Ειρ Λαυρίου 133/2013 – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά / Στοιχεία ορισμένου της αίτησης / Σε τι συνίσταται η κατάσταση αδυναμίας πληρωμών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Στοιχεία ορισμένου αίτησης – Κατάχρηση δικαιώματος – Υπάλληλος ΝΠΔΔ – Ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων – Μείωση αποδοχών – Υπερφορολόγηση – Μηνιαίες καταβολές επί τετραετία -. Αίτηση δημ. υπαλλήλου που έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς δύο πιστώτριες τράπεζες. Κρίθηκε ότι η αιτούσα είναι υπάλληλος σε ΝΠΔΔ (οικογενειακή βοηθός), βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγό της από το 2011 και μισθώνει ένα μικρό διαμέρισμα στο οποίο φιλοξενεί τον πατέρα της που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν έχει ακίνητη ή άλλη περιουσία. Αποδείχθηκε ότι η αιτούσα από το 2010 βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της κυρίως λόγω της μείωσης των αποδοχών της, της αύξησης του κόστους ζωής και της υπερφορολόγησης, χωρίς η αδυναμία της αυτή να οφείλεται σε δόλο. Απόρριψη ενστάσεων αοριστίας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της αιτούσας. Δεκτή η αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες με τον ορισμό των μηνιαίων καταβολών επί τετραετία.

Αριθμός 133/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και το Γραμματέα Παντελή Πλατανησιώτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2013, για να δικάσει μεταξύ:

Της αιτούσας: Ι.Τ. του Χ., κατοίκου Καλυβιών Αττικής, οδός ……… αριθμ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Μπατσούλη.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων αρ. 109-111) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χαράλαμπου Χαιρόπουλου, και 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Άρχου

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 31-5-2012 και με αριθμ. εκθ. καταθ. 143/1-6-2012 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή διορθώθηκε παραδεκτά με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’ αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο κατά το άρθρο 2 ν.3869/2010 (βλ. την από 31-5-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας Ελένης Μπατσούλη) β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων, κ.τ.λ. και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, και ως εκ τούτου απορριπτέα κρίνεται η προβληθείσα από τις πιστώτριες ένσταση αοριστίας της αίτησης. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτήν περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Αμφότερες οι καθών η αίτηση-πιστώτριες της υπό κρίση αίτησης με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνήθηκαν την εναντίον τους αίτηση ως αβάσιμη, προς απόκρουσή της δε πρότειναν παραδεκτά την ένσταση αοριστίας της αίτησης, που είναι απορριπτέα ως αβάσιμη αφού η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη ως περιέχουσα με πληρότητα όλα τα κατά το νόμο αναγκαία περιστατικά για τον προσδιορισμό του είδους και του αιτήματος της (αρθρ. 216, 747 ΚΠολΔ). Η δε δεύτερη των καθών προέβαλλε επιπλέον την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του αιτούντος (281 ΑΚ), ισχυριζόμενη οτι με την κρινόμενη αίτησή της ζητά τη διαγραφή των οφειλών της, βλάπτοντας έτσι βάναυσα τα συμφέροντά της. Η εν λόγω ένσταση είναι αττορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα παραπάνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι 43 ετών, είναι σε διάσταση με το σύζυγό της από το έτος 2011 και εργάζεται ως υπάλληλος στο ΝΠΔΔ «Σφήτος» με την ιδιότητα της οικογενιεακής βοηθού και λαμβάνει πλέον από την εργασία της, μετά από περικοπές, μηναίως το ποσό των 809,24 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο μισθοδοσίας Φεβρουάριου του 2013). Μέχρι πρότινος ο εν διαστάσει σύζυγός της της επέτρεπε να διαμένει στο σπίτι των γονέων του προκειμένου να τους φροντίζει και να τους περιθάλπτει. Εδώ και λίγους μήνες αναγκάζεται να μισθώνει ένα μικρό διάμερισμα με μηνιαίο μίσθωμα 200,00 ευρώ, προκειμένου να φιλοξενεί τον πατέρα της, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και ο οποίος λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό των 350,00 ευρώ. Δεν έχει στην κυριότητά της κανένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι καθών-πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια: 1) Από την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» του έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο με την υπ’ αριθμ. ………..00 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του στις 20-12-2011 ήταν 2.442,46 ευρώ, και 2) Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του έχουν χορηγηθεί με τις υπ αριθμ. ………..82, ……….29, ………..70 και …………82 συμβάσεις, 4 καταναλωτικά δάνεια, από τα οποία οι οφειλές του στις 15-12-2011 ανέρχονταν στα ποσά των 5.444,94 ευρώ, 8.579,22 ευρώ, 3.630,54 ευρώ και 6.656,26 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς, στην εν λόγω πιστώτρια οφείλει συνολικά το ποσό των 24.310,96 ευρώ. Κατά συνέπεια, το σύνολο των οφειλών προς τις ανωτέρω πιστώτριες ανέρχεται στο ποσό των 26.753,42 ευρώ. Η αιτούσα, από το έτος 2010, βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της, κυρίως λόγω της μείωσης των αποδοχών της, της αύξησης του κόστους ζωής και της υπερφορολόγησης, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Εξάλλου, η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών (Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση της αιτούσας υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα (ληξιπρόθεσμα) χρέη της. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Επομένως η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστώτριές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί ο μισθός της, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 809,24 ευρώ και ενόψει αυτού το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 26.753,42 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 2.442,46 ευρώ προς την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και σε 24.310,96 ευρώ προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ., σε κάθε μία αναλογεί από το ποσό των 80 ευρώ, στην πρώτη το ποσό των 7,30 ευρώ (80 : 26.753,42 X 2.442,46) και στη δεύτερη το ποσό των 72,70 ευρώ (80 : 26.753,42 X 24.310,96). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) Η πρώτη (ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) το ποσό των 350,40 ευρώ (7,30 X 48) και η δεύτερη (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) το ποσό των 3.489,60 ευρώ (72,70 X 48). Ήτοι, συνολικά η αιτούσα από το παραπάνω ποσό των 26.753,42 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 3.840,00 ευρώ και επομένως απομένει υπόλοιπο 22.913,42 ευρώ. Ενόψει των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας απόφασης, ποσού, στην «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (7,30 ευρώ) και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (72,70 ευρώ).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στο Λαύριο στις 11 Απριλίου 2013.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.