Εφ Πειρ 69/2014 – Δικαίωμα διατροφής του ενηλίκου και καθορισμός του ύψους αυτής

xartonomismata-euro-leftaΠερίληψη: Διατροφή ενηλίκου τέκνου – Καθορισμός διατροφής – Ιδιοκτησία μη μισθωμένων ακινήτων -. Καθορισμός διατροφής ενηλίκου σπουδάζοντος τέκνου σε 990 ευρώ μξνιαία, από τα οποία τα 600 ευρώ πρέπει να καταβάλονται από τον υπόχρεο πατέρα η σύνταξη του οποίου ανέρχεται σε 1200 ευρώ μηνιαία και ο οποίος έχει στην κυριότητά του δύο διαμερίσματα, τα οποία δεν εκμισθώνει, θα μπορούσε όμως να τα εκμισθώσει αποκομίζοντας το ανάλογο εισόδημα, ενώ το υπόλοιπ ποσό των 330 ευρώ να καλύπτεται από την μητέρα η οπόια έχει μοναδικό εισόδημα σύνταξη ύψους 1076 ευρώ.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αριθμός 69/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Κωττάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τη Διευθύνουσα το Εφετείο Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Γεωργία Λογοθέτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ : …ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αναστάσιο Λυμπερόπουλο, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚπολΔ.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ : …ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αρχικώς ενάγουσα … (ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της κατά την άσκηση της αγωγής, και ήδη εκκαλούντος – εφεσιβλήτου …) άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 23-06-2011 και με αριθ. εκθ. καταθ. 6339/ 2011 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. 5343/ 2012 απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου, που δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, α) ο εναγόμενος και ήδη εφεσίβλητος – εκκαλών … με την από 19-01-2013 και με αριθ. εκθ. καταθ. 183/ 2013 έφεση και β) ο ενάγων και ήδη εκκαλών – εφεσίβλητος Δημήτριος Καπερώνης, με την από 28-02-2013 και με αριθ. εκθ. καταθ. 238/ 2013 έφεση, των οποίων (εφέσεων) δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος – εφεσιβλήτου, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ανέπτυξε τις απόψεις του με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Η υπό κρίση από 28-2-2013 (αριθ. κατ. 238/2013) έφεση και η υπό κρίση από 19-1-2013 (αριθ. κατ. 183/2013) έφεση κατά της υπ’ αριθ. 5343/2012 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που δίκασε την ένδικη διαφορά αντιμωλία των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β ΚΠολΔ, πρέπει να συνεκδικασθούν γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 246 ΚΠολΔ.

ΙΙ. ‘Όπως προκύπτει από την από 20-5-2013 επισημείωση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή … επί του αντιγράφου της από 19-1-2013 (αριθ. κατ. 183/2013) εφέσεως που προσκομίζει ο εφεσίβλητος … τη συζήτηση αυτής για την αναφερομένη στην αρχή δικάσιμο επισπεύδει ο εκκαλών … ο οποίος ωστόσο δεν παραστάθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς θα δικασθεί ερήμην και θα απορριφθεί η έφεσή του ως ανυποστήρικτη χωρίς να επακολουθήσει περαιτέρω έρευνα (αρθ. 272 παρ. 2, 271 παρ. 1, 2 σε συνδυασμό με 524 παρ. 1 ΚΠολΔ), οριζομένου παραβόλου ερημοδικίας (αρθ 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) και επιβαλλομένων των εξόδων του εφεσίβλητου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, σε βάρος του εκκαλούντος (176, 183 ΚΠολΔ).

ΙΙΙ. Από την υπ’ αριθ. 1490Δ’/2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών … που προσκομίζει και επικαλείται ο εκκαλών, προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση από 28-2-2013 (αριθ. κατ. 238/2013) εφέσεως, κατά της υπ’ αριθ. 5343/2012 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε αντιμωλία των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β και 666επ ΚΠολΔ, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εφεσίβλητο, ο οποίος δεν παραστάθηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς θα δικασθεί ερήμην, της συζητήσεως χωρούσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (524 παρ. 4 ΚΠολΔ). Η εν λόγω έφεση ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα , συνεπώς πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ίδια διαδικασία ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (αρθρ. 495 επ., 511, 513, 516, 517, 518, 520 § 1, 522, 532, 533 ΚπολΔ).

ΙV. H εκκαλουμένη δέχθηκε εν μέρει την από 23-6-2011 και με αριθμό καταθέσεως 6339/2011 αγωγή και υποχρέωσε τον … να καταβάλει στον ήδη ενήλικο υιό του … διατροφή σε χρήμα ποσού 550 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 10-7-2011 έως 5-7-2013, προκαταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης δόσεως. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται τώρα ο εκκαλών για κακή εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνισή της ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή κατά το ποσό των 950 ευρώ μηνιαίως. Σημειώνεται ότι το αίτημα αυτό εκτιμάται ως μερική παραίτηση (295 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ) από το δικόγραφο της αγωγής εφόσον με αυτή ζητούσε ο ενάγων και ήδη εκκαλών διατροφή σε χρήμα ποσού 1.500 ευρώ μηνιαίως . Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 296, 297, 522 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι με την άσκηση παραδεκτής εφέσεως κατά της πρωτόδικης αποφάσεως αναβιώνει η εκκρεμοδικία που δημιουργήθηκε με την έγερση της αγωγής, μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και συνεπώς ο ενάγων έχει έκτοτε το δικαίωμα να παραιτηθεί, ολικά ή μερικά από το δικόγραφο της αγωγής του, είτε με δήλωση καταχωριζομένη στα πρακτικά είτε με δικόγραφο επιδιδόμενο στον εναγόμενο, ακόμη και κατά το στάδιο της έκκλητης δίκης, εκτός αν προβάλλει αντίρρηση ο εναγόμενος και πιθανολογεί, ότι έχει συμφέρον να περατωθεί η δίκη με την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Η παραίτηση γίνεται με δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου, έχει δε ως αποτέλεσμα, ότι η αγωγή θεωρείται, ότι δεν ασκήθηκε και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφαίνεται, ότι καταργήθηκε η δίκη εξαρχής, ήτοι από τη διαδικασία του πρώτου βαθμού (ΑΠ 1198/2012 – “Νόμος”). Ενόψει δε του ότι στην προκειμένη περίπτωση, η παραίτηση περιλαμβάνεται στο επιδοθέν στον εφεσίβλητο-εναγόμενο αντίγραφο της εφέσεως, είναι αυτή παραδεκτή και πρέπει να θεωρηθεί ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε για το ποσό πέραν των 950 ευρώ μηνιαίως.

V. Aπό την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξετάσεως της μητέρας του εκκαλούντος … και της ένορκης μαρτυρικής καταθέσεως του μάρτυρα του εναγομένου-εφεσιβλήτου που περιέχονται στα ταυτάριθμα της εκκαλουμένης πρακτικά και όλων ανεξαιρέτως των νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομιζομένων εγγράφων, σε μερικά από τα οποία ενδεικτικώς μόνο γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εκκαλών, που κατά την άσκηση της αγωγής εκπροσωπήθηκε ως ανήλικος από τη μητέρα του αλλά κατά τη συζήτησή της ήταν ήδη ενήλικος και παρέστη ο ίδιος, είναι υιός του εναγομένου και ήδη εφεσιβλήτου και γεννήθηκε στις 23-7-1993. Ζει με τη μητέρα του σε ιδιόκτητο αυτής διαμέρισμα εμβαδού 86 τμ, για το οποίο η μητέρα του καταβάλει μηνιαίες δόσεις τριών στεγαστικών δανείων συνολικού ποσού 841,39 ευρώ (βλ. τα από 3-5-2012 τρία σημειώματα της τράπεζας MARFIN EGNATIA BANK που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς στεγαστικών δανείων), τα οποία λήγουν το έτος 2018. Η μητέρα του είναι συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και τον Μάρτιο του 2012 το ύψος της μηνιαίας συντάξεώς της είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 1009,97 ευρώ, και τον Ιούνιο του 2013 στο ύψος των 1076,11 ευρώ. ’λλα εισοδήματα ή περιουσία δεν διαθέτει η μητέρα του πλην ενός κτήματος έξι (6) στρεμμάτων με ελιές που είχε αγοράσει κατά το παρελθόν από κοινού με τον εναγόμενο-εφεσίβλητο ευρισκόμενο στην Αρκαδία. Ο εναγόμενος είναι επίσης συνταξιούχος και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (2011-2013) η μηνιαία σύνταξή του είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 1.200 ευρώ μηνιαίως, όπως καταθέτει ο μάρτυρας ανταποδείξεως, κατάθεση που δεν αναιρείται από κανένα αποδεικτικό μέσο καθόσον τόσο η εξετασθείσα … όσο και η προσκομιζόμενη βεβαίωση του ΙΚΑ με αριθ. πρωτ. 14587/09 αναφέρονται στο εισόδημα του εναγομένου κατά το έτος 2009. Ο εναγόμενος διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα εμβαδού 120 τμ ευρισκόμενο στον ‘Ανω Κορυδαλλό και έχει στην κυριότητά του ακόμα δύο διαμερίσματα, δυάρια, τα οποία δεν εκμισθώνει, θα μπορούσε όμως να τα εκμισθώσει αποκομίζοντας το ανάλογο εισόδημα. Επίσης, έχει στην κυριότητά του μια εξοχική κατοικία στην Ανάβρυτο του Δήμου Φαλαισίας Αρκαδίας, εμβαδού 50 τ.μ. καθώς και ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας NISSAN SUNNY έτους πρώτης κυκλοφορίας 1987. Ο εκκαλών … κατά τον επίδικο χρόνο φοιτούσε στην ιδιωτική σχολή ΑΚΜΗ ΑΕ , στο τμήμα τεχνικών προγραμματισμού παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών, καταβάλλοντας μηνιαία δίδακτρα 230 ευρώ και ενόψει των εκπαιδευτικών του αναγκών δεν μπορούσε να εργασθεί, στερείται δε περιουσίας ή άλλων εισοδημάτων από τα οποία θα μπορούσε να διατρέφει τον εαυτό του και συνεπώς έχει αξίωση διατροφής έναντι των γονέων του (αρθ. 1485 παρ.1, 1486 και 1489 παρ. 2 ΑΚ). Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι ο ανωτέρω έχει δυσλεξία και κατά καιρούς επισκέπτεται ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνάμεις των δύο γονέων και τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, και λαμβανομένων υπόψη των απαιτούμενων λοιπών (πλην των ανωτέρω ειδικότερα αναφερομένων) δαπανών για τη σίτιση, υπόδηση, ένδυση, ψυχαγωγία, αγορά σχολικών ειδών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πέραν αυτής που καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του (είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων του) και την αναλογία συμμετοχής του στις λειτουργικές δαπάνες (ηλεκτρισμός, ύδρευση κλπ) της κατοικίας του, η ανάλογη διατροφή που δικαιούται για το κρίσιμο χρονικό διάστημα ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 950 ευρώ. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει ποσό ευρώ 600 μηνιαίως ενώ το υπόλοιπό ποσό των 300 ευρώ το καλύπτει η μητέρα του ενάγοντος με τις αποτιμώμενες σε χρήμα προσωπικές υπηρεσίες που του προσφέρει, την παροχή στέγης και την ανάλωση μέρους του ατομικού της εισοδήματος. ‘Έσφαλε επομένως η εκκαλουμένη που επιδίκασε ποσό 550 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή σε χρήμα και πρέπει, δεκτής γενομένης της εφέσεως ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη, να κρατηθεί η υπόθεση, να γίνει δεκτή εν μέρει η αγωγή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα διατροφή σε χρήμα ποσού 600 ευρώ μηνιαίως για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και να επιβληθεί μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, σε βάρος του ηττηθέντος εναγομένου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό (176, 178 παρ.1, 183, 191 παρ. 2 ΚπολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Συνεκδικάζει ερήμην του εκκαλούντος την από 19-1-2013 (αριθ. κατ. 183/2013) έφεση και ερήμην του εφεσιβλήτου την από 28-2-2013 (αριθ. κατ.238/2013) έφεση.

-Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290 ) ευρώ.

-Απορρίπτει την από 19-1-2013 (αριθ. κατ. 183/2013) έφεση.

-Καταδικάζει τον εκκαλούντα … στα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

-Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 28-2-2013 (αριθ .κατ. 238/2013) έφεση.

-Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθ 5343/2012 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

-Κρατεί την υπόθεση.

-Δικάζει επί της ουσίας την από 23-7-2011 (αριθ. κατ. 6339/2011) αγωγή.

-Θεωρεί ότι αυτή δεν ασκήθηκε για το ποσό πέραν των 950 ευρώ μηνιαίως.

-Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

-Υποχρεώνει τον εναγόμενο …να καταβάλει στον ενάγοντα … διατροφή σε χρήμα ποσού εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από 10-7-2011 έως 5-7-2013, καταβλητέου εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης μηνιαίας δόσεως έως την εξόφληση.

-Καταδικάζει τον εναγόμενο σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο συνολικό ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στις 30 Ιανουαρίου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου του εκκαλούντος – εφεσιβλήτου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.