήνεια τις βιοτικές ανάγκες αυτού και της οικογενείας του , το κόστος καθώς και τις συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. Τούτο καθόσον ο αιτών αναφέρει στην κρινόμενη αίτηση ότι …… έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών….» χωρίς να αναφέρει κατά τρόπο σαφή κι ορισμένο τα πραγματικά περιστατικά εκείνα, που οδήγησαν στην μεταβολή των οικονομικών-εισοδηματικών δεδομένων και την αδυναμία του ν’ ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις. Περαιτέρω δε, δεν προσδιορίζει τις συγκυρίες που κατέστησαν την αδυναμία πληρωμής των χρεών του μόνιμη, ούτως ώστε να ευσταθήσει ο ισχυρισμός του ότι βασίμως δεν μπορεί να καλύψει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του. Επίσης στο δικόγραφο της αιτήσεως δεν περιλαμβάνεται αίτημα δικαστικής ρυθμίσεως, για την περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές του το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού, απλώς ζητείται η επικύρωση του σχεδίου του με την έκδοση οριστικής απόφασης. Κατά συνέπεια, με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, σύμφωνα με τις ανωτέρω σκέψεις, επειδή το Δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναμία να υπανάνει τα πραγματικά περιστατικά στις ανάλογες διατάξεις του νόμου και οι πιστωτές να ανταποκριθούν στο βάρος της αποδείξεως του στοιχείου του δόλου, η αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως αόριστη.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει ν’ απορριφθεί η αίτηση και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ’ άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της έκτης των καθ’ ων (Τράπεζα Πειραιώς) και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30 Απριλίου 2012.

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.