Ειρ Περιστερίου 56/2012 – Εξαίρεση δεύτερης κατοικίας από εκποίηση προκειμένου η εκμίσθωση της σε τρίτους να αποφέρει εισοδήματα για ικανοποίηση πιστωτών

1128738Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μηνιαίες επί τετραετία καταβολές – Εξαίρεση κύριας κατοικίας – Μηδαμινή αξία άλλων ακινήτων – Μίσθωση οικίας -. Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες επί τετραετία καταβολές προς τις πιστώτριες τράπεζες. Καθορισμός ποσού καταβολής και επιμερισμός του σε καθεμιά των πιστωτριών. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού και μηνιαίων καταβολών για τη διάσωση της εν λόγω κατοικίας. Απόφαση περί μη εκποίησης άλλων ακινήτων του αιτούντος, λόγω μηδαμινής αξίας. Δεν περιλαμβάνεται στην εξαίρεση η υπάρχουσα δεύτερη κατοικία του οφειλέτη, ωστόσο, εν προκειμένω δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκποίηση άλλης κατοικίας (διαμερίσματος) του αιτούντος καθώς η οικονομική της εκμετάλλευση με την εκμίσθωσή της σε τρίτους θα αποφέρει σ’ αυτόν ικανοποιητικό εισόδημα που θα συμβάλει σημαντικά στην ικανοποίηση των πιστωτών του με καταβολές επί τετραετία.

Αριθμός Απόφασης 56/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Τοκιάν και την γραμματέα Χρυσούλα Πήτα.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23-5-2012, για να δικάσει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την υπόθεση μεταξύ:

    ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …, οδηγού ταξί, κατοίκου Περιστερίου, διαμένοντος στην οδό …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ανδρομάχης Δεληκωστοπούλου.

    ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία EMPORIKI BANK ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αριθμός 11, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Λυδίας Φρυδά, 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Ελευθεριάδη και 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσα για λογαριασμό της και ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρείας ειδικού σκοπού ΑΝΡΤΥΧΙ APCltd, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Σαββόπουλου.

    Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 7-9-2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 104/2011, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη παραπάνω δικάσιμο, οι δε παραπάνω παριστάμενοι κλητευθέντες και μετέχοντες στη δίκη διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

    Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, ζητεί να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και διευθέτηση των οφειλών του από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος του οι καθ’ ων, περιλαμβάνοντας στην αίτηση του κατάσταση της περιουσιακής του κατάστασης, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται κατ’ άρθρ. 3 του Ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. του ΚΠολΔ). Κρίνεται περαιτέρω παραδεκτή καθότι 1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρ. 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την με αριθμ. πρωτ. 1146/4-8-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), 2) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, 4) η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, καθότι περιέχει ισχυρισμό ότι ο αιτών ως φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού, περαιτέρω δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ιδίου, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη. Πέραν δε των παραπάνω στοιχείων ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης (Κρητικός ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64-Ανάτυπο σελ. 1477, ΕιρΘεσσαλ. 5105/2011, 6546/2011 Δημ. Νόμος) και συνεπώς απορριπτέος τυγχάνει ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός των καθ’ων. Επιπλέον δε, δεν απαιτείται ν’ αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση τα γεγονότα που συνιστούν την χωρίς δική του υπαιτιότητα (αιτούντος) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του (ΕιρΚορίνθ 121/2012 Δημ. Νόμος), 5), επιδόθηκε εμπρόθεσμα μέσα στην προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως, η κρινόμενη αίτηση στους καθ’ ων πιστωτές όπως ήδη προεκτέθηκε, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη επίδοση της περιουσιακής κατάστασης και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, καθότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης (βλ. ήδη και άρθρ. 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011) και 6) κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου με την κατάθεση της αιτήσεως κατ’ άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 του Ν 3869/2010 η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των περιουσιακών στοιχείων, καταστάσεων κλπ).Τέλος ως προς την νομιμότητα της στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, και 11 του παραπάνω Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ώστε μετά την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού (καθώς δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών), να προβεί το Δικαστήριο σε (δικαστική) ρύθμιση των οφειλών.

    Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που περιλαμβάνεται στα σχετικά πρακτικά δίκης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι έγγαμος 47 ετών και εργάζεται ως οδηγός ταξί. Η σύζυγος του δεν δουλεύει και στερείται οποιουδήποτε εισοδήματος, και έχουν ένα τέκνο ηλικίας 16 ετών που πάει σχολείο και μένει μαζί τους. Το μηνιαίο ατομικό εισόδημα του αιτούντος από την εργασία του είναι 800 €. Ακόμη, ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα μιας ισόγειας οικίας 87 τ.μ. και του πρώτου ορόφου 36 τ.μ. επί της οδού …, επιφανείας οικοπέδου 180 τ.μ., έτους κατασκευής 1967, του οποίου η εμπορική αξία της πλήρους κυριότητας, εκτιμάται στο ποσό των 110.000 € και η αξία της ψιλής κυριότητας του αιτούντος στα 100.000 €. Ο αιτών με την οικογένεια του μένουν σε ένα άλλο ισόγειο διαμέρισμα της πλήρους κυριότητας του, επί της οδού …, συνολικής επιφανείας 68,05 τ.μ., έτους κατασκευής 1974 και εμπορικής αξίας περί τα 65.000 €. Ενώ έχει ακόμη το 1Α εξ αδιαιρέτου μιας αποθήκης υπογείου της πολυκατοικίας επί της οδού …, επιφάνειας 37 τ.μ. και εμπορικής αξίας του μεριδίου του 500 €, καθώς και το V* εξ αδιαιρέτου έτερης αποθήκης υπογείου επί της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας επί της …, επιφανείας 50 τ.μ. και εμπορικής αξίας του μεριδίου του 510 €. Προέκυψε περαιτέρω, ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη. Συγκεκριμένα: 1.- στην πρώτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ οφείλει μέχρι την επίδοση της κρινόμενης αίτησης α) για την με αριθμό … σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 50.321,17 €. Η απαίτηση αυτή είναι εξασφαλισμένη με 3η προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της οδού … που έχει εγγραφεί δυνάμει της με αριθμ. 79802Σ/2007 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών για το ποσό των 45.513 €, β) για την με αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 46.463,80 €. Και η απαίτηση αυτή είναι εξασφαλισμένη με 3η προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της οδού …, που έχει εγγραφεί δυνάμει της ίδιας απόφασης 79802Σ/2007 του Μον. Πρωτ, Αθηνών για το ποσό των 40.217 € και γ) για την με αριθμ. … σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 3.215,92 €, 2.- στην δεύτερη καθ’ ης «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» οφείλει α) για την με αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 422,12 €, β) για την με αριθμ. … σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 10.139,09 € και γ) για την με αριθμ. … σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 14.013,11 € και 3.- στην τρίτη καθ’ ων «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» οφείλει α) για την με αριθμ. … πίστωση, το ποσό των 43.427,28 €. Η οφειλή του αυτή είναι εξασφαλισμένη με 4η προσημείωση υποθήκης επί του αυτού ακινήτου (Ηρακλείδων) που έχει εγγραφεί δυνάμει της με αριθμ. 7724/2010 Μον. Πρωτ. Αθηνών. Ενώ δυνάμει του αυτού τίτλου έχει επιβληθεί κατάσχεση στο πρώτο ακίνητο του αιτούντος επί της οδού …. Η απαίτηση αυτή είναι ομοίως εξασφαλισμένη με 1η προσημείωση υποθήκης επί του ιδίου ακινήτου (…) δυνάμει της αυτής ως άνω διαταγής β) για τη με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.529,89 €, γ) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.508,97 €, δ) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 3.010,59 €, ε) για τη με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 7.240,26 €. Η οφειλή του αυτή είναι εξασφαλισμένη με 2η προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της οδού … για ποσό 6.687,39 € που έχει εγγραφεί δυνάμει της με αριθμ. 20296/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρ. Αθηνών, στ) για το με αριθμ. … στεγαστικό δάνειο το ποσό των 2.752,07 €. Η οφειλή του αυτή είναι εξασφαλισμένη με 2η προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της οδού … που έχει εγγραφεί δυνάμει της με αριθμ. 10435Σ/2004 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών για το ποσό 19.500 € και ζ) για το με αριθμ. … καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 6.719,91 € και 4.- στον … από δάνειο το ποσό των 8.000 €. Πλην όμως, η οφειλή αυτή έχει αμφισβητηθεί από τον αιτούντα με την άσκηση ανακοπής επί της με αριθμ. 185/2009 διαταγής πληρωμής του Δικαστηρίου τούτου, επί του οποίου δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Βάσει όλων των ανωτέρω, οι οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 198.764,18 €. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, που μπορούν να εκποιηθούν και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα, αποτελούν αφενός η οικία επί της οδού …, συνολικής επιφάνειας (ισογείου και πρώτου ορόφου) 123 τ.μ., επί της οποίας έχει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, τη ψιλή κυριότητα, στην οποία κατοικεί ο επικαρπωτής-πατέρας του αιτούντος, και αφετέρου το έτερο διαμέρισμα της αποκλειστικής κυριότητας του, επί της οδού …, επιφανείας 68,05 τ.μ. στο οποίο διαμένει ο αιτών και η οικογένεια του. Πλην όμως, όπως κατέθεσε ο αιτών, ο ίδιος και η οικογένεια του θα μεταφερθούν άμεσα στην οικία της οδού …, και θα μείνουν μαζί με τον πατέρα του, προκειμένου να εκμισθώσει το διαμέρισμα της οδού …. Συνεπώς η ανωτέρω οικία της οδού …, θα αποτελέσει την κύρια κατοικία αυτού. Μετά δε, την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του αιτούντος για την εξαίρεση από την εκποίηση της ανωτέρω κύριας κατοικίας του, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εξαίρεση από τη ρευστοποίηση πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνητική κύρια κατοικία, δηλ. αυτή της οποίας δεν γίνεται χρήση ένεκα σοβαρών λόγων, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον (βλ. ΕιρΛάρ 101/2011, ΕιρΧαν 313/2011, ΕιρΚουφαλ 1/2012 όλες δημ. Νόμος). Επομένως, η ως άνω οικία του αιτούντος που κατά τα ανωτέρω μπορεί ν’ αποτελέσει και την κύρια κατοικία του, πρέπει να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, και υποχρεωτικής ούσης της εξαίρεσης της από το Δικαστήριο μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16). Και ενόψει βεβαίως του ότι η εμπορική αξία της ψιλής κυριότητας του αιτούντος, ανέρχεται, όπως εκτιμάται και προαναφέρθηκε, στο ποσό των 100.000 € και επομένως δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50 % . Περαιτέρω, η εμπορική αξία του ετέρου ισογείου διαμερίσματος επιφανείας 68,05 τ.μ. της πολυκατοικίας επί της οδού …., στο Περιστέρι, της πλήρους κυριότητας του αιτούντος, εκτιμάται στο ποσό των 65.000 €. Το αίτημα όμως του αιτούντος να εξαιρεθεί και αυτό της εκποίησης είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, γενομένων δεκτών ως βάσιμων κατ’ ουσίαν των σχετικών ισχυρισμών των καθ’ ων, διότι σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρ. 9 του ν. 3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να υποβάλει πρόταση στο δικαστήριο, για να εξαιρεθεί από την εκποίηση (μόνο) η κύρια κατοικία του. Ενώ δεν περιλαμβάνεται (στην εξαίρεση) η υπάρχουσα δεύτερη κατοικία του οφειλέτη (βλ. Κρητικός σελ. 212, 213 αριθμ. 15). Περαιτέρω, το δεύτερο ως άνω διαμέρισμα αποτελεί μεν ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος, πλην όμως δεν κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του, καθόσον η οικονομική του εκμετάλλευση με την εκμίσθωση του σε τρίτους, αντί εκτιμώμενου μηνιαίου μισθώματος τουλάχιστον 300 €, θα αποφέρει σ’ αυτόν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ικανοποίηση των πιστωτών του με καταβολές επί τετραετία, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων εισοδημάτων του, καθώς και του ύψους των χρεών του (βλ. ΕιρΠατρ 89/2012 Δημ. Νόμος). Επίσης η εμπορική αξία του ποσοστού του αιτούντος επί του 1/4 εξ αδιαιρέτου σε αποθήκη υπογείου πολυκατοικίας επί της οδού …, επιφανείας 37 τ.μ., καθώς και του 1/4 εξ αδιαιρέτου σε αποθήκη υπογείου της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 50 τ.μ., εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρή, καθόσον δεν υπερβαίνει τα 500 € και 510 € αντιστοίχως, και δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή τους, ενώ αντίθετα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βοηθητικούς χώρους και να ενισχύσουν το μίσθωμα που θα εισπράττει ο αιτών από την εκμίσθωση του διαμερίσματος αυτού. Για τους ίδιους λόγους δεν πρέπει να διαταχθεί και η εκποίηση του 33,3 % εξ αδιαιρέτου σε βοσκότοπο, ιδιοκτησίας του αιτούντος, εκτάσεως 243 τ.μ. στο Καλαμάκι Αγ. Χαράλαμπος Κορινθίας, του οποίου η εμπορική αξία του ως άνω μεριδίου, είναι μηδαμινή. Περαιτέρω, η ένσταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. περί ανακριβούς δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, θα πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Καθόσον, αποδείχτηκε ότι ο αιτών δεν έχει πλέον το με αριθμό κυκλοφορίας … Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που δήλωνε στα εκκαθαριστικά του σημειώματα, διότι αυτό έχει αποσυρθεί λόγω παλαιότητας, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. …/6-9-2011 προσκομιζόμενη βεβαίωση περί διαγραφής του, λόγω απόσυρσης. Επιπλέον, η μία οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα επιφανείας 48,80 τ.μ. στην οδό …, που ισχυρίζεται η ίδια ως άνω Τράπεζα ότι ανήκει στον αιτούντα και δεν την έχει δηλώσει, ήδη από το 2003 (βλ. 358/2003 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών … και 359/2003 πράξη τροποποίησης πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της αυτής ως άνω συμβ/φου), έχει συνενωθεί με την προϋφιοταμένη έτερη αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, κατάστημα επιφανείας 19,25 τ.μ. του ισογείου της οδού …, ιδιοκτησίας του αιτούντος και άλλαξε η χρήση τους από κατάστημα σε διαμέρισμα, το οποίο τελικώς είναι αυτό που δηλώνει ο αιτών (ως δεύτερη κατοικία). Το ίδιο δε προκύπτει και από την από 26-5-2012 έκθεση αυτοψίας του πολιτικού μηχανικού …, ο οποίος διαπίστωσε ότι το δεύτερο κτίσμα στην οδό …, που είναι το ισόγειο διαμέρισμα, προέρχεται από νόμιμη συνένωση δύο μικρότερων καταστημάτων. Με βάση τα παραπάνω εισοδήματα και οφειλές του εκτιμάται, ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Ο ισχυρισμός από μέρους πιστωτών, ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που του επέτρεπε το εισόδημα του πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν αποδείχθηκαν δε συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου, ότι οι πιστωτές και κυρίως οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψήφιων πελατών τους (ΕιρΑΘ 3/2012 Δημ. Νόμος, ΕιρΚρωπ 22/2012 Αρμ 2012.1122). Τέλος η επιδίωξη για ρύθμιση δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση του δικαιώματος του αυτού δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Αντίθετα κρίνεται ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα αλλά σύμφωνα και το σκοπό των διατάξεων του Ν. 3869/2010 (β.λ σχετικά αιτιολογική έκθεση) και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες, που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου. Συντρέχουν συνεπώς με βάση τα παραπάνω στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/10. Θα πρέπει, μετά από αυτά, να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία και αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του αιτούντος, υποχρεωτικής ούσης της εξαίρεσης της από το Δικαστήριο μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16) και ενόψει του ότι η εμπορική αξία της ανέρχεται, όπως προελέχθη, στο ποσό των 100.000 € και επομένως δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας το οποίο ανέρχεται εν προκειμένω στο ποσό των 250.000 €, προσαυξημένο κατά 50 %, ήτοι το ποσό των 375.000 €. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση προς τους παραπάνω πιστωτές ποσό ανέρχεται στο ποσό των 450 € μηνιαίως λαμβανομένου υπόψη ότι ο ίδιος ο αιτών, στην κατάθεση του στο ακροατήριο (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά) κατέθεσε ότι μπορεί να δίνει περίπου 600 € το μήνα, και ακόμη ότι έχει την οικονομική συνδρομή του πατέρα του. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση της απόφασης, από τις οποίες, οι πιστώτριες του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως μέχρι του ποσού των 450 €.

    Ειδικότερα, το ως άνω ποσό θα διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτριών του ως εξής :

    1)- Στην πρώτη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αναλογεί για : α) για την με αριθμό … σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 113,94 € (450 : 198.764,18 Χ50.321,17), β) για το δεύτερο με αριθμ. … καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 105,20 € (450 :198.764,18 Χ 46.463,80) και γ) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα, το ποσό των 7,28 € (450:198.764,18 Χ 3.215,92), και συνεπώς μετά το πέρας της τετραετίας, θα έχει λάβει το ποσό των 10.871,04 € {(113,94+105,20+7,28)Χ48}, απομένοντας υπόλοιπο το ποσό των 89.129,85 € (100.000,89-10.871,04), 2)-οτη δεύτερη ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για α) το με αριθμ. … καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 0,95 € (450:198.764,18 Χ 422,12) €, β) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 22,95 € (450:198.764,18 Χ 10.139,09) και γ) για την με αριθμ…. πιστωτική κάρτα, το ποσό των 31,72 €(450:198.764,18X14.013,11), και μετά το πέρας της τετραετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 2.669,76 € {(0,95+22,95+31,72)Χ48} και θα απομένει υπόλοιπο το ποσό των 21.904,56 € (24.574,32-2.669,76), 3).-στην τρίτη EFG EUROBANK ERGASIAS α) για την με αριθμ. … πίστωση, το ποσό των 98,32 € (450:198.764,18 Χ 43.427,28), β) για τη με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 3,46 € (450:198.764,18Χ 1.529,89 ), γ) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 3,42 € (450:198.764,18X1.508,97), δ) για την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 6,82 € (450:198.764,18Χ 3.010,59 ), ε) για τη με αριθμ. … πιστωτική κάρτα το ποσό των 16,39 € (450:198.764,18Χ 7.240,26), στ) για το με αριθμ. … στεγαστικό δάνειο το ποσό των 6,23 € (450:198.764,18Χ 2.752,07) και ζ) για το με αριθμ. … καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 15,21 € (450:198.764,18Χ 6.719,91) € και έτσι μετά το πέρας της τετραετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 7.192,80 € (149,85 Χ48) και θα απομένει υπόλοιπο το ποσό των 58.996,17 (66.188,97-7.192,80) και 4.- στον … από δάνειο το ποσό των 18,11 € (450:198.764,18Χ 8.000). Έτσι, ο αιτών θα έχει καταβάλει από το συνολικώς οφειλόμενο ως άνω ποσό των 198.764,18 €, με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία το ποσό των 21.602,88 € και επομένως θα απομένει υπόλοιπο 177.161,30 (198.764,18-21.602,88) €. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι του ποσού των 85.000 € (100.000 Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε (15) χρόνια. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 472,22 € τον μήνα (85.000 : 180 μήνες). Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακά οι δύο απαιτήσεις της τρίτης των καθ’ ων EFG EUROBANK ERGASIAS που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και δη, όπως προαναφέρθηκε με προσημείωση, και συγκεκριμένα αυτή που αφορά την πίστωση 33011077, υπολοίπου ποσού μετά τις τετραετείς καταβολές 38.707,92 € (43.427,28-4.719,36) και η έτερη που αφορά την με αριθμ. … πιστωτική κάρτα, υπολοίπου ποσού, επίσης μετά τις τετραετείς καταβολές, 6.453,54 (7.240,26-786,72). Ενώ δεν ικανοποιούνται προνομιακά οι, όσες προαναφέρθηκαν, λοιπές εξοπλισμένες με προσημείωση απαιτήσεις, αφού αφορούν το δεύτερο ακίνητο του αιτούντος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προνομιακή ικανοποίηση επί εμπράγματης ασφάλειας σε άλλο ακίνητο εκτός από αυτό της κύριας κατοικίας (ΕιρΠατρ 127/2012 Δημ. Νόμος). Από δε τη μηνιαία καταβολή των 472,22 € θα αντιστοιχεί για την πρώτη απαίτηση το ποσό των 407,71 € και για τη δεύτερη το ποσό των 64,51 €. Μετά δε την εξόφληση των εξοπλισμένων με εμπράγματη ασφάλεια απαιτήσεων, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι υπόλοιποι πιστωτές μόνο όμως μέχρι του υπολοίπου ποσού των 39.838,54 € (85.000-(38.707,92+6.453,54). Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτριών κατά το μέρος που δεν θα καλυφθούν από τις τετραετείς καταβολές και μετά την εξάντληση του ποσού των 85.000 € του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε βάρος του. Ενόψει των παραπάνω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας, που εξαιρείται από την εκποίηση θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι των πιστωτριών και μετά το πέρας της τετραετίας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του για τέσσερα χρόνια, οι οποίες θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα, μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης και θα ανέρχονται για την πρώτη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στα ποσά των: α) 113,94 €, β) 105,20 € και γ) 7,28 € αντιστοίχως για κάθε οφειλή του προς αυτήν, σύμφωνα με τα αναλυτικώς στο ιστορικό της απόφασης εκτιθέμενα, για τη δεύτερη ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στα ποσά των α) 0,95 €, β) 22,95 € και γ) 31,72 € αντιστοίχως και στη τρίτη EFG EUROBANK ERGASIAS τα ποσά των α) 98,32 €, β) 3,46 € , γ) 3,42 €, δ) 6,82 €, ε) 16,39 €, στ) 6,23 € και ζ) 15,21 € αντιστοίχως και στον Ευάγγελο Μπαούση το ποσό των 18,11 €.

    Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, που είναι μία οικία ισογείου 87 τ.μ. και πρώτου ορόφου 36 τ.μ. επί της οδού …, στο Περιστέρι, επί της οποίας ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα, και καθορίζει το συνολικό ποσό των 85.000 €, που πρέπει να καταβληθεί από τον αιτούντα, για την ως άνω αιτία, σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 472,22 € εκάστη. Από το ποσό αυτό θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι δύο εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις της τρίτης των καθ’ ων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο σκεπτικό. Μετά δε την ικανοποίηση των ανωτέρω, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτών, πάντα μέχρι του ποσού των 85.000 €, που αντιστοιχεί στο 85 % της εμπορικής αξίας της ψιλής κυριότητας επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Περιστέρι, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Δεκεμβρίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.