Ειρ Χανίων 747/2013 – Απαράδεκτη η αγωγή απόδοσης μισθίου αν δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί δήλωσης των μισθωμάτων της τελευταίας διετίας

dikastesΠερίληψη: Μίσθωση ακινήτου – Αγωγή απόδοσης μισθίου – Δήλωση μισθωμάτων – Πιστοποιητικό προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. – Αποδοχή αγωγής – Επανάληψη της συζήτησης -. Αγωγή απόδοσης μισθίου. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής απόδοσης μισθίου αν δεν προσκομίσθηκε το πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας από την εκδίκαση της υπόθεσης. Αδιάφορο αν τα μισθώματα έχουν εισπραχθεί ή υφίσταται τυχόν δικαστική ομολογία του εναγομένου. Διαταγή επανάληψης της δίκης προκειμένου να προσκομισθεί το εν λόγω πιστοποιητικό. Αποδοχή της αγωγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εναγομένου. Απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 747/2013

Αρ. έκθεσης κατάθεσης

118/10-04-2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Σταύρο Ντην, Ειρηνοδίκη Χανίων, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χανίων και από τη Γραμματέα Μαρία Φουντουλάκη.

Συνεδρίασε στο ακροατήριό του στις 21 Ιουνίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …., κατοίκου Γερμανίας (…), ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Τόνιας Βουρλιώτη (αρ. γραμματίων προκαταβολής Δ.Σ.Χ. 146278/10-04-2013 και 149395/26-06-2013).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …, κατοίκου Βλητέ Σούδας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δημητρίου Κώτη (αρ. γραμματίου προκαταβολής Δ.Σ.Χ. 149430/27-06-2013).

Ο ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η από 11-04-2013 αγωγή του, που εκ παραδρομής φέρει ημερομηνία σύνταξης μεταγενέστερη της κατάθεσης (10-04-2013), κατά του εναγομένου, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 118/10-04-2013 προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2523/1997 και 88 παρ. 1 του ν. 2238/1994, όσοι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, στερούνται το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή εξώσεως στα ακίνητα, για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα. Οι διατάξεις αυτές είναι φορολογικής φύσεως και θεσπίστηκαν για να διασφαλιστεί το φορολογικό δικαίωμα του δημοσίου, πλην όμως υποχρεώνουν τα Δικαστήρια να απέχουν να δικάσουν αγωγή απόδοσης μισθίου, αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 81 παρ. 3 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Κυρωτικός ν. 2238/1994 – όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3220/2004). Έτσι, είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής απόδοσης αν δεν προσκομίσθηκε η ως άνω βεβαίωση του Οικονομικού Εφόρου και νυν προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΑΠ 1223/2011 αδημ., ΑΠ 1164/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 205/2006 ΕλλΔνη 47.843, ΑΠ 859/2000 ΕλλΔνη 41.1645, ΑΠ 621/2000 ΕλλΔνη 42.143, ΑΠ 521/1987 ΝοΒ 36.1213, ΕφΑθ 6239/2011 αδημ., ΕφΑθ 1410/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και ΕΔΠ 2010.264, ΕφΑΘ 8790/1987 ΕλλΔνη 29.566, Κατράς «Πανδέκτης Μισθώσεων», έκδοση 2012, παρ. 252 Γ΄). Η απαίτηση του νόμου για προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού δεν αντικαθίσταται με την επίδοση της αγωγής απόδοσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ΕφΑθ 1412/2010 ό.π., ΕφΑθ 1410/2010 ό.π.). Επισημαίνεται, ότι για την υποβολή της δήλωσης των μισθωμάτων είναι αδιάφορο αν τα μισθώματα εισπράχθηκαν (ΕφΑθ 1934/2002 αδημ., ΕφΑθ 6584/1990 ΕλλΔνη 32.1665 και ΑρχΝ 41.709). Ομοίως αδιάφορη είναι και η τυχόν δικαστική ομολογία του εναγομένου, η οποία –ως αποδεικτικό μέσο με δεσμευτική αποδεικτική δύναμη– αποκλείει μόνο τη διεξαγωγή των αποδείξεων και απαλλάσσει τον αντίδικο από το βάρος της απόδειξης του ομολογημένου ισχυρισμού (ΕφΑθ 1087/1997 ΕλλΔνη 39.413, ΕφΑθ 102/1996 ΕλλΔνη 38.1586).

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 298 ΚΠολΔ, ο εναγόμενος μπορεί ν’ αποδεχθεί την αγωγή, αναγνωρίζοντας συνολικά ή κατά ένα μέρος το δικαίωμα που ασκείται μ’ αυτή, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Η αποδοχή γίνεται είτε κατά το άρθρο 297 ΚΠολΔ, δηλαδή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε με δικόγραφο το οποίο επιδίδεται από τον αποδεχόμενο στον αντίδικο, ή σιωπηρώς με πράξεις από τις οποίες συνάγεται η αποδοχή. Όταν γίνει αποδοχή της αγωγής εκδίδεται απόφαση, σύμφωνη με αυτή, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν ερευνάται η νομική και ουσιαστική βασιμότητα αυτής (αγωγής), αφού ο εναγόμενος αναγνωρίζει την ύπαρξη της επίδικης υποχρεώσεως. Tέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 εδ. β΄ KΠολΔ, για την δήλωση αποδοχής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εναγομένου απαιτείται να υπάρχει σ΄ αυτόν ειδική πληρεξουσιότητα, να αναφέρεται δηλαδή ειδικά ότι παρέχεται η πληρεξουσιότητα να προβεί στη δήλωση αποδοχής, εκτός αν παρίσταται αυτοπροσώπως ο διάδικος κατά τη συζήτηση μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο, οπότε θεωρείται ότι εγκρίνει τη δήλωση αποδοχής που γίνεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του (ΕφΠατρ 929/1996 ΕλλΔνη 39(1998).136).

ΕΠΕΙΔΗ, ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του εκθέτει ότι στις 01-09-2006 εκμίσθωσε στον εναγόμενο το περιγραφόμενο σ΄ αυτήν (αγωγή) διαμέρισμα, που βρίσκεται στο Βλητέ Σούδας Δήμου Χανίων, έναντι μηνιαίου μισθώματος 630 ευρώ, για χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως οικογενειακή στέγη. Ότι η μίσθωση παρατάθηκε ατύπως, ενώ, σύμφωνα με το τελευταίο ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 01-09-2012, κατά το οποίο το μηνιαίο μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των 455,62 ευρώ, πλέον τέλος χαρτοσήμου, συμφωνήθηκε ότι θα λήξει στις 31-08-2014. Ότι το τελευταίο αυτό ιδιωτικό συμφωνητικό, αν και έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την αδερφή του ενάγοντος, δεν ανταποκρίνεται στην βούληση του τελευταίου (ενάγοντος) και ότι ο εναγόμενος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο διαμέρισμα, αρνούμενος να του το αποδώσει. Ζητεί δε, με καταγγελία που έγινε με την υπό κρίση αγωγή και μετά την νομότυπη και μη δεκτική ανακλήσεως παραίτηση απ΄ όλες τις επικουρικές βάσεις, λόγω της δικαστικής ομολογίας του αυτοπροσώπως παριστάμενου εναγομένου ως προς την ημεροχρονολογία λύσης της μίσθωσης (31-08-2013) και της εντεύθεν συμφωνίας παράδοσης του μισθίου, που αμφότερες (ομολογία και παραίτηση) έγιναν με δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, μετά και δια των οποίων παραστάθηκαν, που καταχωρήθηκαν στα τηρούμενα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, να του αποδώσει τη χρήση του μισθίου και να καταδικαστεί στη δικαστική του δαπάνη.

ΕΠΕΙΔΗ, με αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 παρ. 1 εδ. β΄ και 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) με την προκειμένη ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη, μετά την νομότυπη και μη δεκτική ανακλήσεως (ΕφΑθ 1994/2001 ΕλλΔνη 2001.1356) παραίτηση απ΄ όλες τις επικουρικές βάσεις (άρθρα 294, 295 παρ. 1, 297 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), στις διατάξεις των άρθρων 574, 599 παρ. 1, 608 ΑΚ, 176 επ., 189, 191 παρ. 2, 907 και 910 αρ. 1 KΠολΔ, πλην όμως δεν προσκομίζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 1, 3 του ν. 2238/1994 βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Eφόρου και νυν προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Τούτο, δε, είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι ο ενάγων δεν επικαλείται με τις έγγραφες προτάσεις του, πολύ περισσότερο δε, δεν προσκομίζει με αυτές, το σχετικό πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει, ότι τα μισθώματα του ως άνω μισθίου δηλώθηκαν απ΄ αυτόν κατά τη φορολογία του εισοδήματός του για τα οικονομικά έτη της τελευταίας διετίας πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι δηλώσεις αυτές είναι προφανές ότι έπρεπε να είχαν λάβει χώρα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ιστορούμενα στην αγωγή, η έναρξη της σύμβασης μίσθωσης τοποθετείται την 01-09-2006 και, επομένως, όφειλε ο ενάγων να έχει προβεί στη δήλωση των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης μίσθωσης μέχρι και τις 31-12-2012 κατά τη φορολογία του εισοδήματός του για τα προαναφερόμενα δύο οικονομικά έτη. Στην προκείμενη περίπτωση, δεν αποδεικνύεται ότι έχει λάβει χώρα η δήλωση των μισθωμάτων αυτών, ούτε, άλλωστε, ο ενάγων επικαλείται κάτι τέτοιο. Στο σημείο αυτό, είναι, ακόμη, απαραίτητο να επισημανθεί ότι για την ενεργοποίηση της υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι αδιάφορο εάν τα μισθώματα έχουν εισπραχθεί ή υφίσταται τυχόν δικαστική ομολογία του εναγομένου. Εν τέλει, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απέχει από την εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής απόδοσης μισθίου, αν δεν προσκομισθεί το ως άνω πιστοποιητικό και προς τούτο διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομιστεί αυτό (254 ΚΠολΔ). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, καθ΄ όσον η παρούσα απόφαση δεν είναι οριστική (ΜΠΠατρ 709/1983 Αρμ 37.603, ΕιρΑργους 102/2004 αδημ., ΕιρΑργους 112/2002 αδημ., ΕιρΑργους 71/2002 αδημ., ΕιρΑργους 23/2002 αδημ, Ν. Αλεξιάδη, Δ 10.524).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης που έχει κηρυχθεί περατωμένη, προκειμένου ο ενάγων να προσκομίσει το προβλεπόμενο από την διάταξη του άρθρου 81 παρ. 3 του ν. 2238/1994 πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ως άνω μισθίου δηλώθηκαν απ΄ αυτόν κατά τη φορολογία του εισοδήματός του για τα οικονομικά έτη της τελευταίας διετίας πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Χανιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και με τη παρουσία της γραμματέως της έδρας, στις 18 Οκτωβρίου 2013.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.