Ειρ Κρωπίας 191 / 2012 – Ένταξη στο ν. 3869/2010 ιδιοκτήτη περιπτέρου ο οποίος θεωρείται μικρέμπορος

site-img_1353919402Περίληψη: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών – Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου – Μικρέμπορος – Μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας – Εκποίηση αυτοκινήτου – Εκποίηση καταστήματος – Διορισμός εκκαθαριστή – Διαδικασία πλειστηριασμού -. Τα υπαγόμενα στο νόμο 3869/2010 φυσικά πρόσωπα είναι καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 1 §4 περ. α’ του ν.2251/1994, ήτοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι δικαιούχοι κοινωνικών βοηθημάτων. Προσθέτως και όσοι ήταν έμποροι αλλά έπαψαν την εμπορική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν παύσει τις πληρωμές τους,… καθώς και οι χαρακτηριζόμενοι ως «μικροέμποροι» Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αιτών διατηρεί περίπτερο Αττική. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα που ασκεί και για την οποία καταπονείται σωματικά ο ίδιος τον κατατάσσει στους μικροεμπόρους, οπότε μπορούν οι οφειλές του να υπαχθούν στη ρύθμιση του ν.3869/2010. Εξαιρεί την κύρια κατοικία από την εκποίηση πλην ενός καταστήματος αποκλειστικής κυριότητας του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και του αυτοκινήτου του. Διορίζει εκκαθαριστή για την παρακολούθηση της διαδικασίας του πλειστηριασμού και τη διανομή του προϊόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ 191/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κρωπίας ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ και τη Γραμματέα ΕΛΕΝΗ ΡΟΪΝΑ.

    Συνεδρία,σε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 1-2-2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

    ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: Χ. Κ. του Π. και της Π., κατοίκου …. Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Παυλόπουλο.

    ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμίά-διακριτικό τίτλο «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ» και «MARFIN EGNATIA BANK» αντίστοιχα, με δ/νση αλληλογραφίας Λεωφ.Κηφισίας αρ.24, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σοφία Αϊβατίδου 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευάγγελο Μπαρμπούρη και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Λυδία Φρυδά.

Ο αιτών με την από 15-6-2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

    Για την αίτηση αυτή με την με αριθμ.78/23-6-2011 πράξη μας ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί αυτή που αναφέρεται στην αρχή κατά την οποία:

    ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

    Ο αιτών εκθέτει ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους πιστωτές του, οφειλές τις οποίες αναγράφει αναλυτικά ανά πιστωτή, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

    Ακολούθως, εκθέτει την αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών του στοιχείων και αναφέρει ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές.

    Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και να ρυθμιστούν δικαστικά οι αναφερόμενες οφειλές του προς τους πιστωτές-καθ’ων η αίτηση, με βάση το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει και εκφράζοντας την επιθυμία να διατηρήσει στην κυριότητά του στο ακίνητο που του ανήκει και είναι η κύρια κατοικία της οικογενείας του.

    Η υπό κρίση αίτηση που είναι επαρκώς ορισμένη (216 ΚΠολΔ, ν.3869/2010), παραδεκτά και αρμοδίως φέρεται στο παρόν δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3869/2010, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010: α) η από 26-3-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας, η οποία έχει συνταχθεί από το Δικηγόρο Αθηνών κ. Αθανάσιο Παυλόπουλο και β) η από 23-2-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος, με απαλλαγή του.

    Περαιτέρω, όσον αφορά τους ειδικότερους ισχυρισμούς των καθ’ων η αίτηση, που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά της συνεδριάσεως και αναπτύχθηκαν στις γραπτές προτάσεις των, πρέπει να λεχθούν τα παρακάτω.

    Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της MARFIN EGNATIA BANK, που μετά την απορρόφησή της, εκπροσωπείται νόμιμα από την Κυπριακή Δημόσια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, κατά κανόνα, τα υπαγόμενα στο νόμο 3869/2010 φυσικά πρόσωπα είναι καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 1 §4 περ. α’ του ν.2251/1994, ήτοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι δικαιούχοι κοινωνικών βοηθημάτων. Προσθέτως και όσοι ήταν έμποροι αλλά έπαψαν την εμπορική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν παύσει τις πληρωμές τους,… καθώς και οι χαρακτηριζόμενοι ως «μικροέμποροι» (Κρητικός, «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σ.38,39). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αιτών διατηρεί περίπτερο στην ……. Αττικής, όπως δηλώνει στην αίτησή του. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα που ασκεί και για την οποία καταπονείται σωματικά ο ίδιος τον κατατάσσει στους μικροεμπόρους, οπότε μπορούν οι οφειλές του να υπαχθούν στη ρύθμιση του ν.3869/2010.

    Περαιτέρω, εφόσον οι οφειλές του προς την πρώτη καθ’ης αναλήφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους, ήτοι το Φεβρουάριο 2010, τα χρέη του θεωρούνται-με την κοινοποίηση της αίτησης-ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους, κατά το χρόνο της κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Κρητικό, ό.π.,σ.99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ.3 ν.3869/2010).

    Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος, τα στοιχεία του φακέλου του και όσα ισχυρίσθηκαν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα εξής: Ο αιτών, ετών 61, είναι κυπριακής καταγωγής, κάτοικος της …. Αττικής, όπου διατηρεί ένα περίπτερο.

    Είναι σύζυγός της Ν. Κ., με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, δίδυμα, ηλικίας 21 ετών, που διαμένουν μαζί τους και εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους.

    Ο αιτών κερδίζει 1700 ευρώ μηνιαίως, από την εργασία του (βλ. και τη φορολογική του δήλωση του έτους 2011). Η σύζυγός του διατηρούσε «μίνι μάρκετ» σε ισόγειο κατάστημα που ο σύζυγός της έχει κτίσει δίπλα στην κύρια κατοικία τους, στην οδό ….και ……., στην …., πλην, όμως, στις 18-4-2011 διέκοψε την εμπορική δραστηριότητά της (βλ. το με αρ.πρωτ. 812665/2-2-2012 πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) και είναι πλέον άνεργη.

    Βρίσκεται, εξ αυτού του λόγου, σε αδυναμία να πληρώσει τις οφειλές της προς την ίδια πιστώτρια (α’καθ’ης), από την οποία έλαβαν, από κοινού με τον αιτούντα, τα παρακάτω στεγαστικά δάνεια, για την ανέγερση και την αποπεράτωση της κύριας κατοικίας της, οικογένειας, που βρίσκεται στην οδό ….. στην …… .

    Περαιτέρω, οι πιστωτές του αιτούντος είναι οι παρακάτω προς τους οποίους έχει τις εξής οφειλές:

    1. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD α) από την με αριθμό …….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 188.033 ευρώ, από το οποίο 187854 ευρώ είναι το κεφάλαιο και 178,50 ευρώ οι τόκοι, στις 10-6-2011 β) από την με αριθμό ……….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 89.280 ευρώ, από το οποίο 89101,58 ευρώ το κεφάλαιο και 92,09 ευρώ οι τόκοι, στις 10-6-2011 γ) από την με αριθμό ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 10690 ευρώ, από το οποίο 10672,48 ευρώ το κεφάλαιο και 17,41 ευρώ οι τόκοι, στις 10-6-2011 Προς ασφάλιση των τριών (3) παραπάνω απαιτήσεων η α’καθ’ης έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο του αιτούντος. δ) από την με αριθμό ……… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 3337,66 ευρώ, από το οποίο κεφάλαιο 2900,65 ευρώ και 437,01 ευρώ, οι τόκοι, στις 10-6-2011.

    2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., από την με αριθμό ………. σύμβαση επαγγελματικού δανείου (δάνειο EASY BUSINESS), ποσό 60910,13 ευρώ, την 14-6-2011 (βλ. το με αρ.πρωτ. 1428/7-7-2011 της Τράπεζας).

    3. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ α) από τη με αριθμό …….. σύμβαση πίστωσης, ποσό 18889, από το οποίο κεφάλαιο 18884,28 ευρώ και τόκοι 4,81 ευρώ β) από τη με αριθμό ………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 2365,33 ευρώ, από το οποίο 2253,16 ευρώ το κεφάλαιο και 112,17 ευρώ οι τόκοι γ) από τη με αριθμό …… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 9590,26 ευρώ, από το οποίο 9330,61 ευρώ το κεφάλαιο, 257,65 ευρώ οι τόκοι και 2 ευρώ τα έξοδα δ) από τη με αριθμό …… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 12793,69 ευρώ, από το οποίο 12322,26 ευρώ το κεφάλαιο και 471,43 ευρώ οι τόκοι.

    Συνολικά, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών οφείλει στις καθ’ων η αίτηση-πιστώτριες Τράπεζες το ποσό των 395.889 ευρώ.

    Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος είναι τα παρακάτω: 1) πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου, επιφανείας 400 τμ, επί της οδού ….. και ……, στην ….. Αττικής, επί του οποίου ο αιτών έχει κτίσει-χωρίς να συστήσει κάθετες ιδιοκτησίες-δύο (2) κτίσματα. Το ένα (1) κτίσμα είναι ένα κατάστημα, επιφανείας 30,21 τμ, με υπόγειο και το δύο (2) κτίσμα είναι μια διπλοκατοικία, με ισόγειο, επιφ 83,15 τμ, όπου, αρχικά, ήταν το κλιμακοστάσιο και οι χώροι στάθμευσης και στη συνέχεια μετατράπηκε σε κανονικό διαμέρισμα και τον α’ όροφο, ίδιας επιφάνειας. Και το δύο (2) κτίσμα έχει υπόγειο, με αποθηκευτικούς χώρους (βλ. την από 23-2-2008 έκθεση εκτίμησης της εταιρίας εκτίμησης ακινήτων YARD) 2) πλήρης κυριότητα του με αριθμό κυκλοφορίας …… ΙΧΕ αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής HONDA, 1400 κ.εκ., έτους κατασκευής 1996, στην Γερμανία, αξίας 2000 ευρώ και 3) πλήρης κυριότητα του με αριθμό κυκλοφορίας ……. ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής OPEL, 1400 κ.εκ., έτους κατασκευής 1996 στη Γερμανία, αξίας 2.500 ευρώ.

    Ο αιτών χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του ίδιου και της οικογενείας του την παραπάνω περιγραφόμενη διπλοκατοικία, εμπορικής αξίας 300.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς της (δεκαετίας περίπου, αφού κτίσθηκε το έτος 2001), της περιοχής που βρίσκεται, του εμβαδού της και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η αξία της κατοικίας αυτής δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο παιδιά, όπως ο αιτών (250.000 ευρώ, με προσαύξηση 50.000 ευρώ, για τα δύο τέκνα του).

    Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.2.

    Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίσουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ.2 ν.3869/2010).

    Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, της υποχρέωσής του να συνεισφέρει στις οφειλές της συζύγου του με το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως (βλ. την 190/2012 υπ αριθμ. απόφαση του παρόντος δικαστηρίου), ανέρχεται σε 550 ευρώ το μήνα, ποσό που βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 395.889 ευρώ, οπότε από το ποσό των 550 ευρώ αναλογεί:

    1. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD α) το ποσό των 259 ευρώ, μηνιαίως, για τη με αρ. …….. σύμβαση β) το ποσό των 124 ευρώ μηνιαίως, για τη με αρ. …….. σύμβαση γ) το ποσό των 15 ευρώ μηνιαίως, για τη με αρ. ……… σύμβαση δ) το ποσό των 5 ευρώ μηνιαίως, για την με αρ. ……. σύμβαση

    2. ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 85? μηνιαίως, για τη με αρ. ………. σύμβαση.

    3. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ α) το ποσό των 26ε, μηνιαίως, για τη με αριθμό …… σύμβαση β) το ποσό των 3,5ε, μηνιαίως, για τη με αρ. ……. σύμβαση γ) το ποσό των 13,5ε μηνιαίως για τη με αρ. ……. σύμβαση δ) το ποσό των 18ε μηνιαίως, για τη με αρ. …….. σύμβαση.

    Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, στο τέλος της 4ετίας, κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά:

    Α. Η Τράπεζα MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, το ποσό 19344 ευρώ (403 χ 48 δόσεις)

    Β. Η Τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το ποσό των 4.080 ευρώ (856 χ 48 δόσεις)

    Γ. Η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS, το ποσό των 2928 ευρώ (61ε χ48 δόσεις).

    Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, ό.π., σελ. 148 αρ.16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 255.000 ευρώ (300.000 χ 85%).

    Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύσει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Θα ξεκινήσει τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη των στεγαστικών δανείων που οφείλει ο αιτών, του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής δυνατότητάς του και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πρώτης πιστώτριας, συνολικού ποσού 288.000 ευρώ από τα τρία στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της απ’αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια (με προσημείωση).

    Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ.1 τού νόμου, με την εκποίηση, δηλαδή, α) του με αριθμό κυκλοφορίας …… ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής HONDA, 1400 κ.εκ., έτους κατασκευής 1996, στη Γερμανία, αξίας 2.000 ευρώ και β) του ισογείου υποκαταστήματος 30,21 τμ, με υπόγειο ίδιας επιφάνειας, που είναι κτισμένο στη γωνία των οδών …. και ……., στην ……. Αττικής, αξίας 50.000 ευρώ.

    Για τη διαδικασία εκποίησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.3869/2010, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 147-150), με τη διαφορά ότι, στην παρούσα περίπτωση, το ρόλο του εισηγητή θα εκπληρώσει ο εκκαθαριστής που θα διορισθεί από το παρόν δικαστήριο.

    Η εκποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων (κινητό-ακίνητο) του αιτούντος θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Ως ελάχιστα τιμήματα ορίζονται οι παραπάνω αναφερθείσες αξίες των και η τιμή α’προσφοράς ίση με τις αξίες αυτές. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του παρόντος Ειρηνοδικείου και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να ορισθεί η Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 2012 (19-9-2012), λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μία (1) ακόμη Τετάρτη, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες (150 παρ. 1 ΠτΚ).

    Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερομένου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (άρθρο 149 παρ.1 ΠτΚ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδόσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 148 παρ.3 ΠτΚ, που θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του παρόντος δικαστηρίου και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευθεί περίληψη της διακήρυξης σε μια καθημερινή πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του (άρθρο 148 ΠτΚ).

Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτίσει ο ΔΣΑ, ο οποίος θα ενημερωθεί για τα καθήκοντά του από το Γραμματέα του παρόντος δικαστηρίου, με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρου 13 του νόμου (άρθρο 9 παρ.1 του ν.3869/2010 και 63 επ. ΠτΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος και η σύνταξη πίνακα διανομής (153 παρ.1 ΠτΚ), που θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις, με την ανακοπή του άρθρου 161 ΠτΚ.

    Με βάση τον πίνακα αυτό, ο εκκαθαριστής θα προβεί, στη συνέχεια, στη διανομή του ποσού από τις εκποιήσεις, με την ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τη σειρά που ορίζουν τα άρθρα 9 παρ.1,3 του ν.3869/2010, 975,976,1007 ΚΠολΔ. Ο εκκαθαριστής θα λάβει αντιμισθία που θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρα 81 και 154 παρΛ ΠτΚ).

    Σημειώνεται ότι, ενόψει του ύψους των απαιτήσεων των Τραπεζών, όσες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από τις καταβολές θα υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια (9 παρ.3 σε συνδ. με αρθ. 159 ΠτΚ).

    Μετά όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση, κατά ένα μέρος της.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση σ’αυτόν της απόφασης, στο συνολικό ποσό των 550 ευρώ, το οποίο θα,διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό. Διατάσσει την εκποίηση α) του με αρ. κυκλοφορίας …… ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής HONDA, 1400 κ.ε., με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 2000 ευρώ β) του ισογείου καταστήματος, επιφανείας 30,21 τμ, με υπόγειο ίδιας επιφάνειας, που είναι κτισμένο στη γωνία των οδών …. και ……, στην ….. Αττικής, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 50.000 ευρώ.

    Ορίζεται χρόνος διενέργειας του πλειστηριασμού η τρίτη Τετάρτη (19-9-2012) του Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 16 μμ, τόπο δε το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κρωπίας. Ορίζει εκκαθαριστή τη Λ. Σ., ……- …. (κιν. ……), η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από την κ.Γραμματέα του παρόντος δικαστηρίου, με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μια διπλοκατοικία που βρίσκεται στην ….. Αττικής, στην οδό …. και ……

    Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να ικανοποιήσει το υπόλοιπο των απαιτήσεων των Τραπεζών, που θα απομείνει μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία και τη διανομή της εκποίησης του κινητού και του καταστήματος που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά, πρώτα οι απαιτήσεις της Τράπεζας MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD και θα ακολουθήσει η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων.

    Ορίζει εκκαθαριστή την ίδια παραπάνω Δικηγόρο Αθηνών, στην οποία αναθέτει την παρακολούθηση και την υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα το έργο της γραπτής ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του τελευταίου, του αιτούντος και των πιστωτών του, για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών προς καθένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση την 21-3-2012.

     Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.