Ειρ Περιστ 53/2012 – Αναγκαίο να περιλαμβάνεται στην αίτηση του ν. 3869/2010 και η περιουσιακή κατάσταση του πρώην συζύγου αφού μπορεί να επιδιωχθεί η καταβολή διατροφής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Στοιχεία αίτησης – Περιουσία και εισοδήματα αιτούντος και συζύγου – Σύζυγοι σε διάσταση -. Η αίτηση πέραν των υπόλοιπων στοιχείων πρέπει να αναφέρει κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων εκτός του οφειλέτη και του συζύγου του. Προβληματική είναι η περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο οφειλέτης βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγο του και δεν μπορεί να αναμένει το συνυπολογισμό των εισοδημάτων του στην κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Πλην όμως το ορθό είναι τουλάχιστον τμήμα των εισοδημάτων του εν διαστάσει συζύγου να αναφέρεται στην αίτηση και δικαστικώς να συνυπολογίζεται ακόμα και αν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, αν υπάρχει δυνατότητα επιδίωξης διατροφής σε βάρος του συζύγου. Αυτό οφείλεται καθώς ο οφειλέτης έχει αξίωση διατροφής κατά του διαζευγμένου ή εν διαστάσει συζύγου, την οποία μπορεί να έχει ήδη ενεργοποιήσει ή να το πράξει στο μέλλον. Διαφορετικά, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αίτησης ευκρινώς όλα τα κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Αριθμός Απόφασης

53/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνο Παρασκευοπούλου την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Πήτα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: …, κατοίκου Περιστερίου (οδός …), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Χρονοπούλου.

Των καθ’ων η αίτηση: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK Α Ε» και ήδη «EUROBANK ERGASIAS SA» και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νικολάου Μαρινάκη, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτας Μπολτσή, και 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PR Ο ΒΑΝ Κ Α. Ε», που εδρεύει στην Αθήνα κσ! εκπροσωπείται νόμιμα, απούσας, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από 9-2-2012 αίτηση του διαδικασίας Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 107/6-3-2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η σημερινή δικάσιμος.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από την σειρά της στο πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται, οι δε πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 εδ. 4 και 216 παρ. 1, 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αίτησης για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένου προσώπου πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου και σαφή έκθεση των γεγονότων, τα οποία τη θεμελιώνουν κατά το νόμο. Καθιερώνεται έτσι ως ουσιώδες στοιχείο της αίτησης αυτής η ιστορική βάση, δηλαδή η ευκρινής έκθεση όλων των πραγματικών γεγονότων, όσα κατά το νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα που αξιώνεται. Ειδικότερα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, σαφώς συνάγεται ότι στο δικόγραφο (αίτηση) του ως άνω άρθρου, πρέπει ν αναφέρονται ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος) έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, με συγκεκριμένη αναφορά στο πότε (ημερομηνία κατα την οποία) αναλήφθηκαν, για να μπορεί να κριθεί από το Δικαστήριο, αν αναλήφθηκαν μέσα στο τελευταίο πριν από την κατάθεση της αίτησης έτος πράγμα που δεν επιτρέπεται, σύμφοονα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 3869/2010, τα οποία χρέη υπάγονται στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου (Ν. 3869/10), ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ύψος της περιουσίας και των καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη και του συζύγου του από την εργασία του, αλλά και από λοιπές πηγές, η σύζυγος μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου είτε ως σε ολόκληρο οφειλέτης (άρθρα 480 επ. ΑΚ) είτε ως εγγυήτρια, εφόσον συντρέχουν προσωπικά για την ίδια ως εγγυήτρια οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρα 847 επ. ΑΚ), πράγμα που πρέπει να αναφέρεται, για να εκτιμηθεί η ευθύνη της συζύγου, ποιοι είναι οι πιστωτές με πλήρη στοιχεία, ποιές είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Νόμου, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, η οποία νοείται ως το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων, που υπάρχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη σε σχέση με την οικογένεια του, όπως η υποχρέωση συνεισφοράς μέσα στο γάμο, η διατροφή τέκνων, τυχόν υποχρεώσεις διατροφής για πρώην σύζυγο ή άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, κ. ά., οι οποίες πρέπει να συνεκτιμώνται ως προς την δυνατότητα του οφειλέτη να εξυπηρετήσει τα χρέη του προς τρίτους, πράγμα που προϋποθέτει αναφορά της χρηματικής αξίας της καθεμιάς. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αίτηση πέραν των υπολοίπων πρέπει να αναφέρει κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων πέραν του οφειλέτη και του συζύγου του. Προβληματική είναι η περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο οφειλέτης βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγο του και δεν μπορεί να αναμένει το συνυπολογισμό των εισοδημάτων του στην κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Πλην όμως το ορθό είναι τουλάχιστον τμήμα των εισοδημάτων του εν διαστάσει συζύγου να αναφέρεται στην αίτηση και δικαστικώς να συνυπολογίζεται ακόμα και αν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, αν υπάρχει δυνατότητα επιδίωξης διατροφής σε βάρος του συζύγου. Αυτό οφείλεται καθώς ο οφειλέτης έχει αξίωση διατροφής κατά του διαζευγμένου ή εν διαστάσει συζύγου, την οποία μπορεί να έχει ήδη ενεργοποιήσει ή να το πράξει στο μέλλον (Βλ. Εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 Ιακ. Βενιέρης -Θεόδ. Κατσάς, Ειρ.Αθ 141/2011, Ειρ.Αθ, 105/2011). Διαφορετικά, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αίτησης ευκρινώς όλα τα ανωτέρω, τα, οποία κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του Νόμου ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αίτησης μη νομότυπη και απορρίπτεται αυτή ως απαράδεκτη, λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά την δημοσία τάξη (βλ. Α. Κρητικός – Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ν.3869/2010 -έκδοση 2010 – σ, 62-66 – Δ. Μακρής – κατ’ άρθρο ερμηνεία Ν.3869/2010 -έκβαση 2010 – σ. 76, 77, 78). Η αοριστία δε αυτή, δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων (βλ. ΑΠ 1296/1983 ΝοΒ 32.1026, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29. 296, ΕφΑΘ 6322/1995, ΕΛΛΔνη 1998, 613, ΕφΔωδ 66/1996 ΕπισκΕΔ 1997, 133, ΠολΠρΑΘ 2960/1996, ΔΕΕ 1997, 72, ΕιρΑΘ 11/2011, αδημοσίευτη).

Στην προκείμενη περίπτωση της κρινόμενης αίτησης, όπως το δικόγραφο της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο αιτών, ο οποίος εκθέτει ότι είναι συνταξιούχος στρατιωτικός με μηνιαία σύνταξη περίπου το ποσό των 1,230 ευρώ, ότι είναι σε διάσταση με τη σύζυγο του και ότι έχει δύο παιδιά 17 και 19 ετών, και ότι οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις με δυσμενείς όρους στις οποίες αναγκάστηκε να καταφύγει προκειμένου να ανταποκριθεί στις οφειλές του, τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και η συρρίκνωση των εισοδημάτων του, κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών ποσών. Ζητεί δε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του με σκοπό να επέλθει απαλλαγή για τις υπόλοιπες οφειλές του, με εξαίρεση την αναφερόμενη κύρια κατοικία του. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αυτή εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, αρμόδια καθ’ύλη και κατά τόπο (άρθρο 3 εδ 1 Ν. 3869/2010} και παραδεκτά δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 εδ. 2 Ν. 3869/2010, 741 – 781 ΚΠολΔ), πλην όμως είναι αόριστη και επομένως απορριπτέα ως απαράδεκτη, εξαιτίας της αοριστίας της, με αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, εφόσον δεν αναφέρει ο αιτών, πότε αναλήφθηκαν οι οφειλές του προς τις καθών η αίτηση, πιστώτριες του, αναφέροντας τις σχετικές ημερομηνίες, πράγμα που είναι απαραίτητο να αναφέρεται, για να είναι ορισμένη η αίτηση, να μπορεί να κριθεί από το Δικαστήριο και να αμυνθούν εναντίον της οι καθών η αίτηση, χωρίς να μπορεί να συμπληρωθεί η παράλειψη αυτή ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ουτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, ούτε συμπληρώθηκε, πριν από την συζήτηση της υπόθεσης, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος, η οποία να καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, ή με τις νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 224 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τον Νόμο 3394/2011, Επιπλέον ο αιτών στο δικόγραφο της αιτήσεως ανέφερε ότι είναι σε διάσταση με τη σύζυγο του, όμως δεν αναφέρει στο δικόγραφο της αιτήσεως του, τα εισοδήματα της συζύγου του, στοιχείο που έχει σημασία για να εκτιμηθούν από το δικαστήριο οι πραγματικές οικογενειακές ανάγκες του αιτούντος, το ύψος αυτών και η συνεισφορά του σε αυτές. Άλλωστε όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό, που ο ίδιος ο αιτών προσκόμισε, αφενός η εν διαστάσει σύζυγος του εργάζεται ως μόνιμη δημόσια υπάλληλος αφετέρου θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του στις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας καθώς δεν είναι διαζευγμένοι (ο αιτών προσκόμισε αγωγή διαζυγίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς σχετική έκθεση επίδοσης, η οποία κατατέθηκε στις 9-10-2012, ήτοι μία μέρα πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης). Επιπροσθέτως ο αιτών ενώ αναφέρει αορίστως στην αίτηση του την ύπαρξη δύο ακόμη ακινήτων, πλην της κύριας κατοικίας του, εκ των οποίων το ένα του ανήκει κατα πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 100% ενώ το άλλο κατά ψιλή κυριότητα και κατά ποσοστό 25%, παραλείπει να αναφέρει εάν εκμεταλλεύεται οικονομικά κάποιο από τα ακίνητα αυτά, εάν αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, και εάν του αποφέρουν κάποιο εισόδημα (μολονότι στις δηλώσεις εισοδήματος και στα εκκαθαριστικά σημειώματα που ο ίδιος προσκομίζει φαίνεται να έχει εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις ανωτέρω σκέψεις, επειδή το Δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναμία να υπαγάγει τα πραγματικά περιστατικά στις ανάλογες διατάξεις του νόμου και οι πιστωτές να ανταποκριθούν στο βάρος της απόδειξης του στοιχείου του δόλου, η αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως αόριστη και επομένως ως απαράδεκτη, εξαιτίας της αοριστίας της, σύμφωνα με την μείζονα σκέψη της προκείμενης. Δικαστική δαπάνη δε θα επιδικασθεί κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία της πρώτης και της δεύτερης των καθ’ ων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Περιστέρι στις10-12-2012

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου Χρυσούλα Πήτα

 

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.